Skocz do: Nawigacja, szukaj

Ogólnie

Na powierzchni znajduje się jezioro Amros i kaplica słońca Fafnar prowadzona przez Adreniusa. Pod ziemią mieści się biblioteka.


NPC

NPCowie na pustyni Jakundaf

Imię Zawód Lokalizacja Czy oferuje usługi?
Adrenius Kapłan słońca Fafnar Jakundaf Desert nie


Hagor Poszukiwacz Przygód Jakundaf Desert nie


Nemal Wędrowiec Jakundaf Desert nieMapy

Poziom 0 Poziom -1
Jakundaf Desert.png

Jakundaf Desert-1.png

Poziom -2 Poziom -3
Jakundaf Desert-2.png

Jakundaf Desert-3.png

Poziom -4 Poziom -5
Jakundaf Desert-4.png

Jakundaf Desert-5.png


Książki

Ważniejsze książki umiejscowione w bibliotece

Brown Square Book.gif  Spostrzeżenia o jeziorze Amros
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O pewnym jeziorze i małej wysepce.

Tekst oryginalny:
Remarks on the legend of lake Amros
by ...

Some weeks ago, I spoke to my friend Othmor. Somehow, we spoke about the nearby Lake Amroos.
Othmor visited Carlin some time before we met each other, and he said, rumors are going that it is somehow possible to raise parts of the lake, such that the water isn't as deep as it is now.
This way, it should be possible to reach the little island in the middle of Lake Amroos...
It is told, that there is something of value on this island. I never was able to reach it; my magical powers didn't last to get there...


Tekst przetłumaczony:
Spostrzeżenia o jeziorze Amros

Kilka tygodni temu rozmawiałem z moim przyjacielem, Othmorem, na temat pobliskiego jeziora Amroos.
Othmor odwiedził Carlin jakiś czas temu, i mówił, że jest prawdopodobne,
że czasami woda w jeziorze się obniża i nie jest tak głęboko jak teraz.
Jeśli woda się obniży, to możliwe że mała wysepka na środku jeziora będzie osiągalna...
Mówią, że na tej wysepce jest coś cennego. Ja jednak nigdy tego nie doświadczyłem,
moja moc jest na to za mała...


← Nie ma poprzedniego tytułuSpostrzeżenia o jeziorze AmrosNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Recenzja Niebezpieczeństw Przygód
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Recenzja znanej serii książek ("Niebezpieczeństwa Przygód") napisana przez Adreniusa.

Tekst oryginalny:
Book review of Netlios opus:
"Dangers of Adventures"
by Adrenius

A lot of people have read, and of course will read in the future, Netlios popular series of Books "Adventurers Guide Through Tibia. I-VI". But could this book really be a guide for adventurers? I am not quite sure.
It is rather confusing to read these books. A lot of stories were told, but do these stories really belong to each other? Could these people really exist? I doubt it!
Once a traveller came to me, who wanted to convince me that Netlios stories are real.
I asked him to tell me the names (in alphabetical order), the ages, the reasons why they stopped their journeys and the length of their adventures.
At the beginning, I wanted him to give me the first name, his reasons and all this. He wispered:
"Anaso, 38, troll attacked, 66 days".
I asked him to tell me about the next person:
"Elaeus, 40, steped into fire, 100 days".
I also asked him about the last three persons, and he gave me his answers.
At the beginning, his words seemed plausible to me. But after thinking about it and reading parts of Netlios' stories again, I noticed, that this can't be true.
A lot of people came to me, bringing "their" versions of (wrong) solutions to my questions. There was never someone, who was able to give me a correct answer...
Does an answer exist? If it does: How does it look like?
I decided to give a reward to the first one, who is able to tell me the correct answer.


Tekst przetłumaczony:
Recenzja książki Netliosa:
"Niebezpieczeństwa Przygód"
autorstwa Adreniusa

Wielu ludzi przeczytało i zapewne wielu innych jeszcze przeczyta serię popularnych książek Netliosa "Przewodnik Poszukiwacza Przygód. I-VI". Ale czy ta książka rzeczywiście może być przewodnikiem dla poszukiwaczy przygód? Nie jestem przekonany.
Lektura tej książki wprowadza człowieka w zakłopotanie. Wiele historii zostało tam przytoczonych, ale czy te historie naprawdę się wydarzyły? Czy ci ludzie naprawdę istnieją? Wątpię!
Pewnego razu przybył do mnie podróżnik, który chciał mnie przekonać, że historie Netliosa są prawdziwe.
Poprosiłem go więc, by podał mi imiona tych wędrowców (w alfabetycznym porządku), wiek, powód dla którego zakończyli podróż i długość ich wędrówki.
Na początek chciałem, żeby podał mi imię, powody i całą resztę. Wyszeptał:
"Anaso, 38, atak trolla, 66 dni".
Poprosiłem, żeby opowiedział mi o następnej osobie:
"Elaeus, 40, wdepnął w ogień, 100 dni"
Zapytałem o kolejne trzy osoby, a on dał mi swoje odpowiedzi.
Początkowo jego słowa wydawały się wiarygodne. Ale po przemyśleniu sprawy i ponownym sięgnięciu do książki Netliosa, zauważyłem, że to nie może być prawda.
Wielu ludzi przychodziło do mnie, przynosząc "swoje" wersje (złych) odpowiedzi na moje pytania. Nie zjawił się jeszcze nikt, kto byłby w stanie udzielić mi prawidłowych odpowiedzi...
Czy te odpowiedzi istnieją? Jeśli tak: Jaka jest prawda?
Postanowiłem wynagrodzić pierwszą osobę, która będzie w stanie podać mi właściwą odpowiedź.


← Nie ma poprzedniego tytułuRecenzja Niebezpieczeństw PrzygódNie ma następnego tytułu →Blue Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Wstęp do serii książek dla poszukiwaczy przygód.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume I

An adventure is an exciting thing to do. Nevertheless it might be rather dangerous, one may even die during his journeys through the lands! I wrote the following books in order to show the fates of 5 men who devoted themselves to discover new parts of Tibia. Each of them was a brave warrior and a superior explorer and they all went through exciting adventures. Their journeys were of different duration - one ended after 66 days, another after 100 days. Each journey ended in a very dangerous situation; one situation even ended deadly!


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom I

Przygoda jest rzeczą fascynującą. Pomimo to, może być raczej niebezpieczna, w trakcie podróży przez różne krainy można nawet stracić życie! Napisałem tę książkę, by przedstawić los 5 mężczyzn, którzy poświęcili się, by odkryć nowe części Tibii. Każdy z nich był odważnym wojownikiem i wspaniałym odkrywcą, wszyscy też przeżyli ekscytujące przygody. Ich podróże miały różny czas trwania - jedna zakończyła się po 66 dniach, inna po stu. Każda z nich zakończyła się bardzo niebezpieczną sytuacją; jedna z nich zakończyła się nawet śmiercią!


← Nie ma poprzedniego tytułuNiebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. II →Black Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przedstawienie niedoszłych poszukiwaczy przygód, których autor opisze w następnych częściach.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume II

The adventurers, whom we will have a look at, were all born in different years and were
therefore all of different ages when they started their travellings through Tibia.
The oldest among these men was aged 42; the youngest was 38, when he started to discover
new areas of our land. None the five was as old as anyone else of them.
One journey ended after 83 days, one after 117 and finally one after 134 days.
Anaso, one of the explorers, was a very brave sword-fighter.
His brother Elaeus, who started an expedition just like his brother, never wanted to use a sword - instead he was an excellent magician.
Hestus, another explorer whom i will tell about, always wore green trousers, so no one saw
how dirty it was, and he never had to wash it.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom II

Poszukiwacze przygód, których losom się przyjrzymy, urodzili się w różnych latach i
dlatego każdy z nich był w innym wieku, kiedy rozpoczynali swoje podróże przez Tibię.
Najstarszy z nich miał 42 lata; najmłodszy 38, kiedy zaczynał odkrywać
nowe tereny naszych ziem. Żaden z nich nie był w tym samym wieku.
Jedna podróż zakończyła się po 83 dniach, jedna po 117 i w końcu jedna po 134 dniach.
Anaso, jeden z odkrywców, był bardzo odważnym wojownikiem.
Jego brat Elaeus, który tak jak brat rozpoczął wyprawę, nie chciał nigdy używać miecza - zamiast tego był wspaniałym magiem.
Hestus - kolejny odkrywca, o którym opowiem, zawsze nosił zielone spodnie, żeby nikt nie widział
jakie są brudne i nigdy ich nie prał.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. III →Orange Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O ogniu.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume III

The first potential source of danger I want to discuss is fire! Of course fire is necessary to survife wilderness - to cook our food, to have light, to warm ourselves in a cold and dark night ...
But always take care: fire doesn't help us all time! Let me give you an example:
One of our explorers was wounded badly, because he steped into an open fire he made himself to cook some fish he just cought in the nearby river. Of course, this was the end of his journey; it was shorter than the travelings of the youngest among the five adventurers.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom III

Pierwszym źródłem niebezpieczeństwa, które chciałbym omówić jest ogień! Oczywiście ogień jest niezbędny do przetrwania w dziczy - aby gotować jedzenie, aby dawać światło, aby rozgrzewać w chłodne dni i ciemne noce... Ale zawsze bądź ostrożny: ogień nie zawsze nam pomaga! Pozwól, że dam Ci przykład:
Jeden z naszych odkrywców został poważnie ranny, ponieważ wdepnął w ognisko, które sam rozpalił, żeby ugotować kilka ryb, które akurat złowił w pobliskiej rzece. Oczywiście to był koniec jego podróży; była ona krótsza niż podróż najmłodszego spośród pięciu poszukiwaczy przygód.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IIINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IV →Brown Thin Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IV
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O napojach.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume IV

The important topic I will now examine is: How can I be sure to drink enough?
Where do I get a drink?
Well, there are not very many sources of drinks: First, you can take some potions of water with you.
Second, you can "find" something on your way. For example, you might cross a river or perhaps it might rain one day or the other. And maybe you can even find drinks on your way, but be careful!
You never know what is inside the potion you find.
Let me again give you an example to illustrate this:
One of our five men travelling through Tibia (his name was longer than the name of the adventurer,
who was attacked by a troll and therefore had to stop his exploration) one day found a filled
potion on his way. He was very thursty, and so he drank the liquid inside. He didn't know (how should he?) that it was poisoned. After some moments he noticed, that he felt worse and worse. At this moment, he had to stop and return to his house.
By the way, the name of this man (the poisoned one) was shorter than the name of the man,
whose journey was over after 83 days.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom IV

Ważny temat, który teraz poruszę to: Jak mogę być pewien, że wystarczająco dużo piję?
Skąd biorę napoje?
Cóż, nie ma zbyt wielu źródeł picia: Po pierwsze możesz ze sobą zabrać kilka butelek z wodą.
Po drugie, możesz "znaleźć" coś po drodze. Na przykład możesz napotkać rzekę, albo może zacząć padać. Ale możesz także znaleźć jakiś napój na drodze, ale bądź ostrożny!
Nigdy nie wiesz co znajduje się w butelce, którą znajdziesz.
Pozwól, że przytoczę kolejny przykład, aby to zilustrować:
Jeden z naszych pięciu mężczyzn wędrujących przez Tibię (jego imię było dłuższe niż imię podróżnika,
który został zaatakowany przez Trolla przez co musiał przerwać swą wyprawę) znalazł pełną butelkę na swojej drodze. Był bardzo spragniony, więc wypił jej zawartość. Nie wiedział (bo niby skąd?), że napój był zatruty. Po chwili spostrzegł, że czuje się coraz gorzej. Musiał więc przerwać podróż i wrócić do domu.
Przy okazji, imię tego człowieka (zatrutego), było krótsze niż imię tego,
którego przygody zakończyły się po 83 dniach.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IIINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IVNiebezpieczeństwa Przygód, cz. V →Small Grey Book.gif  Jak przyrządzić miksturę odzyskania wzroku
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę odzyskania wzroku.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of regained vision

Drinking this will give you back the abilty to see for some time. It does not last too long...
All you need is:
a roll
flour
dough
a rose
a cherry.
Put all these ingredients into a mug and heat it for 31 minutes. Speak out the words "nalus murtu" to finish the potion.
Now drink it. You will see again - and you will be able to read this book!
May the world become clearer!


Tekst przetłumaczony:
Mikstura przywrócenia wzroku

Wypicie tej mikstury przywróci ci zdolność do widzenia. Niestety, nie trwa to zbyt długo...
Wszystko, co potrzebujesz, to:
bułka
mąka
ciasto
róża
wiśnia.
Wrzuć składniki do kubka i gotuj przez 31 minut. Wypowiedz magiczne słowa "nalus murtu" aby ukończyć warzenie mikstury.
Teraz wypij ją. Znów będziesz widział - i będziesz w stanie przeczytać tę książkę!
Niech świat stanie się jaśniejszy!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę odzyskania wzrokuNie ma następnego tytułu →Pojedyncze książki, możliwe do znalezienia w podziemiach

Brown Thin Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. V
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Desert Dungeon, pomieszczenie za ścianą możliwą do usunięcia przyciskiem w bibliotece.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Podróż, potwory i zaskoczenie.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume V

The next thing, maybe the most important topic these days, we will closer examine, are monsters. Most adventurers die through monsters - be it because people are not well enough prepaired, be it because some people are surprised by eighter the apperance or the powers of a monster, be it because suddenly there are 20 monsters where you have expected only one. Always be aware: Our land is in fact dangerous and you always have to take into account that arround the next corner some monsters await you - monsters which you have never seen before!
Of course, I have a little story on this topic:
One adventurer of the five - his trip was at least 18 days shorter than the trip of Hestus, who was one year jounger than him - climbed down a ladder, not thinking about the danger he might be in. When he finally touched the ground again, he saw himself eye in eye with a fire-spitting dragon. He tried to flee - too late. His body was found weeks after his death...
Just to mention it: none of the two explorers mentioned above (Hestus and the man who was killed by a dragon) were 41 years old. The journey of the 41-year-old man was longer than the journey of the man who died during his adventure.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom V

Brak


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IVNiebezpieczeństwa Przygód, cz. VNiebezpieczeństwa Przygód, cz. VI →Brown Thin Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. VI
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Desert Dungeon, pomieszczenie z Fire Devilem, otwierane pewnym kluczem.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Niebezpieczne potwory

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume VI

Because this topic seems the most important for me, I decided to write another book to warn people of the danger of being attacked by monsters. Two more of our adventurers (the ones I always tell about) were attacked by monsters:

Elaeus and the man, whos journey ended after 66 days, both were attacked by monsters. Both were jounger than Gadinius and the man who only barely escaped from the attacks of a mother-bear, who defended her babies. Heso, who too was one of our adventurers, never saw a bear in his whole life.

One of the five adventurers was attacked by a pack of trolls!


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom VI

Brak


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. VNiebezpieczeństwa Przygód, cz. VINie ma następnego tytułu →Orange Book.gif  O 6 książkach Netliosa na temat przygód
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Desert Dungeon, pod Fire Fieldem, za dziurą bez wyjścia.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Zapiski farmera na temat 6 książek Netliosa

Tekst oryginalny:
On Netlios VI books about adventurers

I think Netlios is a liar. I followed all tips given by him in his books, but i didn't become a great adventurer. I really don't know what to do - but I think, becoming a farmer instead of an adventurer is a good choice. Sheeps are not as dangerous as dragons are, and it's better to drink a glass of milk than a glass of green slime! Maybe it would help to find the last two parts of "Dangers of Adventures", because i only read the first four parts... the others are vanished a long time ago... if I could only find them, but how should I without being an adventurer? I need the books to be an adventurer, and to get the books, I need to be an adventurer!
Being a farmer is really better for my nerves...


Tekst przetłumaczony:
Netlios VI książka o jego przygodach Myślę , że Netlios jest kłamcą . Podążałem za wszystkimi wskazówkami , poradami jego które są w jego ksiązkach i nie stałem się dobrym poszukiwaczem przygód. Naprawdę nie wiem co robić , ale myślę że zostanie rolnikiem zamiast poszukiwaczem przygód jest dobrym wyjściem. Owce nie są tak niebezpieczne jak smoki i lepiej wypić szklankę mleka niż zielony szlam . Może to pomoże znaleźć 2 ostatnie części "Niebezpiecznych Przygód" ponieważ tylko czytałem pierwsze 4 rozdziały , pozostałe zniknęły jakiś czas temu . Jeśli mógłbym je tylko znaleźć.... ale jak mam to zrobić jak nie jestem żadnym podróżnikiem. Potrzebuje książek by stać się podróżnikiem , a żeby zdobyć książki muszę być podróżnikiem ! Bycie rolnikiem jest o wiele lepsze na moje nerwy !


← Nie ma poprzedniego tytułuO 6 książkach Netliosa na temat przygódNie ma następnego tytułu →Brown Square Book.gif  Dziennik Morrina
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Desert Dungeon, odgałęzienie drogi w drodze do Hagora.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Dziennik podróżnika.

Tekst oryginalny:
Diary of Morrin

It seems, I found the entrance to the library. Unfortunately the door is closed, but somehow i have to get in. I searched around, but everyone I met claimed he hasn't got the key... I believe this guy with the red shoes and the blue trousers, who eats rolls with ham all day long, has it; he seems suspicious to me... he didn't seem to trust me, and I think, that is the reason why I didn't get the key. Maybe somehow I can show him, that he can trust me...

YEAH! I got it! I got the key to the library, and I hope, I can find a solution for my problems there! Somehow I convinced the old man to trust me, and finally we were real good friends! What a pity, I had to leave the library before dawn...


Tekst przetłumaczony:
Dziennik Morrina

Wydaje się, że znalazłem wejście do biblioteki. Niestety drzwi są zamknięte ale jakoś muszę się tam dostać. Szukałem wokół ale każdy kogo spotkałem twierdził, że nie ma on klucza... Sądzę że ten facet w czerwonych butach i niebieskich spodniach, który je bułkę z szynką cały dzień, ma go; wygląda dla mnie podejrzanie... nie wygląda jakby mi ufał i sądzę, że to jest powód dlaczego nie dostałem klucza. Może jakoś mogę mu pokazać, że może mi zaufać...

TAK! Dostałem go! Dostałem klucz do biblioteki i mam nadzieję, że znajdę tam rozwiązanie moich problemów. Jakoś przekonałem starego gościa do zaufania mi i finalnie jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi! Co za szkoda, że opuściłem bibliotekę zanim zaświtało...


← Nie ma poprzedniego tytułuDziennik MorrinaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Dziennik ekspedycji Erina Cropwella
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Podziemia pustyni Jakundaf. Drabina obok zejścia do jaskiń.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Dziennik podróżnika.

Tekst oryginalny:
Expedition diary of Erin Cropwell

Day 1: After visiting my father's grave, I headed northeast to explore the world behind the great volcanic mountains.

Day 2: I sneaked through a great cave full of cyclops. After hours of wandering and climbing I reached the other side.

Day 3: Following the coast to seek signs of life.

Day 4: Found a strange desert. In the middle there seems to be a ruin, I will examine this at night, because it's much too hot now.

Day 5: DAMN!!! I fell into the deep hole and broke both legs and a rib. All I can do is...    climb up      spider        poison

Tell my wife I lov...


Tekst przetłumaczony:
Dziennik ekspedycji Erina Cropwella

Dzień 1: Po odwiedzeniu grobu mojego ojca, udałem się na północny wschód w celu zbadania świata za wielkimi górami wulkanicznymi.

Dzień 2: Przedarłem się chyłkiem przez wielkie jaskinia pełne cyklopów. Po godzinach wędrówki i wspinaczki dotarłem na drugą stronę.

Dzień 3: Podążanie wybrzeżem, poszukując śladów życia.

Dzień 4: Znaleziona dziwna pustynia. W środku niej, zdają się znajdować ruiny, zbadam to w nocy, teraz jest zbyt gorąco.

Dzień 5: CHOLERA! Wpadłem w głęboką dziurę i złamałem obie nogi i żebro. Wszystko, co mogę zrobić...    wspiąć się   pająk        jadowity

Powiedz mojej żonie, że ją koch...


← Nie ma poprzedniego tytułuDziennik ekspedycji Erina CropwellaNie ma następnego tytułu →Parchment.gif  Notatka człowieka, który wpadł w dziurę bez wyjścia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Parchment
Szukaj w:  Desert Dungeon, w dziurze do której wskazuje tabliczka "Niebezpieczeństwo! Nie wchodzić" podczas drogi do kończącego Desert Dungeon Quest pokoju.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Notatka człowieka, który wpadł w dziurę bez wyjścia.

Tekst oryginalny:
Seems I fell in this hole and can't get out anymore.
Unfortunatly there is no friend near to pull me up with a rope. What have I done to deserve this?
What?


Tekst przetłumaczony:
Wygląda na to, że wpadłem w dziurę i nie mogę się wydostać.
Niestety, nie ma tutaj w pobliżu przyjaciela który wyciągnąłby mnie do góry za pomocą liny. Co zrobiłem, że na to zasłużyłem?
Co?


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka człowieka, który wpadł w dziurę bez wyjściaNie ma następnego tytułu →Small Grey Book.gif  Uzbrojenie, Rozdział drugi, wersety 9-21
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Desert Dungeon, zachodnia część jaskiń.  (Położenie wg TibiaMap: World Map)
Opis:  Księga uzbrojeń zawierająca instrukcję korzystania z pewnej broni.

Tekst oryginalny:
Armaments, Chapter Two, Verses Nine to Twenty-One.
And the Lord spake, saying:
"First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three, no more, no less. Three shall be the number thou shalt count, and the number of the counting shalt be three. Four shalt thou not count, nor either count thou two, excepting that thou then proceed to three. Five is right out. Once the number three, being the third number, be reached, then lobbest thou thy Holy Hand Grenade of Antioch towards thou foe, who being naughty in my sight, shall snuff it."


Tekst przetłumaczony:
Uzbrojenie, Rozdział drugi, wersety od dziewiątego do dwudziestego pierwszego
I Pan powiedział:
"Wpierw wyjąć musisz Świętą Zawleczkę. Potem masz zliczyć do trzech, nie mniej nie więcej. Trzy ma być liczbą, do której liczyć masz i liczbą tą ma być trzy. Do czterech nie wolno ci liczyć ani do dwóch. Masz tylko policzyć do trzech. Pięć jest wykluczone. Gdy liczba trzy jako trzecia w kolejności osiągnięta zostanie, wówczas rzucić masz Święty Granat Ręczny z Antiochii w kierunku wroga, co naigrawał się z ciebie w polu widzenia twego, a on kitę odwali."


← Nie ma poprzedniego tytułuUzbrojenie, Rozdział drugi, wersety 9-21Nie ma następnego tytułu →
Klucze

Klucze do drzwi, pod pustynią Jakundaf

Nazwa Rodzaj Otwiera:
Silver Key.gif Klucz 4001
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Pokój w jaskini ognistych diabłów pod pustynią Jakundaf.
Opis: Skrzyni z tym kluczem chroni kamień, i kilku orków berserkerów.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4001. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.
Silver Key.gif Klucz 4009
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Drzwi do biblioteki, pod pustynią Jakundaf.
Opis: Klucz ten znajduje się w małym pomieszczeniu ze skrzynką, które otwieramy kluczem otrzymanym od Hagora.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4009. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.
Silver Key.gif Klucz 4022
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Pokój z Kluczem 4009
Opis: Możemy otrzymać go od Hagora.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4022. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.
Silver Key.gif Klucz 4023
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Sala teleportów, dla czterech profesji.
Opis: Otrzymamy go od Adreniusa.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4023. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.
Silver Key.gif Klucz 4037
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Hall of Lost Doors
Opis: Otrzymamy go od Nemala w zamian za pomoc.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4037. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.
Silver Key.gif Klucz 4055
Waga: 1.00 oz.
Rodzaj: Silver Key
Otwiera: Pomieszczenie z Panpipe Quest (Podziemia pustyni Jakundaf - komnata Fire Devili)
Opis: Należy go szukać pod kamieniem.
25px-Wykrzyknik.png
Jest to skrócona informacja o Kluczu 4055. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak go zdobyć, kliknij tutaj, aby żeby schować tutaj.
Zobacz też: Cały spis kluczy.


Zadania

Zadania możliwe do wykonania w podziemiach

Nazwa Wymagany poziom PACC Nagroda
Desert Dungeon Quest 20 Nie 100 Platinum Coin, Ring of Healing, Ankh, Magic Light Wand, Protection Amulet
Panpipe Quest - Nie 2 Small Amethyst, Panpipes, Power Ring


Szczegółowy opis Desert Dungeon Quest

Arrow Red.png Jeśli jesteś pewien, że chcesz zobaczyć szczegółowy, fabularny opis zadania zwanego Desert Dungeon Quest kliknij tutaj (zaś tutaj by schować).