Skocz do: Nawigacja, szukaj
Biblioteka mieszcząca się w podziemiach pustyni Jakundaf zawiera liczne ciekawe książki. niestety dostęp do nich jest utrudniony, jako że zamknięte drzwi biblioteki można otworzyć jedynie kluczem 4009, który też niełatwo zdobyć (jest zamknięty w pokoiku do otwarcia którego jest potrzebny klucz 4022).

Droga

Droga-Podróżnik Hagor w podziemiach pustyni Jakundaf1.png Do biblioteki, pod Pustynią.png

Umiejscowienie książek

DesertLib.jpg


Pierwsza Szafka

Blue Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Wstęp do serii książek dla poszukiwaczy przygód.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume I

An adventure is an exciting thing to do. Nevertheless it might be rather dangerous, one may even die during his journeys through the lands! I wrote the following books in order to show the fates of 5 men who devoted themselves to discover new parts of Tibia. Each of them was a brave warrior and a superior explorer and they all went through exciting adventures. Their journeys were of different duration - one ended after 66 days, another after 100 days. Each journey ended in a very dangerous situation; one situation even ended deadly!


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom I

Przygoda jest rzeczą fascynującą. Pomimo to, może być raczej niebezpieczna, w trakcie podróży przez różne krainy można nawet stracić życie! Napisałem tę książkę, by przedstawić los 5 mężczyzn, którzy poświęcili się, by odkryć nowe części Tibii. Każdy z nich był odważnym wojownikiem i wspaniałym odkrywcą, wszyscy też przeżyli ekscytujące przygody. Ich podróże miały różny czas trwania - jedna zakończyła się po 66 dniach, inna po stu. Każda z nich zakończyła się bardzo niebezpieczną sytuacją; jedna z nich zakończyła się nawet śmiercią!


← Nie ma poprzedniego tytułuNiebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. II →
Druga Szafka

Black Book.gif  Recenzja Niebezpieczeństw Przygód
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Recenzja znanej serii książek ("Niebezpieczeństwa Przygód") napisana przez Adreniusa.

Tekst oryginalny:
Book review of Netlios opus:
"Dangers of Adventures"
by Adrenius

A lot of people have read, and of course will read in the future, Netlios popular series of Books "Adventurers Guide Through Tibia. I-VI". But could this book really be a guide for adventurers? I am not quite sure.
It is rather confusing to read these books. A lot of stories were told, but do these stories really belong to each other? Could these people really exist? I doubt it!
Once a traveller came to me, who wanted to convince me that Netlios stories are real.
I asked him to tell me the names (in alphabetical order), the ages, the reasons why they stopped their journeys and the length of their adventures.
At the beginning, I wanted him to give me the first name, his reasons and all this. He wispered:
"Anaso, 38, troll attacked, 66 days".
I asked him to tell me about the next person:
"Elaeus, 40, steped into fire, 100 days".
I also asked him about the last three persons, and he gave me his answers.
At the beginning, his words seemed plausible to me. But after thinking about it and reading parts of Netlios' stories again, I noticed, that this can't be true.
A lot of people came to me, bringing "their" versions of (wrong) solutions to my questions. There was never someone, who was able to give me a correct answer...
Does an answer exist? If it does: How does it look like?
I decided to give a reward to the first one, who is able to tell me the correct answer.


Tekst przetłumaczony:
Recenzja książki Netliosa:
"Niebezpieczeństwa Przygód"
autorstwa Adreniusa

Wielu ludzi przeczytało i zapewne wielu innych jeszcze przeczyta serię popularnych książek Netliosa "Przewodnik Poszukiwacza Przygód. I-VI". Ale czy ta książka rzeczywiście może być przewodnikiem dla poszukiwaczy przygód? Nie jestem przekonany.
Lektura tej książki wprowadza człowieka w zakłopotanie. Wiele historii zostało tam przytoczonych, ale czy te historie naprawdę się wydarzyły? Czy ci ludzie naprawdę istnieją? Wątpię!
Pewnego razu przybył do mnie podróżnik, który chciał mnie przekonać, że historie Netliosa są prawdziwe.
Poprosiłem go więc, by podał mi imiona tych wędrowców (w alfabetycznym porządku), wiek, powód dla którego zakończyli podróż i długość ich wędrówki.
Na początek chciałem, żeby podał mi imię, powody i całą resztę. Wyszeptał:
"Anaso, 38, atak trolla, 66 dni".
Poprosiłem, żeby opowiedział mi o następnej osobie:
"Elaeus, 40, wdepnął w ogień, 100 dni"
Zapytałem o kolejne trzy osoby, a on dał mi swoje odpowiedzi.
Początkowo jego słowa wydawały się wiarygodne. Ale po przemyśleniu sprawy i ponownym sięgnięciu do książki Netliosa, zauważyłem, że to nie może być prawda.
Wielu ludzi przychodziło do mnie, przynosząc "swoje" wersje (złych) odpowiedzi na moje pytania. Nie zjawił się jeszcze nikt, kto byłby w stanie udzielić mi prawidłowych odpowiedzi...
Czy te odpowiedzi istnieją? Jeśli tak: Jaka jest prawda?
Postanowiłem wynagrodzić pierwszą osobę, która będzie w stanie podać mi właściwą odpowiedź.


← Nie ma poprzedniego tytułuRecenzja Niebezpieczeństw PrzygódNie ma następnego tytułu →Brown Square Book.gif  Spostrzeżenia o jeziorze Amros
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O pewnym jeziorze i małej wysepce.

Tekst oryginalny:
Remarks on the legend of lake Amros
by ...

Some weeks ago, I spoke to my friend Othmor. Somehow, we spoke about the nearby Lake Amroos.
Othmor visited Carlin some time before we met each other, and he said, rumors are going that it is somehow possible to raise parts of the lake, such that the water isn't as deep as it is now.
This way, it should be possible to reach the little island in the middle of Lake Amroos...
It is told, that there is something of value on this island. I never was able to reach it; my magical powers didn't last to get there...


Tekst przetłumaczony:
Spostrzeżenia o jeziorze Amros

Kilka tygodni temu rozmawiałem z moim przyjacielem, Othmorem, na temat pobliskiego jeziora Amroos.
Othmor odwiedził Carlin jakiś czas temu, i mówił, że jest prawdopodobne,
że czasami woda w jeziorze się obniża i nie jest tak głęboko jak teraz.
Jeśli woda się obniży, to możliwe że mała wysepka na środku jeziora będzie osiągalna...
Mówią, że na tej wysepce jest coś cennego. Ja jednak nigdy tego nie doświadczyłem,
moja moc jest na to za mała...


← Nie ma poprzedniego tytułuSpostrzeżenia o jeziorze AmrosNie ma następnego tytułu →
Trzecia Szafka

Brown Square Book.gif  O powstawaniu gatunków
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Dzieło autorstwa Dave'a Charlwina opisujące genezę wszelkich gatunków.

Tekst oryginalny:
The Origin of Species by Means of Natural Selection
by Dave Charlwin

After years of research, I believe I have found the origin of of any living creature that exists in our dimensions. First, shortly after our world was created, the were just stones and earth. There were small stones, big stones, gray and brown stones, sharp and round stones.
Some of these stones looked very much like today's seeds; that isn't just per chance.
Obviously, some of the round, small, brown stones, which were somehow placed some fingerlength
deep in the earth, started growing in the directions of the sun - in the opposite direction of hell.
That is how plants and trees were created - big trees came out of big stones, small plants out of small stones.
Now one may ask oneself (or me): How did animals come into the world?
I thought really long about this question, and I obviously found the correct answer.
Once there were plants existing they started "mixing" with stones:
Plants are living objects (just like animals are), but they can't move very fast (animals move fast).
Stones on the other hand do not live, but they can move very fast (think about stones falling down a mountain).
That's how animals and monsters started to exist.


Tekst przetłumaczony:
O Powstawaniu Gatunków Drogą Naturalnego Doboru
autorstwa Dave'a Charlwina

Po latach badań wierzę, że odkryłem jak powstały wszystkie żyjące stworzenia, które egzystują w naszym wymiarze. Najpierw, krótko po stworzeniu naszego świata, były tylko kamienie i ziemia. Były małe kamienie, duże kamienie, szare i brązowe kamienie, ostre i zaokrąglone kamienie.
Niektóre z tamtych kamieni wyglądały zupełnie jak dzisiejsze nasiona; to nie przez przypadek.
Najwyraźniej niektóre z okrągłych, małych, brązowych kamieni, które w jakiś sposób znalazły się na głębokość palca w ziemi, zaczęły rosnąć w stronę słońca - w przeciwnym kierunku niż piekło.
W taki sposób powstały drzewa i rośliny - duże drzewa powstały z dużych kamieni, małe rośliny z małych.
Teraz ktoś mógłby kogoś (albo mnie) zapytać: Jak zwierzęta znalazły się na tym świecie?
Naprawdę długo myślałem nad tym problemem i oczywiście znalazłem prawidłową odpowiedź.
Kiedy już istniały rośliny, zaczęły "krzyżować się" z kamieniami:
Rośliny są rzeczami żywymi (tak jak zwierzęta), ale nie mogą się szybko poruszać (a zwierzęta mogą).
Z drugiej strony, kamienie nie żyją, ale mogą poruszać się bardzo szybko (wyobraź sobie kamień spadający ze szczytu góry).
Oto jak powstały zwierzęta i potwory.


← Nie ma poprzedniego tytułuO powstawaniu gatunkówNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Brown Book.gif  Przewodnik po podziemiach 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O trollach.

Tekst oryginalny:
The Adventurer's Guide To The Dungeons.

Troll: Trolls are some kind of strange monsters. They run around without having a target,
telling stories no one can understand because of their unclear pronunciation (which results from the fact, that trolls do not have teeth at all). Trolls can easily be identified by their appearance:
red skin, not too big, mostly in groups, often carrying a spear and a wooden shield to fight
(of course, they do not know how to use these things properly...). Some Trolls (they are supposed to be the leaders of troll-groups) carry ropes and money with them - reasons are not known,
but it is believed that they use ropes to climb down wells, what does surely not explain why trolls need money...


Tekst przetłumaczony:
Przewodnik po podziemiach.

Troll: Trolle są dziwnymi stworzeniami. Biegają bez celu,
opowiadając historie, których nikt nie może zrozumieć z powodu ich niewyraźnej wymowy (to dlatego, że trolle nie mają zębów). Trolle można łatwo rozpoznać przez ich wygląd i zachowanie:
czerwona skóra, nieduży wzrost, żyją głównie w grupach, często noszą włócznię i drewnianą tarczę do walki
(oczywiście nie wiedzą, jak się nimi poprawnie posługiwać...). Niektóre trolle (które są przypuszczalnie przywódcami grupy) noszą liny i złoto - z nieznanych dotąd powodów,
ale można wierzyć, że używają lin do schodzenia w dół różnych studni, lecz nie można wyjaśnić, po co im pieniądze...


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzewodnik po podziemiach 1Przewodnik po podziemiach 2 →Piąta Szafka

Orange Book.gif  Jak przyrządzić miksturę niewidzialności
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę niewidzialności.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of invisibility

This potion is one of the most difficult potions to mix. Besides you need lots of time, you also need great magical abilties.
The ingredients you should have are:
a rat's tail
2 teeth of a dead troll
a piece of a ghouls robe
2 ghoul-breads
a dragon's eye
green slime
Put these things together in a pot and cook it about 25 minutes. Afterwards, speak the magical words "munga mungos" towards the pot.
Now the potion is ready for use. Good luck and happy cooking!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury.

Napój niewidzialności

Napój ten jest jednym z najtrudniejszych do przyrządzenia. Oprócz dużej ilości czasu potrzebujesz również sporych magicznych umiejętności.
Składniki które powinieneś mieć:
szczurzy ogon
2 zęby martwego trolla
kawałek ubrania ghula
2 bohenki ghulowego chleba
smocze oko
zielony szlam
Zmieszaj te składniki i gotuj w kotle przez ok. 25 minut. Następnie wypowiedz magiczne słowa "munga mungos" w stronę kotła.
Teraz napój jest gotowy. Powodzenia i miłego gotowania!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę niewidzialnościNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Black Book.gif  O przyrządzaniu mikstur
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Fragment wstępu do książki zawierającej liczne przepisy na potężne mikstury.

Tekst oryginalny:
On mixing potions.

Now, being a really old magician, I decided to write down some of the formulas of potions I invented during my lifetime. First I thought it will be best to give clear advices for everyone to mix them. But after some days of crucial thinking I had a vision - everyone would be able to mix these powerful but dangerous potions within minutes without being aware of the consequences!
It needs lot of wisdom and willpower to become a experienced and responsible magician. This doesn't mean to be cowardish - it means that you know your powers and that you exactly know your limits!
So, to prevent misuse of this knowledge i will write down these formulas in ****, a very old language only known by the wisest sorcerers.


Tekst przetłumaczony:
O przyrządzaniu mikstur.

Teraz, jako naprawdę stary mag, postanowiłem spisać kilka formuł eliksirów, które wynalazłem podczas mojego życia. Początkowo pomyślałem, że najlepiej będzie jeśli przekażę jasne zasady każdemu, kto zechce je przyrządzać. Ale po kilku dniach ciężkich przemyśleń doznałem wizji - każdy będzie w stanie przyrządzić te potężne i niebezpieczne mikstury w ciągu kilku minut, ale bez świadomości możliwych konsekwencji!
Trzeba wiele mądrości i siły woli, aby stać się doświadczonym i odpowiedzialnym magiem. To nie znaczy, żeby być tchórzem - to znaczy, że znasz swoją moc, a także swoje granice!
Więc, aby zapobiec złemu wykorzystaniu tej wiedzy, spiszę te formuły w ****, bardzo starym języku, znanym jedynie najmądrzejszym magom.


← Nie ma poprzedniego tytułuO przyrządzaniu miksturNie ma następnego tytułu →Blue Book.gif  Ważne fakty z historii galaktyki, cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O życiu w galaktyce.

Tekst oryginalny:
Important facts from galactic history, number two
(reproduced from the "Sideral Daily Mentioner's Book Of Popular Galactic History")

Since this galaxy began, vast civilisations have risen and fallen, risen and fallen, risen and fallen, that it's quite tempting to think, life in the galaxy must be
(a) something akin to seasick -- space-sick, time-sick, history-sick or some such thing or
(b) stupid.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Ważne fakty z historii galaktyki, cz. 1Ważne fakty z historii galaktyki, cz. 2Nie ma następnego tytułu →


Siódma Szafka

Brown Book.gif  Jak przyrządzić miksturę wesołości
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę wesołości.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions


Potion of happines


This potion causes the user to become as happy as he never was before. Mix the following things:
a stamped letter
a dead fish
a bone
a diamond
an inkwell.
You'll also need an empty potion to throw these things in.
Speak out the magical words "lomba niff" and drink the fluid, and you get your happiness again!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura wesołości

Ta mikstura sprawi, że pijący ją stanie się radosny jak nigdy przedtem. Zmieszaj następujące składniki:
opieczętowany list
zdechłą rybę
kość
diament
kałamarz
Będziesz także potrzebował pustej butli z wodą, żeby do niej wrzucić te rzeczy.
Wypowiedz magiczne słowa "lomba niff" i wypij napój, a znów szczęśliwie się zaśmiejesz!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę wesołościNie ma następnego tytułu →Orange Book.gif  Jak przyrządzić miksturę lotu
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę lotu.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions


Potion of flight


Drink this potion and fly like a bird! All you need is listed below:
two wings of a wasp
an eye of a dead body
a rope
a potion of lemonade
a watch
and, of course,
a rapier to stir with
and finally a pot to cook in it.
Put all things except the watch into the pot and cook it for 24 minutes.
Cast the spell "flifli bor" on it and drink it.
Don't forget to have an eye at the time! This fluid lasts for 12 minutes.
Once the time is over, you are not able to fly anymore... you'll fall down like a stone.
Therefore, never forget the time and always wear a watch when using the "potion of flight"!
Good luck and may the birds be with you!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura lotu

Wypij tę miksturę i lataj jak ptak! Wszystko czego potrzebujesz jest wypisane poniżej:
dwa skrzydełka osy
oko z martwego ciała
lina
porcja lemoniady
zegarek
i oczywiście,
rapier do mieszania
i w końcu kocioł, w którym to ugotujesz
Włóż wszystkie składniki poza zegarkiem do kotła i gotuj przez 24 minuty
Wypowiedz zaklęcie "flifli bor" i wypij miksturę.
Nie zapomnij mieć oka na czas! Ten napój będzie działać przez 12 minut.
Kiedy czas się skończy, nie będziesz w stanie dłużej latać... spadniesz na ziemię jak kamień.
Dlatego nigdy nie zapominaj o czasie i zawsze miej przy sobie zegarek kiedy używasz tej mikstury!<br?> Powodzenia i niech ptaki będą z tobą!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę lotuNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Brown Thin Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IV
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O napojach.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume IV

The important topic I will now examine is: How can I be sure to drink enough?
Where do I get a drink?
Well, there are not very many sources of drinks: First, you can take some potions of water with you.
Second, you can "find" something on your way. For example, you might cross a river or perhaps it might rain one day or the other. And maybe you can even find drinks on your way, but be careful!
You never know what is inside the potion you find.
Let me again give you an example to illustrate this:
One of our five men travelling through Tibia (his name was longer than the name of the adventurer,
who was attacked by a troll and therefore had to stop his exploration) one day found a filled
potion on his way. He was very thursty, and so he drank the liquid inside. He didn't know (how should he?) that it was poisoned. After some moments he noticed, that he felt worse and worse. At this moment, he had to stop and return to his house.
By the way, the name of this man (the poisoned one) was shorter than the name of the man,
whose journey was over after 83 days.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom IV

Ważny temat, który teraz poruszę to: Jak mogę być pewien, że wystarczająco dużo piję?
Skąd biorę napoje?
Cóż, nie ma zbyt wielu źródeł picia: Po pierwsze możesz ze sobą zabrać kilka butelek z wodą.
Po drugie, możesz "znaleźć" coś po drodze. Na przykład możesz napotkać rzekę, albo może zacząć padać. Ale możesz także znaleźć jakiś napój na drodze, ale bądź ostrożny!
Nigdy nie wiesz co znajduje się w butelce, którą znajdziesz.
Pozwól, że przytoczę kolejny przykład, aby to zilustrować:
Jeden z naszych pięciu mężczyzn wędrujących przez Tibię (jego imię było dłuższe niż imię podróżnika,
który został zaatakowany przez Trolla przez co musiał przerwać swą wyprawę) znalazł pełną butelkę na swojej drodze. Był bardzo spragniony, więc wypił jej zawartość. Nie wiedział (bo niby skąd?), że napój był zatruty. Po chwili spostrzegł, że czuje się coraz gorzej. Musiał więc przerwać podróż i wrócić do domu.
Przy okazji, imię tego człowieka (zatrutego), było krótsze niż imię tego,
którego przygody zakończyły się po 83 dniach.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IIINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IVNiebezpieczeństwa Przygód, cz. V →
Dziewiąta Szafka

<pusto>

Dziesiąta Szafka

Orange Book.gif  O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O brązowym napoju.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 2nd publication, part one"
by Arisophlus

The second kind of fluids are brown. There are several types of brown fluids.
The first one is called "beer". It is, to say, one of the real bad substances in our known world:
It is tasty, it smells well and everyone likes it. But beware! It makes addicted!
Once you drank a potion of it you won't be able to control your senses anymore!
You won't even be able to walk on a line! So, if possible, avoid this fluid.
Just imagine you were hunting and your life depends on your reaction, on your movement,
and on your visual impressions!


Tekst przetłumaczony:
"O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1"
autorstwa Arisophlusa

Kolejnym rodzajem płynów są płyny brązowe. Istnieje kilka ich typów.
Pierwszy zwie się "piwem". Jest to, można powiedzieć, jedna z naprawdę złych substancji znanych na świecie:
Jest smaczne, ładnie pachnie i każdy je lubi. Ale strzeż się! Można się od tego uzależnić!
Gdy je wypijesz, nie będziesz w stanie utrzymać kontroli nad sobą!
Nie uda ci się nawet iść prosto! Dlatego unikaj tego napoju, gdy to możliwe.
Wyobraź sobie, że polujesz i twoje życie zależy od szybkości twej reakcji i ruchów
oraz od dokładności i ostrości twego wzroku!


← O różnych płynach, publikacja 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2 →Jedenasta Szafka

Black Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przedstawienie niedoszłych poszukiwaczy przygód, których autor opisze w następnych częściach.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume II

The adventurers, whom we will have a look at, were all born in different years and were
therefore all of different ages when they started their travellings through Tibia.
The oldest among these men was aged 42; the youngest was 38, when he started to discover
new areas of our land. None the five was as old as anyone else of them.
One journey ended after 83 days, one after 117 and finally one after 134 days.
Anaso, one of the explorers, was a very brave sword-fighter.
His brother Elaeus, who started an expedition just like his brother, never wanted to use a sword - instead he was an excellent magician.
Hestus, another explorer whom i will tell about, always wore green trousers, so no one saw
how dirty it was, and he never had to wash it.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom II

Poszukiwacze przygód, których losom się przyjrzymy, urodzili się w różnych latach i
dlatego każdy z nich był w innym wieku, kiedy rozpoczynali swoje podróże przez Tibię.
Najstarszy z nich miał 42 lata; najmłodszy 38, kiedy zaczynał odkrywać
nowe tereny naszych ziem. Żaden z nich nie był w tym samym wieku.
Jedna podróż zakończyła się po 83 dniach, jedna po 117 i w końcu jedna po 134 dniach.
Anaso, jeden z odkrywców, był bardzo odważnym wojownikiem.
Jego brat Elaeus, który tak jak brat rozpoczął wyprawę, nie chciał nigdy używać miecza - zamiast tego był wspaniałym magiem.
Hestus - kolejny odkrywca, o którym opowiem, zawsze nosił zielone spodnie, żeby nikt nie widział
jakie są brudne i nigdy ich nie prał.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. III →
Dwunasta Szafka

Orange Book.gif  Jak przyrządzić miksturę ciszy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę ciszy.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of silence

Do you have friends, who are nice but who can't stop talking and talking and talking....?
Make them stop it by drinking this potion!
The ingredients are as follows:
a dead spider
a potion of wine
a potion of beer
two cans of water
a piece of gold (silence is golden!)
an apple
and, of course,
a rapier to stir with
and finally a can to put it in.
You don't have to cook it (unless you want to serve it as a hot drink); you just need to cast "silentiam" on it.
Your friends will love the taste of this mixture, and they will be silent for a greater amount of time. We suggest, that the reader himself does not drink this fluid, too.
Good luck and enjoy the silence!


Tekst przetłumaczony:
Mikstura milczenia

Masz może przyjaciół, którzy są sympatyczni, ale nie mogą przestać mówić, mówić i mówić....?
Daj im odpocząć przez wypicie tej mikstury!
Składniki są następujące:
martwy pająk
wino
piwo
dwie puszki wody
sztuka złota (milczenie jest złotem!)
jabłko
i, oczywiście,
sztylet do wymieszania
i puszka do przyrządzenia.
Nie musisz tego gotować (chyba że chcesz podać jako gorący drink); musisz tylko wypowiedzieć: "silentiam" nad miksturą.
Twoi przyjaciele polubią smak mikstury, a później będą naprawdę cicho przez dłuższy okres czasu. Sugerujemy jednak, aby czytający nie pił tej mikstury.
Powodzenia i wiele radości z ciszy!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę ciszyNie ma następnego tytułu →Brown Square Book.gif  O języku gharonk 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Trzecia część poznawania języka mieszkańców pewnego miasta.

Tekst oryginalny:
Notes about gharonk language

... On the third day in this city, an adventurer came back from his travellings. He looked like he hadn't had something to drink for days; his cloth were dusty and full of sand. I can only guess, what happened to him or which places he visited during the last days.
As soon as I saw him (I was the first to find him - what a luck, what a honor! Without my help, I think he would have died of thirst!) I tried to communicate with him, but he always just repeated the words:
"Orzog! Nag Orzog! Atul! Atul! Nag mob mula! Atul!"
I didn't know, what he meant, but it wasn't of importance at this moment.
After giving him something to drink, he recovered quickly. Maybe I try to talk to him again tomorrow...


Tekst przetłumaczony:
Notatki o języku gharonk

...trzeciego dnia, podróżnik powrócił do miasta ze swej wyprawy. Wyglądał, jakby nie pił nic od wielu dni; jego ubranie było zakurzone i pełne piasku. Mogłem tylko zgadywać jego przygody oraz miejsca, które odwiedził w ostatnich dniach.
Ledwo go zobaczyłem (a byłem pierwszy - co za szczęście, co za honor! Bez mojej pomocy mógłby umrzeć z pragnienia!) próbowałem się z nim porozumieć, ale on ciągle powtarzał te słowa:
"Orzog! Nag Orzog! Atul! Atul! Nag mob mula! Atul!"
Nie miałem pojęcia, co to znaczy, ale nie to było wtedy najważniejsze.
Gdy już dałem mu coś do picia, szybko odzyskał siły. Może jutro porozmawiam z nim ponownie...


← O języku gharonk 2O języku gharonk 3O języku gharonk 4 →Trzynasta Szafka

Blue Book.gif  O języku gharonk 5
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Piąty dzień badań nad tajemniczym językiem.

Tekst oryginalny:
... Five days in this city and under these people, and I'm still not able to communicate with them.
But I do not resign - on the contrary, I get more and more interested in the language. I found out some more words, for example how they count: "umog" seems to be "one", and for each number more, they just put a "tu-" in front of "umog".
Thus, five would be called "tutututumog". It doesn't seem to me as if they would have highly developed mathematics, but the way to count seems sufficient for them. I wonder, how they were able to build this town...?
Maybe an answer is, that they do not speak about numbers, but have short signs for writing them down. It was surprising for me to find out they have a word for "zero", namely "mog". I hope to find out more in the next days.
Strangely, they use words for numbers in each context they use numbers. So, "umog" stands for one, but also for "once", "one time", "first", ...


Tekst przetłumaczony:
... to już piąty dzień w mieście, pośród tych ludzi, a ja wciąż nie potrafię się z nimi porozumieć.
Ale nie zamierzam rezygnować - jestem coraz bardziej zainteresowany ich językiem. Odkryłem znaczenie kilku kolejnych słów, choćby ich systemu liczenia: "umog" wydaje się znaczyć 'jeden', a dla każdych kolejnych cyfr umieszczają przedrostek "tu"- przed "umog".
Tak oto, pięć będzie brzmieć "tutututuumog". Jak dla mnie nie wygląda to na zbyt rozwiniętą matematykę, ale ten system liczenia najwyraźniej im odpowiada. Zastanawiam się, jak oni zdołali zbudować to miasto...?
Być może odpowiedź jest prosta, nie mówią liczb, ale używają jakiś znaków, by je zapisać. Zaskoczyło mnie, że istnieje specjalne określenie dla cyfry zero, jest to "mog". Mam nadzieję, że dowiem się więcej przez następne dni.
Co dziwne, używają słów dla określeń cyfrowych w wielu znaczeniach. Tak więc, "umog" znaczy "jeden", ale także "jeżeli", "pewnego razu", "najpierw", ...


← O języku gharonk 4O języku gharonk 5O języku gharonk 6 →Czternasta Szafka

Black Book.gif  Poradnik Poszukiwacza Przygód, cz. I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  A tak naprawdę jest to pierwsza część Niebezpieczeństw Przygód, tylko w "innym wydaniu".

Tekst oryginalny:
Adventurers Guide Through Tibia.
by Netlios

Volume I

An adventure is an exciting thing to do. Nevertheless it might be rather dangerous, one may even die during his journeys through the lands!
I wrote the following books in order to show the fates of 5 men who devoted themselves to discover new parts of Tibia. Each of them was a brave warrior and a superior explorer and they all went through exciting adventures. Their journeys were of different duration - one ended after 66 days, another after 100 days. Each journey ended in a very dangerous situation; one situation even ended deadly!


Tekst przetłumaczony:
Poradnik Poszukiwacza Przygód autorstwa Netliosa

Tom I

Przygoda jest rzeczą fascynującą. Pomimo to, może być raczej niebezpieczna, w trakcie podróży przez różne krainy można nawet stracić życie! Napisałem tę książkę, by przedstawić los 5 mężczyzn, którzy poświęcili się, by odkryć nowe części Tibii. Każdy z nich był odważnym wojownikiem i wspaniałym odkrywcą, wszyscy też przeżyli ekscytujące przygody. Ich podróże miały różny czas trwania - jedna zakończyła się po 66 dniach, inna po stu. Każda z nich zakończyła się bardzo niebezpieczną sytuacją; jedna z nich zakończyła się nawet śmiercią!


← Nie ma poprzedniego tytułuPoradnik Poszukiwacza Przygód, cz. INie ma następnego tytułu →Orange Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O ogniu.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume III

The first potential source of danger I want to discuss is fire! Of course fire is necessary to survife wilderness - to cook our food, to have light, to warm ourselves in a cold and dark night ...
But always take care: fire doesn't help us all time! Let me give you an example:
One of our explorers was wounded badly, because he steped into an open fire he made himself to cook some fish he just cought in the nearby river. Of course, this was the end of his journey; it was shorter than the travelings of the youngest among the five adventurers.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom III

Pierwszym źródłem niebezpieczeństwa, które chciałbym omówić jest ogień! Oczywiście ogień jest niezbędny do przetrwania w dziczy - aby gotować jedzenie, aby dawać światło, aby rozgrzewać w chłodne dni i ciemne noce... Ale zawsze bądź ostrożny: ogień nie zawsze nam pomaga! Pozwól, że dam Ci przykład:
Jeden z naszych odkrywców został poważnie ranny, ponieważ wdepnął w ognisko, które sam rozpalił, żeby ugotować kilka ryb, które akurat złowił w pobliskiej rzece. Oczywiście to był koniec jego podróży; była ona krótsza niż podróż najmłodszego spośród pięciu poszukiwaczy przygód.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IIINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IV →
Piętnasta Szafka

Brown Book.gif  Jak przyrządzić miksturę szybkości
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę szybkości.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of fast movement

This potion makes the user run faster than the fastest known creature. It is not known,
if there is a brake once the effect disappears.
You will need the following things:
a tail of a very fast creature
some mud
a piece of wood
a flower
and, of course,
a rapier to stir with
and finally a pot to cook in it.
Cook this fluid for 9 minutes and cast the words "rurnum maelis" in the direction
of the cooking fluid. Put a drop of it on each shoe you wear and run!
Good luck, happy cooking and beware of obstacles!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura szybkości

Dzięki tej miksturze możesz poruszać się szybciej niż najszybsze znane stworzenie. Nie wiadomo
czy po zaprzestaniu działania dojdzie do zatrzymania biegnącego.
Będą ci potrzebne następujące składniki:
ogon bardzo szybkiego stworzenia
trochę błota
kawałek drewna
kwiat
no i oczywiście,
rapier do mieszania
a na koniec garnek do ugotowania.
Gotuj ten napój przez 9 minut, a potem wypowiedz zaklęcie "rurnum maelis".
Wlej po kropli wywaru do każdego buta i biegaj!
Powodzenia, wiele radości z gotowania i uważaj na przeszkody!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę szybkościNie ma następnego tytułu →Szesnasta Szafka

Brown Book.gif  O języku gharonk 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Drugi dzień prób nauczenia się tajemniczego języka.

Tekst oryginalny:
Notes about gharonk language

... On my second day here, I found out, that this language isn't that difficult to learn.
The grammar seems to be a simplified but quite usual grammar. I try to find out some of the words.
One day, after killing a lion, one of the inhabitants of the town returned, telling everyone:
"Nag narat umog yargoth!"
I tried to figure out, what the single words mean, but I had not enough time. Maybe I can do that later on...


Tekst przetłumaczony:
Notatki o języku gharonk

...drugiego dnia zrozumiałem, że ów język nie jest tak trudny do nauczenia.
Gramatyka wydaje się być uproszczona, ale niewiele zmodyfikowana.
Spróbuję zrozumieć znaczenie poszczególnych słów. Po zabiciu lwa, jeden z mieszkańców wrócił do miasta, obwieszczając wszystkim:
"Nag narat umog yargoth!"
Próbowałem zrozumieć znaczenie poszczególnych słów, ale nie miałem zbyt dużo czasu. Może później...


← O języku gharonk 1O języku gharonk 2O języku gharonk 3 →Siedemnasta Szafka

Black Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przedstawienie niedoszłych poszukiwaczy przygód, których autor opisze w następnych częściach.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume II

The adventurers, whom we will have a look at, were all born in different years and were
therefore all of different ages when they started their travellings through Tibia.
The oldest among these men was aged 42; the youngest was 38, when he started to discover
new areas of our land. None the five was as old as anyone else of them.
One journey ended after 83 days, one after 117 and finally one after 134 days.
Anaso, one of the explorers, was a very brave sword-fighter.
His brother Elaeus, who started an expedition just like his brother, never wanted to use a sword - instead he was an excellent magician.
Hestus, another explorer whom i will tell about, always wore green trousers, so no one saw
how dirty it was, and he never had to wash it.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom II

Poszukiwacze przygód, których losom się przyjrzymy, urodzili się w różnych latach i
dlatego każdy z nich był w innym wieku, kiedy rozpoczynali swoje podróże przez Tibię.
Najstarszy z nich miał 42 lata; najmłodszy 38, kiedy zaczynał odkrywać
nowe tereny naszych ziem. Żaden z nich nie był w tym samym wieku.
Jedna podróż zakończyła się po 83 dniach, jedna po 117 i w końcu jedna po 134 dniach.
Anaso, jeden z odkrywców, był bardzo odważnym wojownikiem.
Jego brat Elaeus, który tak jak brat rozpoczął wyprawę, nie chciał nigdy używać miecza - zamiast tego był wspaniałym magiem.
Hestus - kolejny odkrywca, o którym opowiem, zawsze nosił zielone spodnie, żeby nikt nie widział
jakie są brudne i nigdy ich nie prał.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. III →
Osiemnasta Szafka

Orange Book.gif  O różnych płynach, publikacja 4
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O fioletowych napojach.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 4th publication"
by Arisophlus

Next, I will write about pink fluids. There are two kinds of pink fluids: wine and mysterious mana-regenerating fluid. What I told before about beer is exactly the same for wine.
The other pink fluid seems to be very magical. Some people are able to produce this liquid;
what a pity, all of these people sell it for horrendous prices!


Tekst przetłumaczony:
"O różnych płynach, czwarta publikacja"
Arisophlus

Dziś napiszę o fioletowych płynach. Są dwa rozdzaje fioletowych napojów : Wino i tajemnicza mikstura regenerecji many. Co powiedziałem niedawno o piwie jest dokładnie tak jak to co powiedziałbym o winie.
Inny fioletowy płyn wygląda na bardzo magiczny. Niektórzy ludzie potrafią przyrządzić taką miksturę.
Jaka szkoda, że sprzedają ją po horrendalnych cenach!


← O różnych płynach, publikacja 3O różnych płynach, publikacja 4O różnych płynach, publikacja 4 →Dziewiętnasta Szafka

<pusto>

Dwudziesta Szafka

Blue Book.gif  O języku gharonk 4
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Czwarty dzień pobytu wśród tajemniczych ludzi i badań nad ich językiem.

Tekst oryginalny:
Notes about gharonk language

... It's now the forth day here in this town. I wasn't able to find out, how the town is called, but that
doesn't seem important to me.
More important seems to me to find out more details of gharonk language. I found out that they use some words for some different but similar expressions. Gharonk doesn't seem to distinguish between the word for "I" (nag) and the words for "mine", "my", "me", and so on. That makes the language more simple, and I think it's always clear what it means from the context. Of course, that are only speculations, I'm not quite sure about it at all...


Tekst przetłumaczony:
Notatki o języku gharonk

...mija czwarty dzień, odkąd jestem w mieście. Nie byłem w stanie ustalić jego nazwy,
ale nie to wydaje się teraz ważne.
Muszę poznać więcej szczegółów na temat języka gharonk. Odkryłem już, że mieszkańcy używają tych samych słów dla oznaczenia różnych, choć podobnych do siebie określeń. Gharonk wydaje się nie widzieć różnicy między słowem 'ja' (nag) a słowami 'mój', 'moje' i podobnymi. To czyni język bardzo prostym, a znaczenie łatwo zrozumieć poznając sens całej wypowiedzi. Oczywiście to tylko moje spekulacje, nie jestem tego pewny do końca...


← O języku gharonk 3O języku gharonk 4O języku gharonk 5 →Small Grey Book.gif  O języku gharonk 7
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Opis siódmego dnia wśród tajemniczych ludzi.

Tekst oryginalny:
... It's now my last day of the first week here. From day to day, I am able to talk more and better with the people living here. I like it, the people are nice, I get food and drink. The king, or I'd better say their leader, showed me his "throne". It's more like a place on the floor, where he sits when talking to his people.
He pointed with his finger at this place, saying: "Nag mogurz, nag mogurz". I guess, it means something like "my place, my place". I found out many other words, I wrote them all down in a table. Maybe I'll teach this language one day to someone, who is interested in....


Tekst przetłumaczony:
... Ostatni dzień pierwszego tygodnia tutaj. Z biegiem dni porozumiewam się coraz lepiej z ludźmi żyjącymi tu. Podoba mi się to, są mili, dają mi jeść i pić. Ich król, czy raczej przywódca pokazał mi swój "tron". Jest to bardziej miejsce na ziemi gdzie siedzi i rozmawia ze swym ludem.
Wskazywał na nie palcem i mówił: "Nag mogurz, nag mogurz". Sądzę, że to znaczy coś w rodzaju "moje miejsce, moje miejsce". Odkryłem też wiele innych nowych słów, zapisałem je. Może kiedyś nauczę tego języka kogoś, kto się nim zaciekawi...


← O języku gharonk 6O języku gharonk 7Nie ma następnego tytułu →Dwudziesta Pierwsza Szafka

Brown Thin Book.gif  Jak przyrządzić miksturę halucynacji
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę halucynacji.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of halluzination

This potion causes the user to get different halluzinations. The nature of these halluzinations is regulated by different quantities of the ingredients:
1-5 eyes of a demon
2-5 hairs of a dead human
a potion of green slime
4-5 potions of beer
4-5 potions of wine
Mix these ingredients together, and just drink it. No need for cooking or casting spells...
May the halluzinations be nice!


Tekst przetłumaczony:
Mikstura halucynacji

Ta mikstura wzbudza w pijącym różne halucynacje. Halucynacje są różne w zależności od ilości dodanych składników:
1-5 oczów demona
2-5 włosów zmarłego człowieka
Szlam
4-5 Piw
4-5 Win
Zmieszaj wszystkie składniki i wypij. Nie musisz gotować ani czarować...
Miłych halucynacji !


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę halucynacjiNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Druga Szafka

Small Grey Book.gif  Jak przyrządzić miksturę odzyskania wzroku
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę odzyskania wzroku.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of regained vision

Drinking this will give you back the abilty to see for some time. It does not last too long...
All you need is:
a roll
flour
dough
a rose
a cherry.
Put all these ingredients into a mug and heat it for 31 minutes. Speak out the words "nalus murtu" to finish the potion.
Now drink it. You will see again - and you will be able to read this book!
May the world become clearer!


Tekst przetłumaczony:
Mikstura przywrócenia wzroku

Wypicie tej mikstury przywróci ci zdolność do widzenia. Niestety, nie trwa to zbyt długo...
Wszystko, co potrzebujesz, to:
bułka
mąka
ciasto
róża
wiśnia.
Wrzuć składniki do kubka i gotuj przez 31 minut. Wypowiedz magiczne słowa "nalus murtu" aby ukończyć warzenie mikstury.
Teraz wypij ją. Znów będziesz widział - i będziesz w stanie przeczytać tę książkę!
Niech świat stanie się jaśniejszy!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę odzyskania wzrokuNie ma następnego tytułu →
Dwudziesta Trzecia Szafka

Small Grey Book.gif  Ważne fakty z historii galaktyki, cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O najnudniejszym widoku w całym wszechświecie.

Tekst oryginalny:
Important facts from galactic history, number one
(reproduced from the "Sideral Daily Mentioner's Book Of Popular Galactic History")

The night-sky of the planet Krikkit is the least interesting sight in the entire universe.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuWażne fakty z historii galaktyki, cz. 1Ważne fakty z historii galaktyki, cz. 2 →


Dwudziesta Czwarta Szafka

Brown Book.gif  O tibijskiej piłce
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Kilka zasad przydatnych podczas gry w tibijską piłkę.

Tekst oryginalny:
On the game "tibiaball".

Here are some secret rules you should consider when you think about playing a match.

1. Grow at least three extra legs. You won't need them, but it keeps the crowds amused.
2. Find one good Brockian Ultra-Cricked player. Clone him a few times. This saves an enormous amount of tendious selection and training.
3. Put your team and the opposite team in a large field and build a high wall around them.
(The reason for this is that, although the game is a major spectator sport, the frustration experienced by the audience at not actually being able to see what's going on leads them to imagine that it's just a lot more exciting than it really is.
A crowed that has just watched a rather humdrum game experiences far less life-affirmation than a crowd that believes it has just missed the most dramatic event in sporting history.
4. Throw lots of assorted equipment over the wall for the players. Anything will do -- cricket bats, basecube bats, tennis rackets, skis, anything you can get a good swing with.
5. The players should now lay about themselves for all they are worth with whatever they find to hand.
Whenever a player scores a 'hit' on another player he should immediately run away and apologize from a save distance.
Apologies should be concise, sincere, and, for maximum clarity and points, delivered through a megaphone.
6. The winning team should be the first team that wins.


Tekst przetłumaczony:
O tibijskiej piłce.

W książce tej znajduje się kilka sekretnych zasad, które powinieneś rozważyć, kiedy pomyślisz o rozegraniu meczu.

1. Wyhoduj sobie przynajmniej trzy dodatkowe nogi. Nie będziesz ich potrzebować w grze, ale rozbawisz tłumy widzów.
2. Znajdź jednego dobrego zawodnika Brockiańskiego Ultra Krykieta. Sklonuj go kilkakrotnie. To pozwoli ci uniknąć nudnej selekcji i treningów.
3. Ustaw swoją drużynę i drużynę przeciwników na dużym polu i wybuduj wokół nich mur.
(Powód tego jest taki, że pomimo że gra ta jest skierowana głównie do widzów, ich frustracja, że nie mogą zobaczyć co się dzieje na boisku doprowadzi ich do tego, że zaczną sobie to wyobrażać, co będzie znacznie lepsze niż to, co dzieje się tam naprawdę.
Tłum, który właśnie obejrzał raczej monotonny mecz jest znacznie mniej żywiołowy niż taki, który wierzy, że właśnie omija go najdramatyczniejsze wydarzenie w historii sportu).
4. Wrzuć zawodnikom przez mur mnóstwo ekwipunku. Wszystko może się przydać -- kijki do krykieta, kije baseballowe, rakiety tenisowe, narty, wszystko czym można zrobić dobry zamach.
5. Teraz każdy z graczy powinien uzbroić się w coś, co mu najbardziej odpowiada.
Za każdym razem,kiedy zawodnik zalicza 'uderzenie' na innym, powinien natychmiast uciec i zacząć przepraszać z bezpiecznej odległości.
Przeprosiny powinny być zwięzłe, szczere i dla największej jasności i ilości zdobytych punktów, wygłoszone przez megafon.
6. Wygrywa drużyna, która pierwsza wygra.


← Nie ma poprzedniego tytułuO tibijskiej piłceNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Piąta Szafka

Orange Book.gif  Jak przyrządzić miksturę przemiany w demona
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę, która przemienia pijącego w demona.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions


Potion of demonic transformation


Take good care of this potion. It is very dangerous, since it transforms anyone who drinks it into a demon!
This transformation isn't reversible...
The ingredients are:
a potion of red slime
the eye of a demon
a piece of paper with a footprint of a demon.
Now put the eye and the slime on the piece of paper and wrap it. Cast the words "urtuo sinium" on it.
Take this object and place it for 24 hours next to any drink. Afterwards, this drink will transform the one who drinks it into a demon.
I again warn you: It might happen that you accidently swallow this drink yourself!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura przemiany w demona

Musisz być bardzo ostrożny podczas doświadczeń z tą miksturą. Jest bardzo niebezpieczna, ponieważ każdego kto ją wypije przemieni w demona!
Ta transformacja jest nieodwracalna...

Potrzebne składniki:
porcja czerwonego szlamu
oko demona
kawałek papieru ze śladem stopy demona.

Teraz połóż oko i szlam na kawałku papieru i zawiń to. Wypowiedz zaklęcie "urtuo sinium".
Przełóż zawiniątko do jakiegokolwiek napoju i odstaw na 24 godziny. Po tym wszystkim, napój ten przemieni każdego, kto go wypije w demona.

Jeszcze raz ostrzegam: Może się zdarzyć, że przypadkiem sam to wypijesz!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę przemiany w demonaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szósta Szafka

Blue Book.gif  O języku gharonk 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Natknięcie się na małe miasto, gdzie mieszkańcy mówią dziwnym językiem.

Tekst oryginalny:
Notes about gharonk language

... On my journeys, one day I found a nice, little city. Not too many people lived there, and they spoke a strange language.
After trying to speak to some of it's inhabitants, I found out, that they call this language "gharonk". In the next days, I will try to figure out, how this language works - I really wish I would understand what they try to tell me!


Tekst przetłumaczony:
Notatki o języku gharonk

...podróżując, trafiłem pewnego dnia do małego, ładnego miasta. Żyła tam ledwie garstka mieszkańców, używali bardzo dziwnego języka. Po kliku próbach rozmowy z mieszkańcami, odkryłem nazwę tego języka - brzmi ona "gharonk". Przez klika następnych dni spróbuję zrozumieć zasady, jakimi rządzi się ów język - naprawdę chciałbym zrozumieć, co oni wszyscy próbują mi powiedzieć!


← Nie ma poprzedniego tytułuO języku gharonk 1O języku gharonk 2 →Dwudziesta Siódma Szafka

Orange Book.gif  O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O brązowym napoju.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 2nd publication, part one"
by Arisophlus

The second kind of fluids are brown. There are several types of brown fluids.
The first one is called "beer". It is, to say, one of the real bad substances in our known world:
It is tasty, it smells well and everyone likes it. But beware! It makes addicted!
Once you drank a potion of it you won't be able to control your senses anymore!
You won't even be able to walk on a line! So, if possible, avoid this fluid.
Just imagine you were hunting and your life depends on your reaction, on your movement,
and on your visual impressions!


Tekst przetłumaczony:
"O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1"
autorstwa Arisophlusa

Kolejnym rodzajem płynów są płyny brązowe. Istnieje kilka ich typów.
Pierwszy zwie się "piwem". Jest to, można powiedzieć, jedna z naprawdę złych substancji znanych na świecie:
Jest smaczne, ładnie pachnie i każdy je lubi. Ale strzeż się! Można się od tego uzależnić!
Gdy je wypijesz, nie będziesz w stanie utrzymać kontroli nad sobą!
Nie uda ci się nawet iść prosto! Dlatego unikaj tego napoju, gdy to możliwe.
Wyobraź sobie, że polujesz i twoje życie zależy od szybkości twej reakcji i ruchów
oraz od dokładności i ostrości twego wzroku!


← O różnych płynach, publikacja 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2 →Dwudziesta Ósma Szafka

Blue Book.gif  Przewodnik po podziemiach 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O niezbędnej linie.

Tekst oryginalny:
The Adventurer's Guide To The Dungeons.

Rope: A rope is a long thing in most cases. It is useful to climb up holes and to pull up heavy objects, such as dragons, empty potions or spiders. Sometimes, in special cases, it is used to pull up demons or giant spiders. A rope consists of many rat-tails tied together. Such a thing should not be missing in an adventurer's backpack!
It is not known, how it works in some cases - for example, no one found out until now, why one has to put a rope on the floor in order to climb UP a hole. Especially it is strange, that this rope does not get lost, but is found in the backpack of the adventurer again...


Tekst przetłumaczony:
Przewodnik Po Podziemiach 3.

Lina: Lina w większości przypadków jest długa. Jest pożyteczna przy wspinaniu się oraz przy wyciąganiu ciężkich przedmiotów, takich jak Smoki, puste butelki czy pająki. Czasami, w wyjątkowych przypadkach, można nią wyciągać Demony czy Olbrzymie Pająki. Lina składa się z wielu szczurzych ogonów związanych razem. Takiej rzeczy nie może zabraknąć w plecaku poszukiwacza przygód!
Nie wiadomo jednak, jak działa w niektórych przypadkach - na przykład, nikt dotychczas nie odkrył, dlaczego trzeba położyć linę na podłodze, by wspiąć się do GÓRY. Wydaje się to nadzywczaj dziwne, zwłaszcza, że liny się nie traci, tylko ponownie znajduje się ją w plecaku...


← Przewodnik po podziemiach 1Przewodnik po podziemiach 2Przewodnik po podziemiach 3 →Dwudziesta Dziewiąta Szafka

Small Grey Book.gif  O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O brązowych napojach.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 2nd publication, part two"
by Arisophlus

I am not quite sure, but I suppose, this "beer" does not have human root. No one is able to produce it. Nevertheless, there are hundreds, thousands of potions arround this world? Where do they come from?
Who is interested in drunken hunters? The answer is quite obvious: The demon! Beer is an invention of the demon!
There is another very mysterious fluid here in Tibia. People tend to call it "oil".
I really don't know what to do with it. It smells strange; if you know how to put it on fire, it burns quite fine (it's not easy, but once it burns it is very hot!).
Avoid steping on a pool of oil - it's very slippery. That leads me to an idea: My watch doesn't work anymore since yesterday - maybe I should try to throw it in a glass filled with oil? If I succeed, I will write another book on this topic.
The last known brown fluid is "mud". It is a very familiar fluid; it doesn't smell, but it is dirty.
I do not know, how this mud fits into our world, but it is just here.
Nobody knows where it came from, nobody knows its use...


Tekst przetłumaczony:
"O różnych Płynach, publikacja 2, cz. 2"
autorstwa Arisophlusa

Nie jestem całkiem pewny, ale przypuszczam, że to "piwo" nie ma ludzkich korzeni. Nikt nie jest w stanie go produkować. Skąd zatem setki, a nawet tysiące flaszek tego napoju na świecie? Skąd pochodzą?
Komu zależy na pijanych łowcach? Odpowiedź jest dość prosta: Demon! Piwo jest wynalazkiem Demona!
Jest również kolejny tajemniczy napój w świecie Tibii. Ludzie nazywają go "olej".
Naprawdę nie mam pojęcia co z nim zrobić. Ma dziwny zapach; jeśli wiesz jak go rozlać na ogień, pali się całkiem dobrze (nie jest to łatwe, ale jak się uda, to jest bardzo gorący!).
Unikaj stawania na rozlanej kałuży oleju - jest bardzo śliska. To doprowadziło mnie do idei: mój zegarek nie działa od wczoraj - może powinienem spróbować wrzucić go do szklanki oleju? Jeśli to zadziała, napiszę o tym kolejną książkę.
Ostatni znany brązowy płyn to "błoto". Jest to bardzo znajomy płyn, nie ma zapachu, ale jest brudny.
Nie mam pojęcia jak to błoto pasuje do naszego świata, ale po prostu tu jest.
Nikt nie wie skąd się wzięło, nikt nie wie jak go użyć...


← O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2O różnych płynach, publikacja 3 →Trzydziesta Szafka

Black Book.gif  O różnych płynach, publikacja 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O wodzie.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 3rd publication"
by Arisophlus


The most common fluid is water. It's a blue and opaque, you can't miss it. you can drink it, usualy it does not have any affections on the human body, but if the water comes from a very special place it is said to have healing powers!


Tekst przetłumaczony:
"O różnych Płynach, publikacja 3"
autorstwa Arisophlusa

Najbardziej powszechnym płynem jest woda. Jest niebieska i nieprzezroczysta, nie możesz jej przeoczyć. Możesz ją pić, zazwyczaj nie powoduje żadnych reakcji w ludzkim ciele, niektórzy twierdzą, że jeśli pochodzi ze specjalnego miejsca, może posiadać właściwości leczące!


← O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2O różnych płynach, publikacja 3O różnych płynach, publikacja 4 →Trzydziesta Pierwsza Szafka

Black Book.gif  O różnych płynach, publikacja 5
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O innych napojach.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 5th publication"
by Arisophlus

Blood and a revitalising fluid are the two kinds of known red fluids. Blood, the "fluid of life", is a strange thing. Everyone will agree with me, that it is the "fluid of life", even though there are numerous living forms which do not have blood!
Instead they seem to use some kind of slime (have a look the corresponding chapter to find out more about it).
The life-restoring fluid is a strange fluid, too. I never was able to find out if it works on humans and on animals. I tried more than hundred times to heal my dog with it - but he does not want to drink it. As it seems, it only works for humans...
Last but not least, there exists one single white fluid in our world: People call it "milk".
There are rumours that it might increase one's magical abilties if swallowed - I never could verify this claim. As it seems, someone had dreamt about it and afterwards wasn't able to distinguish between reality and dreams...


Tekst przetłumaczony:
"O różnych Płynach, publikacja 5"
autorstwa Arisophlusa

Krew i leczący płyn są dwoma znanymi czerwonymi płynami. Krew, "płyn życia", jest dziwną rzeczą. Każdy się ze mną zgodzi, że jest to "napój życia", nawet jeśli istnieje wiele form życia nie posiadających krwi!
Zamiast niej wydają się używać jakiegoś rodzaju szlamu (zajrzyj do poświęconego mu rozdziału, by dowiedzieć się więcej).
Napój przywracający zdrowie jest również dziwnym płynem. Nigdy nie byłem w stanie dowiedzieć się czy działa również na zwierzętach. Próbowałem więcej niż sto razy uleczyć nim mojego psa - ale nie chciał tego wypić. Wydaje się, że działa on jedynie na ludziach...
Na koniec wspomnę jeszcze o jednym napoju znanym w naszym świecie, który jest koloru białego: Ludzie zwą go "mlekiem".
Plotki głoszą, że może zwiększać magiczne umiejętności - nigdy jednak nie zweryfikowałem tej pogłoski. Wydaje się, że komuś isę to po prostu przyśniło, a potem nie był w stanie rozróżnić jawy od snu...


← O różnych płynach, publikacja 4O różnych płynach, publikacja 5Nie ma następnego tytułu →Trzydziesta Druga Szafka

Brown Square Book.gif  Jak przyrządzić miksturę przypominania sobie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę przypominania sobie.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of recall

Once you forgot the recipe of this potion, it's hard to remember. To remember it, you should drink this potion, which of course could cause problems if you haven't something of it left or you forgot that it was this potion.
All you need for this potion is:
a dead rat
23 pieces of gold
a rose
a fishbone
a watch
a peel of a banana
and, of course,
a rapier to stir with
and finaly a pot to cook in.
Throw the ingredients together into the pot and cook it for 28 minutes. After that, cast the magical words "murana nur" on it. Drink it, and you will gain your full memory again.
BEWARE: This potion does not help undeads. In order to work, this spell needs a brain in the concerning body. Without a brain, it's useless.
It also should be mentioned, that this potion only brings back one's memories for a short period of time. It does NOT last very long....
Good luck and happy cooking!


Tekst przetłumaczony:
Mikstura przypomnienia

Jeśli już zapomniałeś przepisu na tę miksturę, trudno będzie ci ją sobie przypomnieć. By ją pamiętać, powinieneś wypić miksturę, co oczywiście może sprawić problemy jeśli jej nie masz albo o niej zapomniałeś.

Wszystko co potrzebujesz, to:
martwy szczur
23 sztuki złota
róża
ości ryby
zegarek
skórkę od banana
i, oczywiście
sztylet do zamieszania
i garnek by zagotować miksturę.
Wrzuć składniki do garnka i gotuj przez 28 minut. Później, wypowiedz magiczne słowa "murana nur". Wypij miksturę, a odzyskasz pełną pamięć.
UWAGA: Mikstura nie pomaga umarłym. By zadziałać, zaklęcie potrzebuje mózgu w ciele. Bez mózgu, jest bezużyteczne.
Należy także zauważyć że mikstura przywraca pamięć jedynie na krótki okres czasu...
Powodzenia i wesołego gotowania!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę przypominania sobieNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Trzecia Szafka

Brown Square Book.gif  Jak przyrządzić miksturę jasnowidzenia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę jasnowidzenia.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of future-vision

Once drunk, this potion allows you to see the future for some time. Since this potion is so mighty and powerful, the ingredients are very rare and therefore difficult to get.
You'll need at least the following things:
2 potions of clear water
a teardrop of a demon
fire from a dragons breath
a sting of a wasp
some hair of a gigantic spider
a nail of a finger of a king's child
the nose of a royal rat.
This potion is cooked in a golden pot and stired with a heroic sword. It needs to be cooked for two hours and a half, and you have to cast the words "murman thusis nalbo" on it.
Good luck and happy cooking!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura jasnowidzenia

Wypicie tej mikstury sprawi, że posiądziesz na jakiś czas sztukę jasnowidzenia. Dlatego iż mikstura ta jest bardzo potężna, składniki są bardzo rzadkie i trudne do zdobycia.
Będziesz potrzebować przynajmniej następujące przedmioty:
2 porcje czystej wody
łzę demona
ogień z oddechu smoka
żądło osy
kilka włosów wielkiego pająka
paznokieć z palca królewskiego dziecka
nos królewskiego szczura.
Ta mikstura powinna być gotowana w złotym garnku i mieszana heroicznym mieczem. Musi się gotować przez dwie i pół godziny. Musisz nad nią wypowiedzieć zaklęcie "murman thusis nalbo".
Powodzenia i miłego gotowania!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę jasnowidzeniaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Czwarta Szafka

Small Grey Book.gif  Przewodnik po podziemiach 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O smokach.

Tekst oryginalny:
The Adventurer's Guide To The Dungeons.

Dragon: This is a well known species in our lands. Dragons once were very shy and there didn't exist many of them. And there's the paradox thing about it: Because they were hunted more and more, and more and more of them got killed, the dragons population increased! It's a very mysterious thing, that a species's population increases the more they are killed, but it's what happend with dragons...
So the conclusion is obvious, that many monsters want human population to increase and therefore try to kill as many of them as possible!


Tekst przetłumaczony:
Przewodnik po podziemiach 3.

Smok: To bardzo dobrze znany gatunek na naszych terenach. Smoki były dawniej bardzo nieśmiałe i nie istniało ich zbyt wiele. I tu napotykamy paradoks: Ponieważ coraz częściej na nie polowano i coraz więcej z nich zostawało zabitych, populacja Smoków wzrosła! To bardzo tajemnicza sprawa, że populacja gatunku wzrasta wraz ze zwiększającą się liczbą zabitych jednostek, a to właśnie stało się ze Smokami...
Wniosek jest prosty, te wszystkie potwory chcą, żeby ludzka populacja również wzrosła i dlatego próbują zabić tyle ludzi jak to tylko możliwe!


← Przewodnik po podziemiach 2Przewodnik po podziemiach 3Nie ma następnego tytułu →Trzydziesta Piąta Szafka

Blue Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Wstęp do serii książek dla poszukiwaczy przygód.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume I

An adventure is an exciting thing to do. Nevertheless it might be rather dangerous, one may even die during his journeys through the lands! I wrote the following books in order to show the fates of 5 men who devoted themselves to discover new parts of Tibia. Each of them was a brave warrior and a superior explorer and they all went through exciting adventures. Their journeys were of different duration - one ended after 66 days, another after 100 days. Each journey ended in a very dangerous situation; one situation even ended deadly!


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom I

Przygoda jest rzeczą fascynującą. Pomimo to, może być raczej niebezpieczna, w trakcie podróży przez różne krainy można nawet stracić życie! Napisałem tę książkę, by przedstawić los 5 mężczyzn, którzy poświęcili się, by odkryć nowe części Tibii. Każdy z nich był odważnym wojownikiem i wspaniałym odkrywcą, wszyscy też przeżyli ekscytujące przygody. Ich podróże miały różny czas trwania - jedna zakończyła się po 66 dniach, inna po stu. Każda z nich zakończyła się bardzo niebezpieczną sytuacją; jedna z nich zakończyła się nawet śmiercią!


← Nie ma poprzedniego tytułuNiebezpieczeństwa Przygód, cz. INiebezpieczeństwa Przygód, cz. II →
Trzydziesta Szósta Szafka

Brown Square Book.gif  O dziwnych mechanizmach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  

Tekst oryginalny:
About strange mechanisms

In the last few years, people began to use strange mechanisms to do different kinds of things. For example it is popular nowadays, to open or unlock doors by switches. However, there are different ways to realize such a switch, e.g. by using hydraulic pressure. Only a few persons have the knowledge to construct such switches.


Tekst przetłumaczony:
Odnośnie dziwnych mechanizmów

W ostatnich latach ludzie zaczęli używać dziwnych mechanizmów do różnych rzeczy. I tak dla przykładu, jest dziś w modzie otwierać lub odblokowywać ukryte wejścia przez przyciski. Różne są sposoby na osiągnięcie tego, chociażby ciśnienie hydrauliczne. Ledwo kilka osób posiada wiedzę niezbędną do skonstruowania takiego mechanizmu.


← Nie ma poprzedniego tytułuO dziwnych mechanizmachNie ma następnego tytułu →Stolik Trzydziesty Siódmy

Small Grey Book.gif  O prawdziwej naturze rzeczy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O tym z czego tak naprawdę są zrobione wszystkie rzeczy.

Tekst oryginalny:
About the true nature of objects
by ...

What are all objects around us made of? Do they consist of the same things?
Could we divide things infinitly many times? The answer is quite obvious to anyone,
who ever tried to cut a grain of sand into pieces. I tried it with the sharpest sword I own,
and I can tell for sure: It is not possible to divide a grain of sand!
Therefore, everything around us is made out of sand.
You might say: Hold on! How could a hard thing like a stone be made out of sand?
Well, again we can find a simple solution: Take a big hammer and destroy the stone!
What you will get is: sand, again!


Tekst przetłumaczony:
O prawdziwej naturze rzeczy
autorstwa ...

Z czego zrobione są przedmioty wokół mnie? Czy składają się z tych samych rzeczy?
Czy możemy dzielić rzeczy w nieskończoność wiele razy? Odpowiedź jest dość oczywista,
dla każdego, kto kiedykolwiek próbował pokroić ziarnko na wiele kawałków. Ja sam próbowałem tego dokonać najostrzejszym mieczem,
mogę powiedzieć na pewno: Nie jest możliwe podzielić ziarenko piasku!
Dlatego, wszystko wokół nas zbudowane jest z piasku.
Mógłbyś powiedzieć: Czekaj no! Jak taka twarda rzecz jak kamień może być zrobiona z piasku?
Cóż, znów możemy znaleźć proste rozwiązanie: weź wielki młot i rozbij kamień!
To co otrzymasz to: znowu piasek!


← Nie ma poprzedniego tytułuO prawdziwej naturze rzeczyNie ma następnego tytułu →Stół Trzydziesty Ósmy

Brown Book.gif  O różnych płynach, publikacja 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O zielonym napoju.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 1st publication"
by Arisophlus

There are some kinds of different fluids in our known world. I will try to categorize them in respect to their color.

To begin with, there are green fluids. I did not find many different kinds of green fluids.
In fact, I just found one. It's a mysterious thing, known as "slime" to the ordinary population.
This "slime" has strange properties. On the one hand, it is nice to look at, on the other hand, it is poisonous, it doesn't smell nor taste well and it is sticky.


Tekst przetłumaczony:
"O różnych Płynach, publikacja 1"
autorstwa Arisophlusa

W naszym znanym świecie istnieje kilka rodzajów różnych płynów. Spróbuję je skategoryzować według kolorów.

Rozpocznę od płynów w kolorze zielonym. Nie znalazłem zbyt wielu płynów w tym kolorze.
W zasadzie znalazłem tylko jeden. Jest to tajemnicza rzecz znana jako "szlam" pomiędzy normalnymi ludźmi.
Ten "szlam" ma dziwne właściwości. Z jednej strony jest miło na niego popatrzeć, a z drugiej jest trujący, nie ma dobrego zapachu ani smaku i jest klejący.


← Nie ma poprzedniego tytułuO różnych płynach, publikacja 1O różnych płynach, publikacja 2, cz. 1 →Black Book.gif  O różnych płynach, publikacja 3
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O wodzie.

Tekst oryginalny:
"On different Fluids, 3rd publication"
by Arisophlus


The most common fluid is water. It's a blue and opaque, you can't miss it. you can drink it, usualy it does not have any affections on the human body, but if the water comes from a very special place it is said to have healing powers!


Tekst przetłumaczony:
"O różnych Płynach, publikacja 3"
autorstwa Arisophlusa

Najbardziej powszechnym płynem jest woda. Jest niebieska i nieprzezroczysta, nie możesz jej przeoczyć. Możesz ją pić, zazwyczaj nie powoduje żadnych reakcji w ludzkim ciele, niektórzy twierdzą, że jeśli pochodzi ze specjalnego miejsca, może posiadać właściwości leczące!


← O różnych płynach, publikacja 2, cz. 2O różnych płynach, publikacja 3O różnych płynach, publikacja 4 →Orange Book.gif  Niebezpieczeństwa Przygód, cz. III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  O ogniu.

Tekst oryginalny:
Dangers of Adventures
by Netlios

Volume III

The first potential source of danger I want to discuss is fire! Of course fire is necessary to survife wilderness - to cook our food, to have light, to warm ourselves in a cold and dark night ...
But always take care: fire doesn't help us all time! Let me give you an example:
One of our explorers was wounded badly, because he steped into an open fire he made himself to cook some fish he just cought in the nearby river. Of course, this was the end of his journey; it was shorter than the travelings of the youngest among the five adventurers.


Tekst przetłumaczony:
Niebezpieczeństwa Przygód
autorstwa Netliosa

Tom III

Pierwszym źródłem niebezpieczeństwa, które chciałbym omówić jest ogień! Oczywiście ogień jest niezbędny do przetrwania w dziczy - aby gotować jedzenie, aby dawać światło, aby rozgrzewać w chłodne dni i ciemne noce... Ale zawsze bądź ostrożny: ogień nie zawsze nam pomaga! Pozwól, że dam Ci przykład:
Jeden z naszych odkrywców został poważnie ranny, ponieważ wdepnął w ognisko, które sam rozpalił, żeby ugotować kilka ryb, które akurat złowił w pobliskiej rzece. Oczywiście to był koniec jego podróży; była ona krótsza niż podróż najmłodszego spośród pięciu poszukiwaczy przygód.


← Niebezpieczeństwa Przygód, cz. IINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IIINiebezpieczeństwa Przygód, cz. IV →Brown Thin Book.gif  O języku gharonk 6
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Szósty dzień badań nad tajemniczym językiem gharonk.

Tekst oryginalny:
... This is the sixth day. It seems, the inhabitants start trusting me and begin to communicate with me.
I found out about colours and their words in gharonk.
"Red" means "narz", the word for "green" is "buzgob", "orolu" is "gold", "shura" stands for "blue" and "urbum" is the gharonk word for "yellow". Furthermore, I found out the words for "yes" and "no". "Yagla" means "yes", "glub" means "no", but it's also the word for "none", "not", and so on.
I just wonder why they keep on calling me "gar". Did they give me a name?


Tekst przetłumaczony:
...szósty dzień w mieście. Wygląda na to, że mieszkańcy zaczynają mi ufać i są coraz bardziej komunikatywni.
Rozgryzłem też oznaczenia kolorów w gharonk.
"Czerwony" znaczy "narz", "zieleń" to "buzgob", "orolu" oznacza "złoty", "shura" odpowiada za "niebieski", podczas gdy "urbum" oznacza w gharonk "żółty". Co więcej, odkryłem znaczenie słów 'tak' i 'nie'. "Yagla" znaczy "tak", zaś "glub" oznacza "nie", ale jest to także odpowiednik słowa "żaden".
Zastanawiam się tylko, dlaczego mieszkańcy nazywają mnie "gar". Czyżby nadali mi imię?


← O języku gharonk 5O języku gharonk 6O języku gharonk 7 →Stolik Trzydziesty Dziewiąty

Black Book.gif  Jak przyrządzić miksturę ożywienia umarłych
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka pod pustynią Jakundaf
Opis:  Przepis na miksturę ożywienia umarłych.

Tekst oryginalny:
How to mix magical potions

Potion of living dead

Lost a friend? Your pet died? If it is like that, there's a solution for you!
Just follow the instructions. You'll need some ingredients:
the head of a (dead) dog
some oil
a rat's tail
two teeth of an orc
flour
a fishbone
2 potions of fresh green or red slime
a piece of wood
a bone of an undead
and, of course,
a rapier to stir with
and finally a pot to cook in it.
If you cook these things for 32 minutes and cast the magical words "maldan liflif" upon it,
your potion is finished. Put some drops of it onto the dead body you want to resurrect.
Good luck and happy cooking!


Tekst przetłumaczony:
Jak przyrządzać magiczne mikstury

Mikstura ożywienia umarłych

Straciłeś przyjaciela? Umarło ci ukochane zwierzątko? Jeśli tak, oto rozwiązanie!
Wystarczy, że postąpisz zgodnie z instrukcjami. Potrzebne ci będą następujące składniki:
głowa (zdechłego) psa
trochę oleju
ogon szczura
2 zęby orka
mąka
ość ryby
2 porcje świeżego zielonego lub czerwonego szlamu
kawałek drewna
kość nieumarłego
no i oczywiście,
rapier do mieszania
a na koniec garnek do ugotowania.
Wystarczy, że zagotujesz wszystkie rzeczy przez 32 minuty i wypowiesz magiczną inkantację "maldan liflif",
a twoja mikstura będzie gotowa. Uroń kilka jej kropel na ciało, które chcesz ożywić.
Powodzenia i wiele radości z gotowania!


← Nie ma poprzedniego tytułuJak przyrządzić miksturę ożywienia umarłychNie ma następnego tytułu →