Skocz do: Nawigacja, szukaj

Biblioteka w Piramidzie Władcy

Na dwóch poziomach znajduje się 16 książek, oraz jedna, którą można zabrać tylko raz.

Poziom 1

Ank ishebad 1.JPG


Pierwsza Szafka

Red Square Book.gif  Większe Wyzwania
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The master of the games asked for 'greater challenges'. I cannot help the feeling that the fool is talking about djinns and demons. However, as long as I am chief advisor of the pharaoh this will not happen. If such a creature broke loose in the city, chaos would ensue. It would be a massacre. And I am convinced that certain elements would welcome such a 'misfortune' and even work towards it.


Tekst przetłumaczony:
Mistrza gier poproszono o 'bardziej wielkie wyzwania'. Nie mogę pomagać uczuciu, o którym głupiec rozmawia djinny i demony. Jakkolwiek długo ponieważ jestem głównym doradcą faraona to nie zdarzy się. Gdyby taka istota żywa wybuchnęła w mieście, chaos byłby następstwem. To byłaby masakra.I jestem przekonany, że pewne elementy przywitałyby takie 'nieszczęście' i nawet starać się osiągnąć to.


← Nie ma poprzedniego tytułuWiększe WyzwaniaNie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Black Book.gif  Esuph III i Poborca Podatków
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
In the 23rd year of the reign of Esuph III there was a tax inspector whose greed was unrivalled by any other mortal before or after him. He let the people bleed in the name of the pharaoh and amassed huge amounts of gold, most of which somehow ended up in his own private treasury. But Shehamin, the second wife of the pharaoh, was not a woman to be fooled easily. Using cleverness and charm she brought his schemes to light and told her husband about them. Esuph III was furious, and his verdict on the fraudulent tax inspector was as cruel as it was clever: The screaming tax collector was sunk into a cauldron full of boiling gold. The terribly distorted statue which as the result of this peculiar treatment was put up in the tax office as a grim reminder that fraud can seriously affect your health. The gold that was stolen by the tax collector, however, was never found, and to this day there are many who dream about finding the unfaithful tax collector's hidden treasure.


Tekst przetłumaczony:
W 23 roku panowania Esupha III był inspektor podatkowy, którego chciwość był niezrównana przez jakiegokolwiek innego śmiertelnika przed nim i po. Pozwolił ludziom oddawać krew w imieniu faraona i zgromadził ogromne ilości złota, z których większość jakoś skończyła w jego własnych prywatnych finansach. Ale Shehamin, druga żona faraona, nie była kobietą która daje się nabrać łatwo. Wykorzystując inteligencję i czar wydobyła na światło dzienne swoje plany i powiedziała mężowi o nich. Esuph III był wściekły, i jego werdykt na oszustnym inspektorze podatkowym był tak okrutny jak to było zdolne: wielki poborca podatkowy został zatopiony w kotle pełnego gotowanego złota. Posąg szalenie sfałszowany, którym jako tego wynik dziwne traktowanie było umieścił na orbicie w urzędzie skarbowym jako ponure przypomnienie że oszustwo poważnie może wpływać na twoje zdrowie. Złoto, które zostało ukradzione przez poborcę podatkowego, jednakże, nigdy nie zostało znalezione, i do dzisiaj jest wielu kto śni o znajdowaniu ukrytego skarbu niewiernego poborcy podatkowego.


← Nie ma poprzedniego tytułuEsuph III i Poborca PodatkówNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Small Grey Book.gif  Nowe Stanowisko
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Since the contamination of the water reservoirs became more and more of an issue, Pharaoh Unklath ordered that the position of the right honourable excreminator should be founded. This position was decreed to be considered as honourable as that of the royal astrologer or the pharaoh's animal trainer.


Tekst przetłumaczony:
Odkąd kwestia zwiększającego się zanieczyszczenia zbiorników na wodę zaczęła nabierać coraz większego znaczenia, Faraon Unklath zarządził utworzenie nowego stanowiska honorowego czyściciela ścieków. Pozycja ta plasowała się w hierarchii tak wysoko, jak pozycja nadwornego astrologa lub osobistego tresera zwierząt faraona.


← Nie ma poprzedniego tytułuNowe StanowiskoNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Fat Green Book.gif  Komnata Węży
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Fat Green Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
...we stood on a plank and beneath us was a pit full of hissing snakes. Worse, the plank was pulled back into the wall, and there was no way out. If it hadn't been for our good Alil who had stayed out of that cursed chamber in a rare moment of clear-sightedness, we would all have ended up as snake food. Just how he managed to find that hidden lever on the statue is still beyond me.


Tekst przetłumaczony:
...nadepnęliśmy na deskę i pod nami dół był pełny syczenia wężów. Gorzej, deska została przyczepiona do ściany, i nie było żadnego wyjścia. Gdyby to nie było dla naszego dobrego Alila, który nie wchodził do tej przeklętej sali w rzadkim momencie przenikliwości, skończylibyśmy wszyscy jako przekąska dla węży. Po prostu jak mu udało się stwierdzić, że ukryta dźwignia na posągu jest wciąż za mną.


← Nie ma poprzedniego tytułuKomnata WężyNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Red Square Book.gif  Czy świat się nigdy nie nauczy?
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Will the world never learn?


That pompous coxcomb of an ambassador dared to speak as though his king was equal to our pharaoh! We were shocked by the sheer impertinence of his speech! The fool! How confused he looked when he realised our disapproving silence. I am convinced he had spoken to some of those filthy heretics before he went to see his majesty. I know there are some although none of them would dare to make his blasphemous opinions known in the public. How could the mighty pharaoh not ignore this ambitious fool and his futile plans. How haughtily he walked around in our beautiful Ankrahmun, mocking our true religion with his silly questions. Of course, he got nowhere and he seemed to give up in the end. But did the wisdom offered to him enlighten his blind soul? I think not. So full of himself was he, so firm in his heretic opinions and yet such a slave to his flesh - how could he understand that which is true and holy? People like him are both a curse and a blessing to us, the children of enlightenment. They may insult and provoke us with their ignorance, yet it is when we meet fools like him that we realise the full extent of the glorious state of enlightenment we live in. Far from ascension though we are, we have been granted the opportunity to achieve what will be forever denied to people like him - divinity!


Tekst przetłumaczony:
Czy świat się nigdy nie nauczy?


Ten napuszony fircyk ambasadora ośmielił się mówić jakby jego król był równy naszemu faraonowi! Byliśmy zszokowani czystą impertynencją jego przemówienia! Głupiec! Jak zdezorientowany popatrzał gdy zdał sobie sprawę z naszej dezaprobującej ciszy. Jestem przekonany, że rozmawiał z którymś z tych plugawych heretyków zanim przyszedł zobaczyć jego majestatyczność. Wiem, że jest jakiś pomimo że żaden z nich nie ośmieliłby się ustalić swoje bluźniercze opinie znane w ludziach. Jak potężny faraon nie mógłby zignorować tego ambitnego głupca i jego błahych planów. Jak wyniośle spacerował w naszym wspaniałym Ankrahmun, wyśmiewając się z naszej prawdziwej religii z jego głupimi pytaniami. Oczywiście, prowadził donikąd i wydawał się machnąć ręką w końcu. Ale mądrość zaoferowana mu oświeciła swoją ślepą duszę? Nie sądzę. Tak pełny siebie był, tak twardy w jego opiniach heretyka a jednak takim niewolniku jego ciała - jak mógłby zrozumieć, że który jest prawdziwy i święty? Ludzie tacy jak on są zarówno przekleństwem jak i błogosławieństwem dla nas, dzieci oświecenia. Może obrażać i prowokować nas ich ignorancja, jednak kiedy spotykamy głupców takich jak on uświadamiamy sobie pełne rozmiary cudownego stanu oświecenia w którym żyjemy. Chociaż jesteśmy daleko od Wniebowstąpienia, mamy okazje osiągnąć co wiecznie zaprzeczając ludziom takim jak on - boskość!


← Nie ma poprzedniego tytułuCzy świat się nigdy nie nauczy?Nie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Black Book.gif  Piramida Rathal I wolna od Zła
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
After thorough examination the Rathal I Pyramid was officially declared to be free of occult phenomena. The success of the ritual of purification performed by the responsible priests surpassed everybody's expectations, and the rather obstinate evil presence that was clearly the work of a person officially identified as one Ushu the witch by the authorities was dispelled. The suspect was traced to the mountains where she sucessfully hid from the agents of the witchhunting department. She is presently said to produce low-quality love potions in an unknown hideout somewhere in the western jungles.


Tekst przetłumaczony:
Po dokładnym zbadaniu Rathal I Piramida oficjalnie została zadeklarowana być wolnym od tajemnych zjawisk. Sukces rytuału oczyszczenia wykonanego przez odpowiedzialnych kapłanów przekroczył wszelkie oczekiwania, i raczej uporczywa zła obecność, która była najwyraźniej dzieło osoby oficjalnie zidentyfikowała jak jeden mąż Ushu czarownica przez władze została rozproszona. Podejrzany został odnaleziony w górach gdzie ona udanie ukryła przed agentami z departament polowania na czarownic i czarodzieji . Ona obecnie produkuje niskiej jakości napoje miłosne w nieznanej kryjówce gdzieś w zachodnich dżunglach.


← Nie ma poprzedniego tytułuPiramida Rathal I wolna od ZłaNie ma następnego tytułu →Orange Book.gif  10 rok panowania Harraha II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Year 10 in the reign of Harrah II


The baker Thahon claimed that the wife of the merchant Habthi was guilty of witchcraft. Thahon could not bring forth convincing proof of her guilt and was sentenced to ten blows on his bare feet. The crafter Ziril claimed that the beggar Aukohl stole a cake from his open window. Although no proof was found there was a general sense of agreement that no proof was necessary since everybody was convinced of the beggar's guilt. In a rare display of mercy the judge sentenced him to a mere three years of work in the salt mines. The widow Zehmahil claimed that the travelling bard Todd Ballory had promised her mariage in exchange for certain services that have not been further elaborated on in the court's documents. The foreigner was found guilty without trial and sentenced to three years of work in the salt mines. The footsoldier Kamahl claimed his father Indril was guilty of witchcraft. Several obscure texts were found beneath the accused person's bed. Indril was banished from the city and his property was equally divided between the pharaoh and his heirs. The foreigner Todd Ballory was pronounced guilty of killing the overseer Barnak, a father of sixteen children and a respectable member of the local whipcrackers' association. The aforementioned convict was sentenced to a rather spectacular final appearance in the local arena.


Tekst przetłumaczony:
10 rok panowania Harraha II


Piekarz Thahon twierdził, że żona handlarza Habthi jest winna czarów. Thahon nie mógł przywołać przekonywającego dowodu jej winy i został skazany do dziesięciu uderzeń w bose stopy. Rzemieślnik Ziril twierdził, że żebrak Aukohl ukradł ciastko z jego otwartego okna. Pomimo że żaden dowód nie został znaleziony zapanowała ogólna zgoda, że żaden dowód nie jest konieczny, skoro każdy jest przekonany o winie żebraka. W rzadkim przejawie łaski sędzia skazał go na zwyczajne trzy lata pracy w kopalni soli. Wdowa Zehmahil twierdzi, że wędrowny wieszcz Todd Ballory obiecał jej ślub w zamian na pewno usługi, które w szczegółach nie były opracowane w sądowych dokumentach. Cudzoziemiec został uznany winnym bez procesu i skazany na trzy lata pracy w kopalniach soli. Piechur Kamahl twierdził że jego ojciec Indril był winny czarów. Kilka niejasnych tekstów zostało znalezionych pod łóżkiem oskarżonej osoby. Indril został wyrzucony z miasta i jego własność równo została podzielona między faraonem a swoimi spadkobiercami. Cudzoziemiec Todd Ballory został ogłoszony winnym zabójstwa nadzorcy Barnaka, ojca szesnaściorga dzieci i poważanego członka lokalnego stowarzyszenia <whipcrackers'>. Wyżej wymieniony więzień został skazany na całkiem spektakularny wyglądający koniec na lokalnej arenie.


← Nie ma poprzedniego tytułu10 rok panowania Harraha IINie ma następnego tytułu →Poziom 2

Ank ishebad 2.JPG


Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Opowieści o Obcym - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Tales of a Stranger, Part I


It was in a time of dread that a stranger came to our lands. More dead than alive was he when he was found in the desert, and the merchants who found him took pity on him and brought him hither. But how great was the amazement and the wonder when it turned out that he wore a birth-mark on his neck that looked exactly like a scarab! The crowd was struck with awe, and it was soon decided that he was to be taken to the priests, so that they might ask the gods for an omen. And so it came that while the man was still lying in a slumber full of delirious dreams the priests burnt incense and performed the ancient rituals to ask the gods for advice and for guidance. The high priest climbed the highest pyramid and called for the knowledge of the wind and the wisdom of the sand. For three long days the stranger was caught in the perilous lands that separate life from death, and for three long days the priest was haunted by visions. But when those days had passed, everything changed. All of a sudden the stranger opened his eyes and looked around in amazement, and it was that very moment that the delirious priest began to utter a prophecy.


Tekst przetłumaczony:
Opowieści o Obcym - Księga I


To było w czasach strachu, pewien nieznajomy przebył do naszych ziem. Wpółżywy był gdy został znaleziony w pustyni, i kupcy, którzy znaleźli go zlitowali się nad nim i zabrali go tutaj. Ale jak wielki był zdumieniem i zdumieniem gdy to okazało się, że znosi znamię na swojej szyi, która wyglądała dokładnie jak skarabeusz! Tłum został dotknięty z respektem, i to szybko zostało rozstrzygnięte że miał zostać zabranym kapłanom, tak tak oni mogą prosić bogów o omen. Zatem to przebyło to podczas gdy człowiek wciąż leżał w śnie prosto z majaczących snów kapłani kadzili i przeprowadzili starożytne rytuały pytać o radę bogów i dla wskazówek. Arcykapłan wspiął się na najwyższą piramidę i wezwał o wiedzę o wietrze i mądrości piasku. Przez trzy długie dni nieznajomy został złapany w niebezpiecznych ziemiach to oddzielne życie ze śmierci, i przez trzy długie dni kapłan był dręczony przez wizje. Gdy jednak te dni minęły, wszystko zmieniło się. Nagle nieznajomy otworzył mu oczy i rozejrzał się po zdumieniu, i to był ten sam moment że majaczący kapłan zaczął wypowiedzieć przepowiednię.


← Nie ma poprzedniego tytułuOpowieści o Obcym - Księga INie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Opowieści o Obcym - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Tales of a Stranger, Part II


But since there were only acolytes there the nature of the prophecy was kept a secret by the priests. They called for the stranger, who seemed to have lost his memory, to be brought to the temple, where they talked to him and asked him all kinds of questions. But much to their dismay he could not give them the answers they sought, for his memory seemed to be blank like the surface of the desert after a sandstorm. However, the priests had the wisdom of the secret prophecy to guide them, and so they knew that they had to give the strangers five tasks to fulfil before they could reveal his destiny to him. And so they did, and the stranger swore he would fulfil all the tasks or die in the attempt. His first task was to travel into the desert and to find the eldest of the scarabs there, so that the priests would reveal their wisdom to him and fill his empty mind with recollections. The stranger descended deep into the burrows of the scarabs in order to face their judgement and to find answers that had been lost in the desert sand aeons ago. But the stranger never returned.


Tekst przetłumaczony:
Opowieści o Obcym - Księga II


Ale ponieważ byli tam tylko akolici, więc charakter przepowiedni trzymany był przez kapłanów w tajemnicy. Posłali po nieznajomego, który prawdopodobnie stracił pamięć, aby przyszedł do świątyni, gdzie rozmawiali z nim i zadawali mu pytania. Lecz mimo ich przerażenie nie potrafił udzielić im odpowiedzi jakich oczekiwali. jego pamięć wydawała się tak pusta jak pustynia po burzy piaskowej. Jednak kapłani, dzięki mądrości tajemnej przepowiedni, wiedzieli, że muszą poddać obcego pięciu próbom, zanim będą mogli pokazać mu jego przeznaczenie. i tak zrobili, a on obiecał, że albo wykona je wszystkie, albo zginie. Pierwszym zadaniem była podróż na pustynie w celu znalezienia najstarszego skarabeusza, tak aby kapłani mogli wyjawić dla niego swe mądrości i napełnić pusty umysł wspomnieniami. Obcy przekopywał nory skarabeuszy, aby zmierzyć się z osądem i, aby znaleźć odpowiedzi, które zostały utracone w pustynnych piaskach wieki temu. Lecz nieznajomy nigdy nie powrócił.


← Nie ma poprzedniego tytułuOpowieści o Obcym - Księga IINie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Orange Book.gif  Historia Grobowców
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
... were sealed with powerful magic. Only those were allowed to pass who sacrificed one of the peculiar coins that in ancient times were paid by those who came to visit their beloved dead. For this was the way of the Ritual of Sealing. Behind the seal, the mighty traitors were trapped forever. Such was their hatred and their lust for revenge that the very walls and stones became imbued with them and the lower tombs turned into places of utter doom, places where no mortal should venture to go. And to this day one of the traitors lurks in each of these tombs, surrounded by vicious traps and by powerful minions that serve both to protect them and to hold them captive. Woe to the fools who dare challenge the traitors in their prisons! For torturing and killing intruders is the only amusement that is left to these tortured souls.


Tekst przetłumaczony:
... zostały scementowane z potężnymi czarami. Tylko te miały zezwolenie do przepustki, która złożyła w ofierze jednego z dziwnych monet że w starożytności były z wynagrodzeniem przez tych, którzy przyszli odwiedzić ich ukochany zmarły. Dla tego był drogą Rytuału Polowania na foki. Za pieczęcią, potężni zdrajcy znaleźli się w potrzasku wiecznie. Taki był nienawiścią do nich i ich żądzą zemsty, którą same ściany i kamienie stały się wpojony ich i nisko bardziej położone grobowce zamienione w miejsca kompletnego fatum, miejsca gdzie żaden śmiertelnik nie powinien ośmielać się pójść. I do dzisiaj jeden ze zdrajców czai się w każdym z tych grobowców, otoczony przez bezwzględne manatki i przez potężnych sługusów, którzy służą obydwóm by chronić ich i do uścisku ich jeniec. Żałość do głupców, którzy ośmielają się wyzywać zdrajców w ich więzieniach! Dla torturowania i zabijania intruzów jest jedynym rozbawieniem, które jest po lewej stronie tych torturowanych dusz.


← Nie ma poprzedniego tytułuHistoria GrobowcówNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Black Book.gif  Zakazana Miłość
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
While travelling to the lands of Thais the princess Tahmehe, who accompanied her father Uthemath on a diplomatic mission, fell in love with a young nobleman of the empire. Although it was a forbidden love it bore fruit, and seven months after Thamehe's return to the lands of her forefathers a child was born. Pharaoh Uthemath ordered that she and her newborn baby were to die in the arena. Four behemoths were let loose on her. But just before the raging monsters could put their claws on her a flying carpet swept down from the sky and rescued both the mother and her child. The Thaian nobleman - for who else would it be but him - somehow managed to evade the hails of arrows that greeted him, and so the couple managed to make their escape northwards. The pharaoh demanded that both the nobleman and his own unfaithful daughter be handed over to him, but the Thaian king claimed he had no knowledge of their whereabouts. So the trace of the traitorous daughter was lost.


Tekst przetłumaczony:
Podczas podróży dyplomatycznej ze swym ojcem Uthemathem na ziemie Thais, księżniczka Tahmehe zakochała się w młodym szlachcicu z królestwa. Pomimo że była to zakazana miłość, przyniosła owoc i siedem miesięcy po powrocie Thamehe do ziem jej przodków, narodziło się dziecko. Faraon Uthemath skazał ją i jej nowonarodzone dziecko na śmierć na arenie. Cztery Behemoty zostały uwolnione na nią. Ale wściekłe potwory nie zdążyły położyć na niej swych pazurów, ponieważ z nieba spłynął latający dywan i ocalił zarówno matkę jak i jej dziecko. Thaiański arystokrata - gdyż był to właśnie on - jakoś dał sobie radę z uchyleniem się od chmur strzał, które wyfrunęły na jego przywitanie, zatem parze udało się uciec na północ. Faraon zażądał by, zarówno arystokrata jak i jego własna niewierna córka zostali mu przekazani, ale król Thais stwierdził, że nic nie wie o ich miejscu pobytu. Więc ślad wiarołomnej córki zgubił się.


← Nie ma poprzedniego tytułuZakazana MiłośćNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Brown Book.gif  Skarby Pustyni
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
... After we reached the site we pitched camp. The next day we started the excavations. It was hard work. The sand was treacherous and obstinate, and for every bucket we took away two more seemed to take its place. Sometimes we hit upon something valuable by pure chance, but usually it took hours to find some lucrative spot because you could never tell if a site was promising without having performing extensive excavations first. And still the real thing eluded us. The remnants of the legendary cities of old seemed lost to the desert. But we carried on, working day and night, digging at the same spot over and over again. Progress was painfully slow, but in the end hit on something. What we found proved to be an adequate reward for our hardships.


Tekst przetłumaczony:
... Po dotarciu na miejsce rozbiliśmy obóz. Następnego dnia zaczęliśmy kopać. To była ciężka praca. Piasek był zdradziecki i denerwujący, na każde wiadro, które wyciągnęliśmy, dwa razy więcej znów się obsuwało z powrotem. Czasem trafialiśmy na coś watrościowego, ale znalezienie miejsca z większą ilością skarbów wymaga długich godzin kopania. I nie umieliśmy wciąż na takie miejsce trafić. Pozostałości starych legendarnych miejsc wydawały się zagubione na pustyni. Ale wciąż kopaliśmy dniami i nocami, rozkopując wciąż te same miejsca. Postęp był strasznie wolny, ale wreszcie na coś trafiliśmy. To co znaleźliśmy okazało się odpowiednią nagrodą za naszą ciężką pracę.


← Nie ma poprzedniego tytułuSkarby PustyniNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Brown Book.gif  Poemat o Starożytnych Grobowcach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
In ancient tombs beneath the burning endless sands

Where neither sunlight reaches nor the pale-faced moon

The whispers of the long deceased traitors dance

Bloodthirsty creatures screeching an unholy tune

Dark are the mysteries surrounded by doomed cries

Uncurtained to the warriors of righteous mind

Who well-prepared with magic, sharpened blade and eyes

Step through the doors and leave their mortal fear behind.


Tekst przetłumaczony:
W starożytnych grobowcach pod płonącymi nieskończonymi piaskami

Gdzie nie dociera ani światło słońca, ani blada twarz księżyca

Tańczą szepty dawno zmarłych zdrajców

Spragnione krwi stwory wyją grzeszne melodie

Mroczne są tajemnice otoczone przez przeklęte wrzaski

Odkryte przed wojownikiem o prawym umyśle

Który dobrze przygotowany z magią, ostrym mieczem i oczyma

Przekracza wrota i zostawia ich śmiertelne obawy na zewnątrz.


← Nie ma poprzedniego tytułuPoemat o Starożytnych GrobowcachNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Brown Book.gif  Tibijskie Cudy Świata!
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings, Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  Tibijskie cudy świata.

Tekst oryginalny:
The tibian world-wonders!
The known and aknowledged world-wonders are:
The colossus of Kazordoon
The black pyramid of Dracoria
The great lighthousetree of Ab'Dendriel
The thorntower of Shadowthorn
The undergroundcity of Mintwalin
The black city of skulls in Hellsgate
The great lava falls in Hellsgate
The pyramid city of Ankrahmun


Tekst przetłumaczony:
Cuda świata Tibii!
Znane i zanotowane cuda świata:
Kolos z Kazordoon
Czarna piramida Dracori
Wielkie drzewo-latarnia w Ab'Dendriel
Forteca z kolcami w Shadowthorn
Podziemne miasto Mintwalin
Czarne miasto czaszek w Hellsgate
Wielki wodospad magmy w Hellsgate
Miasto Piramid Ankrahmun


← Nie ma poprzedniego tytułuTibijskie Cudy Świata!Nie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

Orange Book.gif  Rahmen Tah i Wezyr - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Rahmen Tah and the Vizier, Part I


In the second year of the reign of pharaoh Rahmen Tah there was a vizier who was said to consort with demons and to tamper with the powers of oblivion. He lived in a majestic tower that stood on a little island close the harbour. It was a marvel to behold, made of black glass and gold, and everybody who looked at it was filled with an eerie sense of foreboding. The vizier was rumoured to be so powerful that no one dared to bring him to justice. Even Rahmen Tah himself feared the power of his vizier, and he did not dare to send troops against the vizier. Finally he called for his chief astrologer and mathematician, the wise Athem, and asked him for advice. Athem listened quietly to the words of his pharaoh. After he had finished Athem ask his pharaoh for some time to think everything over. Reluctantly the pharaoh agreed.


Tekst przetłumaczony:
Rahmen Tah i Wezyr, Księga I


W drugim roku panowania faraona Rahmena Taha, żył wezyr, który rzekomo zadawał się z demonami i manipulował mocami otchłani. Żył w pięknej wieży znajdującej się na małej wyspie w pobliżu portu. Jej wygląd był zdumiewający, gdyż zbudowana w całości z czarnego szkła i złota wypełniała podziwiających ją ludzi dziwnym złowieszczym przeczuciem. Plotki głosiły, że wezyr jest tak potężny, iż nikt nie śmiał doprowadzić go przed oblicze sprawiedliwości. Nawet Rahmen Tah obawiał się jego mocy i nie miał odwagi się mu sprzeciwiać. W końcu wezwał swojego astrologa i matematyka, mądrego Athema i poprosił go o radę. Athem w milczeniu wysłuchał swego faraona, a następnie poprosił o czas na przemyślenie wszystkiego. Faraon niechętnie się zgodził.


← Nie ma poprzedniego tytułuRahmen Tah i Wezyr - Księga IRahmen Tah i Wezyr - Księga II →Orange Book.gif  Rahmen Tah i Wezyr - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Rahmen Tah and the Vizier, Part II


After a week had passed the mathematician returned. His advice was this: The pharaoh should order a huge celebration to be held, and all pyramids should be adorned with flowers and flags. The pharaoh who trusted in the wisdom of his advisor ordered his people to prepare for the celebration. While the people did as their pharaoh had ordered them to do Athem began to build a huge wooden machine on top of the royal pyramid. No one took much notice of it because of the preparations that were going on. On the fourth day when the celebration was scheduled to start the pharaoh sent an invitation to his vizier and asked him to join in their festivity. As Athem had foreseen the vizier declined because he suspected that there was a trap. Instead he sat in the observatory at the top of his tower and watched the city because he wanted to find out what the pharaoh was up to. Too late did he understand that the construct on top of the pyramid was in fact an enormous catapult. Suddenly a huge boulder was hurled in his direction. The shot had been perfectly calculated, and it hit its mark with amazing precision. The top of the dark tower shattered and the evil vizier was crushed underneath tons of basalt. His death caused the dark magic to disappear, and the tower sank into the ocean forever.


Tekst przetłumaczony:
Rahmen Tah i Wezyr, Księga II


Po tygodniu matematyk wrócił. Jego rada brzmiała następująco: Faraon powinien ogłosić ogromne święto, a wszystkie piramidy powinno się przyozdobić w kwiaty i flagi. Władca, który wierzył w mądrość swego doradcy rozkazał poddanym przygotować się do uroczystości. Kiedy ludzie robili to, co im nakazano, Athem zaczął budować wielką, drewnianą machinę na szczycie królewskiej piramidy. Z powodu trwających przygotowań nikt nie przykładał do tego specjalnego znaczenia. Czwartego dnia, kiedy świętowanie miało się rozpocząć, faraon wysłał zaproszenie do wezyra z prośbą o przyłączenie się do obchodów. Tak jak Athem przewidział, wezyr odmówił, ponieważ podejrzewał, że jest to pułapka. Usiadł w obserwatorium na szczycie swej wieży i obserwował miasto, gdyż chciał wiedzieć do czego zmierza władca. Zbyt późno zrozumiał, że konstrukcja na szczycie piramidy jest ogromną katapultą. Nagle ogromny głaz został wystrzelony w jego kierunku. Strzał został dokładnie wyliczony i uderzył w wyznaczony cel z zadziwiającą precyzją. Szczyt mrocznej wieży roztrzaskał się i demoniczny wezyr został pogrzebany pod tonami bazaltu. Jego śmierć sprawiła, że czarna magia zaczęła znikać, a mroczna wieża na zawsze pogrążyła się w oceanie.


← Rahmen Tah i Wezyr - Księga IRahmen Tah i Wezyr - Księga IINie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Black Book.gif  Konspiratorzy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
And so the conspirators met again in secrecy to plot the pharaoh's fall.

This time their target was to be their former leader and fellow conspirator, Arkhotep. They met in an abandoned crypt they believed to be forgotten and unknown to Arkhotep. And once again, all were there. Once again, the seven were united.

Morguthis, the never-defeated general. A lethal and merciless warrior consumed by irrepressible rage. The vain Vashresamun, the pharaoh's notorious concubine burning to avenge her hurt pride. Mahardis the mage, a pyromaniacal madman who fooled the princes of elemental fire to steal the secrets of the flame. Diptrah the high priest, master of the mind, wielder of secret powers, keeper of the oldest of rituals. Rahemos, the greatest conjurer of his time. He recklessly summoned unspeakable abominations and made them do his bidding. Thalas, the foremost alchemist, master of poison, death and decay. Chief tormentor of the realm. His ghastly experiments cost the lives of countless unfortunate victims. And Omruc, the dreaded hunter and assassin. None of his victims ever saw it coming, and none of them ever escaped.


Tekst przetłumaczony:
Konspiratorzy spotkali się znów w tajemnicy by knuć przeciwko Faraonowi.

Tym razem ich celem był ich poprzedni lider i wpółkonspirator, Arkhotep. Spotkali się w opuszczonej krypcie, wierząc że zostali zapomniani przez Arkhotepa. I jeszcze raz, wszyscy tam byli. Jeszcze raz, cała siódemka była zjednoczona.

Morguthis, nigdy nie pokonany generał. Śmiercionośny i bezlitosny wojownik ogarnięty niepohamowaną złością. Próżna Vashressamun, powszechnie znana konkubina Faraona, płonąca by pomścić zranioną dumę. Mahardis - mag, piromaniakalny szaleniec, który oszukał księżniczkę żywiołu ognia i skradł sekrety płomienia. Diptrah, najwyższy mag, mistrz umysłu, posiadacz sekretnych mocy, strażnik najstarszych rytuałów. Rahemos, najwspanialszy czarodziej swoich czasów. Lekkomyślnie przyzwał niewypowiedzianą nienawiść, by spełniała jego zachcianki. Thalas, najlepszy alchemik, mistrz trucizny, śmierci i rozkładu. Wódz dręczenia królestw. Jego upiorne eksperymenty kosztowały życie niezliczoną ilość nieszczęśliwych ofiar. I Omruc, przerażający łowca i zabójca. Żadna z jego ofiar nigdy nie zobaczyła jak nadchodzi, żadna z nich nie zdołała uciec.


← Nie ma poprzedniego tytułuKonspiratorzyNie ma następnego tytułu →Biblioteka Tothdrala

W jego wieży znajdziemy wiele książek i notatek.

Poziom 1

Paper.gif  Notatka Naukowa 44-33 C
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 44-33 C


The divination spell designed to specify the gender of an unborn child has been completed successfully after several tests using other divination spells. The lack of worthwhile studies in divination magic hampered our efforts considerably, but I'm convinced this spell will provide future researchers in the field with invaluable information to work on. We plan to use the techniques we have developed in order to detect the presence of hostile creatures and to recognise signs of life in the area of the spell's effect.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 44-33 C


Zaklęcie wróżbiarskie zaprojektowane do określania płci nienarodzonego dziecka zostało ukończone po kilku testach z użyciem innych zaklęć danego typu. Brak znaczących badań z zakresu magii wróżbiarskiej znacznie utrudniał nam sprawę, lecz jestem przekonany, iż zaklęcie zapewni w przyszłych badaniach w warunkach polowych wiele bezcennych informacji. Planujemy użyć technik, które opracowaliśmy do wykrywania wrogich istot oraz do rozpoznawania czy w obrębie działania istnieje coś co daje znaki życia.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 44-33 CNie ma następnego tytułu →Poziom 2

Ank tothdral 1.JPG


Pierwsza Szafka

Fat Green Book.gif  Mehrah asram cha mehe than
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Fat Green Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  Inny, nie przetłumaczony dotąd język tibijski.

Tekst oryginalny:
Mehrah asram cha mehe than. Uth a'thul at cha there. Orum tha cha elik jahara. Udhun zah fahr mal. Chamek at uthul hatradek asram. Mehrem alir iktha at uthun. Kasin tha Ur ch helim doh. Mah dah direm. Athul as hathu, athul as dofah, athul as mereth. Cha ukhtu muhn dahra. Sethor mah amin dah. At meruhm cha me dah. Chamek persim kaharah bah tufi. Moh dah rah. Moh Udhin cha uthul. Meheth Zuhl tha berah.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuMehrah asram cha mehe thanNie ma następnego tytułu →
Paper.gif  Notatka Naukowa 35-22 D
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 35-22 D


The 'Foeburner' spell still is not working. Somehow it seems impossible to specify a group of targets to be excluded from the area of the spell effect. If only we found a way to use a spell or a spell-like ability to define non-target groups we could finally make the spell work. For now, however, we have stopped the research because we felt it is necessary to create the groundwork for future research in the field. The question is: Should we focus on working out a special definition spell, or is it actually possible to weave some sort of divination spell into the pattern of the foeburner in order to receive a satisfying result with a single spell. I am somewhat inclined towards the latter option because of the satisfactory results we have recently achieved in the field of divination magic.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 35-22 D


Zaklęcie 'Spalania Wroga' wciąż nie przynosi efektu. W jakiś sposób wydaje się niemożliwe określenie grupy celów, które mają zostać wyłączone z obszaru działania zaklęcia. Gdybyśmy tylko znaleźli sposób na użycie zaklęcia lub jakiejś podobnej zdolności, żeby zdefiniować grupy nie-celów, żeby w końcu zaklęcie zadziałało. Jednak jak na razie przerwaliśmy badania, ponieważ uznaliśmy, że niezbędnym jest stworzenie miejsca pracy dla przyszłych badań na tym polu. Pytanie brzmi: Czy powinniśmy skupiać się na opracowywaniu spejalnych definicji zaklęcia czy raczej powinniśmy wpleść w to zaklęcie jakiś rodzaj zaklęcia wróżebnego, żeby osiągnąć zadowalający rezultat. Jestem bardziej przekonany do tej drugiej opcji, ponieważ ostatnio osiągnęliśmy duże wyniki w magii wróżbiarskiej.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 35-22 DNie ma następnego tytułu →Paper.gif  Notatka Naukowa 74-08 G
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 74-08 G


We haven't yet managed to improve the 'find person' spell. However, we are still convinced that in theory it must be capable of divulging additional information such as the experience and power of the targeted persons as well as their general physical condition and the chemical composition of their last supper. There are numerous problems, though, and it is well possible that we have to start all over again. This would mean, of course, that we would have to create some spells to obtain information by means of magic which is plain to see when you are close to the targeted person. One might argue that it is a waste of time and resources to develop such a spell, but then I see no other way to create a similar spell that features enhanced range and a combination of effects.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 74-08 G


Nie zdołaliśmy jeszcze ulepszyć zaklęcia 'znajdź osobę'. Mimo tego, jesteśmy nadal przekonani, że zaklęcie może być zdolne do wyciągnięcia dodatkowych informacji, takich jak doświadczenie oraz siła osoby, czy też informacje o kondycji fizycznej i chemicznym składzie jej ostatniej wieczerzy. Jednak napotkaliśmy na kilka przeszkód i niewykluczone, że będziemy musieli zacząć wszystko od początku. Wiąże się to oczywiście z tym, że będziemy musieli stworzyć kilka zaklęć do uzyskania informacji, które są widoczne, kiedy jesteśmy blisko celu, poprzez środki magiczne. Niektórzy mogą spierać się, że rozwijanie takiego zaklęcia to strata czasu oraz środków, lecz wtedy nie widzę innego rozwiązania by stworzyć inne, podobne zaklęcie, które cechować się będzie zwiększonym zasięgiem oraz kombinacją pożądanych efektów.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 74-08 GNie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Brown Square Book.gif  Lampa Tazura
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The lamp of Tazur was made of finest gold by the most skilled goldsmith of the land. He bound one of the mightiest and most evil djinn into it. The djinn was forced to do his every bidding. Using his power the artisan defeated legions of enemies. He even travelled to distant Drefia which in those days was at the zenith of its glory, and he met many necromancers who were willing to share their knowledge with him. This way he became even more powerful. Using stolen lifeforce he lived longer than any man was meant to live, and with his own eyes he saw the might of his necromancer allies decline. Legend has it that one day the djinn of good decided to stop the outrageous cabals of Drefia. Other stories say that it was in fact the evil djinn who saw their power threatened by it. Whatever the true cause might be, one night a star fell down from the sky and smashed most of Drefia, breaking its evil power forever, and the goldsmith finally met his fate. His most prized treasure, the lamp of Tazur was lost that night. It is said that it is still there somewhere, hidden on the ocean bed, waiting for a new owner.


Tekst przetłumaczony:
Lampa Tazura została wykonana z najczystszego złota, przez najlepszego złotnika w kraju. Zaklął on w niej najpotężniejszego i najbardziej złego spośród Dżinów. Dżin zmuszony był spełniać każdą jego zachciankę. Używając jego mocy, rzemieślnik pokonywał legiony wrogów. Podróżował nawet do odległej Drefii, która w tamtym czasie była u szczytu swojej chwały i spotkał wielu Nekromantów, którzy chcieli dzielić z nim sekrety swojej wiedzy. W ten sposób stał się jeszcze potężniejszy. Kradnąc siły życiowe, sam żył dłużej niż ktokolwiek inny i na własne oczy widział upadek swoich sprzymierzeńców Nekromantów. Legenda głosi, że pewnego dnia dobry Dżin postanowił położyć kres skandalicznym intrygom Drefii. Inne historie mówią, że był to zły Dżin, który zaczął obawiać się ich rosnącej potęgi. Niezależnie od rzeczywistej przyczyny, pewnej nocy gwiazda spadła z nieba i zniszczyła większość miasta, łamiąc jego złą potęgę na zawsze, a złotnika w końcu dopadło przeznaczenie. Jego cenna, złota lampa przepadła tamtej nocy. Mówi się, że wciąż gdzieś jest, ukryta na dnie oceanu czeka na nowego właściciela.


← Nie ma poprzedniego tytułuLampa TazuraNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Zaginiony ogród
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The lost garden


Princess Maharuh was said to be the kindest creature that ever walked the earth. She was dearly loved both by her people and by the djinns. One day as the princess wept because of all the pain and the evil ways of the world the djinns came to comfort her. And since they loved her so much they called upon their powers to grow a garden of magnificent beauty. From now on, Maharuh visited her enchanted garden whenever she was sad, and she never went there but a smile came to her face, and she found new strength to continue her work with renewed vigour and inspiration. But humans grow old and weary, and time did not fail to do its cruel work on fair Princess Maharuh. As she grew old her visits to the garden became less and less frequent and one day when she laid down to rest underneath her favourite tree she never woke up again. The garden was perhaps the most valuable thing she left behind, and it was certainly the one she had held dearest while still alive. But her people did not share her love for nature's beauty, and all they saw was a splendid example of horticulture that could be turned into money. Soon after her death a merchant caravan came, and the strangers offered great sums for the garden and for all that belonged to it. They dug out the trees and took the fruit because they believed they could rebuild the garden in their native land. However, soon after the caravan had left the city a terrible sandstorm arose. After the storm had cleared the caravan was gone and with it all that was left of the garden.


Tekst przetłumaczony:
Zaginiony ogród


Księżniczka Maharuh uważana była za najlepsze stworzenie, jakie kiedykolwiek chodziło po ziemi. Była kochana zarówno przez ludzi, jak i przez Dżiny. Pewnego dnia księżniczka zapłakała nad całym bólem i złem świata, a Dżiny przybyły, by ją pocieszyć. A ponieważ bardzo ją kochały, wezwały wszystkie swoje moce, by stworzyć przepiękny ogród. Od tej pory Maharuh odwiedzała swój zaczarowany ogród, kiedy była smutna, a uśmiech zaraz wracał na jej twarz i odkryła w nim siłę, dzięki której mogła odzyskać utraconą energię i inspirację. Ale ludzie starzeją się i stają się znużeni, a czas wycisnął swoje piętno także na księżniczce Maharuh. Wraz z wiekiem odwiedzała swój ogród coraz rzadziej, a pewnego dnia, gdy położyła się, by odpocząć pod swoim ulubionym drzewem, już nigdy się nie obudziła. Ogród był prawdopodobnie najcenniejszą rzeczą, jaką po sobie zostawiła, był także dla niej najdroższy, gdy jeszcze wciąż żyła. Ale jej ludzie nie podzielali jej miłości dla piękna natury i uznali, że można zarobić na nim duże pieniądze. Wkrótce po jej śmierci przybyła karawana kupców, którzy zaoferowali dużą sumę za ogród i wszystko, co do niego należy. Wykopali drzewa i zabrali owoce, ponieważ wierzyli, że mogą odbudować ogród w swoim ojczystym kraju. Jednak niedługo po wyjeździe karawany wybuchła olbrzymia piaskowa burza. Po burzy słuch zaginął o karawanie i wszystkim, co pozostało z ogrodu.


← Nie ma poprzedniego tytułuZaginiony ogródNie ma następnego tytułu →Paper.gif  Notatka Naukowa 56-09 A
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 56-09 A


We lost three mages in our last attempt at performing a controlled demon summoning. It is still too difficult to predict in what way the fabric of time and space is affected by the breach of the sphere, and from what we have seen the backlash of nature against demonic incursion can range from a slightly offensive odour to a sizeable explosion such as the one we saw yesterday. I am personally disappointed to observe that the elemental protection spells we put up did not work at all. Perhaps there is some truth in the reports that the unleashed energy is of purely entropical nature. We have yet to decide whether or not it makes sense to create an entropic counterspell first, but I support the idea that the loss of manpower while trying to balance the spell is manageable. It is possible, though, that this will lead to no convincing result at all due to the uncontrollable nature of the demonic realm. If this should be the case the use of entropic countermagic is the only option left. By the way: The summoning of lesser creatures, the so-called 'reds', progressed comparatively well. Of course, these creatures are mere borderdwellers and may consequently not be considered true demons. However, it may prove that the development of summoning spells for 'reds' will prove a rewarding spin-off of demon summoning research.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 56-09 A


Podczas ostatniej próby przywołania demona pod kontrolą straciliśmy trzech magów. Nadal trudno jest przewidzieć w jaki sposób wyrwa w sferze oddziałuje na czas i przestrzeń, a z tego co widzieliśmy reakcja natury na demoniczne wtargnięcie może obejmować zakres od lekko ofensywnej woni do znacznej eksplozji, jaką oglądaliśmy wczoraj. Ja sam jestem rozczarowany swoimi spostrzeżeniami, iż podstawowe zaklęcia ochronne, które założyliśmy w ogóle nie zadziałały. Być może w raporcie o tym, że uwolniona energia ma czysto entropiczną naturę jest ziarnko prawdy. Musimy zdecydować czy jest sens tworzenia entropicznego kontr-zaklęcia, lecz uważam, że utrata siły roboczej przy próbach zbalansowania zaklęcia jest do wytrzymania. Jednak możliwe jest, mając na uwadze nie możliwą do kontrolowania naturę demonicznego świata, że będzie to prowadzić do nieprzekonywujących rezultatów. Jeżeli tak będzie wyglądać sytuacja użycie kontr-magii pozostanie naszą jedyną opcją. Przy okazji: przywołanie mniejszych potworów, potocznie zwanych "czerwonymi" przebiega dobrze. Oczywiście, stworzenia te są zwykłymi istotami z pogranicza światów i w związku z tym nie można ich porównywać do prawdziwych demonów. Jednak może to dowodzić, że rozwijanie zaklęcia przywołującego "czerwonych" będzie miało pozytywne skutki na badania nad przywołaniem demonów.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 56-09 ANie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Blue Book.gif  Słońca i gwiazdy - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun,
Opis:  

Tekst oryginalny:
Suns and Stars, Part I


It stands to reason that the stars and the suns influence the flow of magic. The astral patterns wax and wane like the tides, and it is not possible to perform certain summonings on inappropriate days, to give but one example. The study of astrology is pointing at further influences that go well beyond summoning creatures, though. For instance, the influence of the stars and the suns seems to increase with the power level of the performed incantation or ritual. The more mana is used in a spell the more it is susceptible to extratibian influence. For this reason it seems quite safe to assume that certain powerful rituals are only possible when the stars are correctly aligned. We consequently hope to achieve through close observation and through careful calculation a measure of exactness concerning the right timing of rituals which we did not dare dream of so far. Several magic incantations we have never managed to reproduce until now might actually be achieved once we know the ideal stellar constellations. This would explain why all our previous attempts to achieve these effects were doomed to fail.


Tekst przetłumaczony:
Słońca i gwiazdy - Księga I


Gwiazdy i słońca mają wpływ na przepływ magii. Astralne zmiany powodują pływy, ale również sprawiają, że niektóre przywołania magiczne są niemożliwe w niewłaściwe dni. Zgłębianie astrologii wskazało na dalsze wpływy, na przykład wpływ słońc i gwiazd wzmacnia siłę niektórych zaklęć czy rytuałów. Im więcej many wykorzystanej przy zaklęciu, tym większy wpływ na świat tibii. Dlatego wydaje się, że niektóre szczególnie potężne rytuały powinny być wykonywane tylko wtedy, kiedy gwiazdy są w odpowiednim ułożeniu. Mamy nadzieję, że poprzez obserwacje i dokładne obliczenia, będziemy w stanie wskazać odpowiedni czas wykonywania pewnych rytuałów. Niektóre z magicznych zaklęć, których nigdy nie udało się wykonać, teraz będą możliwe, gdy tylko poznamy idealne ułożenie konstelacji. To również tłumaczy dlaczego nasze wszystkie wcześniejsze wysiłki były skazane na niepowodzenie.


← Nie ma poprzedniego tytułuSłońca i gwiazdy - Księga ISłońca i gwiazdy - Księga II →Blue Book.gif  Słońca i gwiazdy - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun,
Opis:  

Tekst oryginalny:
Suns and Stars, Part II


Very basic rituals depend on the influences of dawn and dusk, or of night and day. Other, more complex rituals may only be performed at very specific times, perhaps even at a specific hour. Other rituals that are more complex still are bound to specific days, and to specific times as well. In fact, some individual spells can only be performed once a year or once every other year, while the most powerful of rituals may only be carried out during stellar constellations that are so incredibly rare that centuries may pass before the ritual can be performed again. Given the power and knowledge of the ancients it seems reasonable to assume that they have prepared rituals whose time has not even come to this very day. Since most of the ancient races have disappeared from the lands it is well possible that some of the rituals are still be buried in some long forgotten ruin, while others might actually be in the possession of some surviving heir of one of the ancient races. Who knows. The astrological knowledge of the ancients is yet to be rediscovered. We are perfectly positive that some of the discoveries we have made can be considered as the groundwork for further, more elaborate theories which one day might rival that of the ancients. Still, it would be an immense progress if we could rediscover some of the ancients' lost astrological writings.


Tekst przetłumaczony:
Słońca i gwiazdy - Księga II


Podstawowe rytuały zależne są od wpływu świtu i zmierzchu lub dnia i nocy. Inne, bardziej skomplikowane mogą być wykonywane jedynie w określonym czasie, czasem nawet o określonej godzinie. Inne muszą być wykonywane w wyznaczonym dniu i czasie. Niektóre pojedyncze zaklęcia mogą być wykonywane jedynie raz do roku, a potężne rytuały mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy konstelacje gwiazd znajdą się w konkretnym ułożeniu, to zdarza się tak rzadko, że czasem muszą minąć wieki, zanim rytuał będzie można powtórzyć. Znając potęgę i wiedzę starożytnych przypuszczamy, że przygotowywali rytuały, których czas nie nadszedł aż do dziś. Większość starożytnych ras już dawno zniknęła z ziem, które zamieszkiwali, dlatego możliwe, że niektóre z rytuałów są od wieków zapomniane pośród ruin, natomiast inne mogą być wciąż znane przez potomków tych ras. Kto wie. Wiedza astrologiczna starożytnych jest odkrywana na nowo. Jesteśmy przekonani, że niektóre odkrycia, a także tworzenie nowych teorii sprawi, że będziemy mogli rywalizować z wiedzą starożytnych. Jednak byłoby wspaniałym postępem, gdybyśmy znaleźli zaginione pisma starożytnych o astrologii.


← Słońca i gwiazdy - Księga ISłońca i gwiazdy - Księga IINie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Brown Book.gif  Starożytne Mumie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Ancient mummies are fiends of horrendous powers. Only the bravest warriors dare to challenge them, and most of these fools join the ranks of the mummie's undead legions all too soon. In life, each of these ancient horrors was a champion in his own right, but now that they have entered the dreadful state of undeath they have become truly formidable, for there is no way to kill them for good. No matter how hard they are hit the ancient powers bound to their mummified bodies will always make them rise again in all their horrifying glory to take revenge on the living.


Tekst przetłumaczony:
Starożytne mumie są demonami o straszliwej potędze. Tylko najdzielniejsi wojownicy śmieli im rzucić wyzwanie i większość z tych głupców wkrótce dołączyła do mumijnych szeregów nieumarłych legionów. W życiu, każde z tych starożytnych okropieństw było mistrzem same w sobie, ale teraz weszły one w straszny nieumarły stan i stały się prawdziwie potężne, nie ma sposobu aby je zabić na dobre. Nie ma znaczenia jak mocno zostaną one uderzone, na mocy starożytnych praw ich zmumifikowane ciała z całą przerażającą chwałą zawsze zmartwychwstaną i zemszczą się na żyjących.


← Nie ma poprzedniego tytułuStarożytne MumieNie ma następnego tytułu →Paper.gif  Notatka Naukowa 33-16 H
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 33-16 H


The 'stoneskin' spell is still flawed. The test subjects complained about severe problems when moving, and some actually suffered from partial paralysis or even from acute petrification! However, I still believe the spell might be useful as some sort of emergency measure because I imagine that turning oneself into a statue for a while might come in handy when all other options have failed. Oddly enough it is quite simple to focus the spell into an object, preferably an amulet, so the change is still bound to an object that serves as a transmitter. Obviously the problem is related to the one we had when we tried to channel certain spells through runes. I'm afraid that while research covering spontaneous magic has made great advances since the early days we are still at the beginning when it comes to channelled spells.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 33-16 H


Zaklęcie 'kamiennej skóry' nadal jest wadliwe. Podmioty testowe narzekały na kilka problemów związanych z poruszaniem się, a niektórzy odczuwali skutki częściowego paraliżu, bądź nawet bolesnego skamienienia! Mimo to, nadal wierzę, ze zaklęcie może być użyteczne, jako rodzaj nagłego środka zapobiegawczego; doszedłem do wniosku, że zamiana siebie na chwilę w posąg może być bardzo pomocna kiedy inne opcje zawiodą. Niezwykłym jest, ze bardzo prosto skupić siłę zaklęcia na przedmiocie, na przykład amulecie, tak, żeby zmiana zachowała się na obiekcie, który służy za przekaźnik. Niewątpliwie problem powiązany jest z tym, który mieliśmy próbując ukierunkować konkretne zaklęcie na runy. Obawiam się, że o ile poczyniono ogromne postępy w dziedzinie rozwoju magii spontanicznej, to nadal nasza wiedza stoi w miejscu, jeżeli chodzi o magię nakierowywaną.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 33-16 HNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Black Book.gif  Odkryty sekret
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
...so Morgathla revealed to him one of the secrets it was guarding, a secret that had been thought lost for a long time. And Arkhothep forged the parts of a powerful mask and assembled it on a demon altar. He had secretly erected this unholy shrine underneath the great pyramid he had planned to use as the final resting place for his father. So strong was this altar's magic that it fused the parts to form the famous Helmet of the Ancients as soon as they were placed on it. Eight helmets Arkhothep crafted, one for himself and one for each of his allies. But he did not fully trust his fellow conspirators, so he inserted ordinary rubies into their helmets, while his own helmet was imbued with the eternal power of a soul ruby. This way those helmets had only a fraction of his own helmet's powers. But Arkhothep's precautions against his allies went further than that. He only revealed the secret to forge one single part of the helmet to each of them, and each of them was taught the secret to forge a different part. Arkhothep clearly saw through his allies' greedy natures. He knew they would never share their knowledge with each other, and he foresaw that their greed would make them plot against each other rather than against him.


Tekst przetłumaczony:
...więc Morgathla odkrył przed nim jeden z sekretów, których strzegł, sekret, który uważany od długiego czasu za stracony. I Arkhotep wykuł części potężnej maski i złożył je na ołtarzu demona. Postawił to pogańskie miejsce kultu w sekrecie, głęboko pod nawiększą z piramid, którą planował wykorzystać jako miejsce wiecznego spoczynku swojego ojca. Ołtarz ten miał tak silną magiczną moc, że połączył części w formę znanego Hełmu Starożytnych tak szybko, jak tylko zostały na nim położone. Osiem hełmów stworzył w ten sposób, jeden dla siebie i po jednym dla każdego ze swoich sprzymierzeńców. Ale nie do końca ufał swoim powiernikom, dlatego włożył w ich hełmy normalne rubiny, podczas gdy w swoim własnym umieścił potężny rubin duszy. Dlatego pozostałe hełmy miały zaledwie ułamek mocy tego hełmu. Ale Arkhotep podjął więcej środków ostrożności. Ujawnił sekret wykuwania jednej części hełmu każdemu z nich, każdego z nich nauczył wykuwania innej jego części. Arkhotep dobrze znał chciwe charaktery swoich towarzyszy. Doskonale wiedział, że nigdy nie podzielą się swoją wiedzą i przewidział, że ta chciwość sprawi, że będą intrygować przeciwko sobie, a nie przeciw niemu.


← Nie ma poprzedniego tytułuOdkryty sekretNie ma następnego tytułu →Small Grey Book.gif  Larokhoni
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Larokhon are entities made up entirely of wind and of heat. They appear to be nothing but mere blurs in the sand, and those who are unfortunate enough to see them believe their eyes just played tricks on them. But then, the Larokhon are rarely ever seen by mortals since they shun daylight. They prefer those twilight moments when there is still some warmth left from a scorching day although night has clearly fallen. This is the time when the Larokhons' move from their secret hideouts to prey on unwary dreamers that are haunted by nightmares. Their sense of smelling fear is infallible, and once they have found their prey a mere crack in a wall is large enough for them to enter. Once they are close to their victims they feast on their innermost fears, evoking images of horror and despair that are so horrible that they often cause the dreamer's death. So take this word of warning, traveller: Beware the nights that are hot and windless, for a mere breeze of hot air may cause your demise.


Tekst przetłumaczony:
Larokhoni są istotami stworzonymi wyłącznie z wiatru i ciepła. Pojawiają się jako mgliste, zamazane postacie na piasku, a ci którzy mieli nieszczęście ich ujrzeć, wierzą że to tylko przywidzenia. Ale Larokhoni są rzadko widywani przez śmiertelników w ciągu dnia. Oni wolą moment zapadania zmierzchu, kiedy wciąż jest nieco ciepła dnia, ale noc już zapadła. To jest czas kiedy Larokhoni opuszczają swoje kryjówki, żeby zapolować na nieświadomych śniących, nawiedzanych przez koszmary. Ich zmysł wyczuwania strachu jest nieomylny i kiedy znajdą ofiarę, nawet nieznaczne pęknięcie muru, jest dla nich wystarczającym wejściem. Kiedy znajdą się już blisko zdobyczy, zaczynają ucztować na jej najgłębszych lękach, wywołując obrazy rozpaczy i zgrozy, które bywają tak straszne, że często powodują śmierć śniącego. Więc zapamiętaj to ostrzeżenie podróżniku: Strzeż się gorących i bezwietrznych nocy, ponieważ delikatna bryza gorącego powietrza może spowodować twą śmierć.


← Nie ma poprzedniego tytułuLarokhoniNie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

Orange Book.gif  Sekret Maski Starożytnych
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The secret of the high mask of the ancients was thought to be lost in time forever. But with the coming of the undying pharaoh its secrets were snatched away from the scarabs and the sands. Once more, masks were forged that contained the secret energies of lost aeons. Their true powers remained a mystery, but from the little that showed at first glance it was clear that they were most powerful indeed. Unfortunately, the pharaoh decreed that their powers were not meant for ordinary mortals, and ordered them to be destroyed. It is said that it was necessary to combine the powers of different ancient idols in order to create those legendary artifacts.


Tekst przetłumaczony:
Wydawało się, że sekret maski starożytnych był stracony na wieki. Ale wraz z nadejściem nieumarłego faraona, jej sekrety zostały wydarte skarabeuszom i piaskom. Jeszcze raz wykuto maski zawierające sekretną energię straconych eonów. Ich prawdziwa moc pozostała tajemnicą, ale na pierwszy rzut oka było widać jak są potężne. Niestety faraon uznał, że jej moce nie są przeznaczone zwykłym śmiertelnikom i nakazał je zniszczyć. Mówi się, że trzeba było połączyć moce różnych starożytnych bożków, aby stworzyć te legendarne artefakty.


← Nie ma poprzedniego tytułuSekret Maski StarożytnychNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Paper.gif  Notatka Naukowa 88-04 F
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 88-04 F


On the request of our beloved pharaoh we have stopped the research on the XXXXXX spell. All research was destroyed, and although we had met with considerable success in XXXXX the XXXXX and even seemed to have a solution for the problem of the plasma leak the project has been discarded. Even the side reports were destroyed. An apology has been issued to the pharaoh for thoughtlessly researching in that field.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 88-04 F


Na prośbę naszego ukochanego Faraona, musieliśmy przerwać badania nad zaklęciem XXXXXX. Wszystkie notatki zostały zniszczone i pomimo że odnieśliśmy sukces w XXXXXX XXXXXX, a nawet wydawało się, że mamy rozwiązanie problemu wycieku plazmy, projekt został odrzucony. Nawet zapiski na marginesach zostały zniszczone. Za bezmyślne badania na tym polu zostały złożone Faraonowi przeprosiny.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 88-04 FNie ma następnego tytułu →Dziewiąta Szafka

Brown Thin Book.gif  Wielka Piramida
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great pyramid is the centre of our beloved city. It is there that our praised pharaoh resides, surrounded by his trusted servants. Far below the palace, hidden in the deepest dungeons of the ancient pyramid are the tombs of despair. The old pharaoh met his fate there, and it is said he still roams the hidden passageways, bound forever to his undead body. So great was the wisdom of Arkhothep that he granted his father eternal unlife, so that he may to atone for his sins and become worthy of ascension. Who knows? Perhaps one day he, too, will ascend, leaving both the curse and his tomb behind him and taking his place at Arkhothep's side. But I fear his folly defies all attempt to cure it. He has proved unyielding to the wisdom of his son's preachings for as long as I can remember. Long will be his road, and a million deaths he shall die before he will see the light of the wisdom that will free him from his prison.


Tekst przetłumaczony:
Wielka piramida znajduje się w centrum naszego ukochanego miasta. To tam rezyduje nasz wspaniały faraon, otoczony przez swoich zaufanych służących. Głęboko pod pałacem, w najgłębszych podziemiach starożytnej piramidy są grobowce rozpaczy. Stary faraon spotkał tam swoje przeznaczenie, mówi się, że wciąż wędruje ukrytymi przejściami, związany na wieki ze swoim nieumarłym ciałem. Wspaniała była wiedza Arkhothep, który ofiarował swemu ojcu wieczny żywot nieumarłego, dzięki czemu może odpokutować za grzechy i stać się godnym wniebowstąpienia. Kto wie? Może pewnego dnia on także dostąpi wniebowstąpienia i opuści swój grobowiec i przekleństwo i zajmie miejsce przy Arkhothepie. Ale obawiam się, że wciąż ma względem tego braki, które nie pozwolą mu tego osiągnąć. Udowodnił, że jest nieustępliwy wobec mądrości swojego syna i jego modlitw. Długa będzie jego droga i miliony razy będzie umierał zanim osiągnie światło wiedzy, która uwolni go z tego więzienia.


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka PiramidaNie ma następnego tytułu →Paper.gif  Notatka Naukowa 77-04 D
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Paper
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Researchpaper 77-04 D


The 'move earth' spell seems to be ready to enter the stage of field testing. The results so far were quite convincing, and the priests were pleased. The recent studies we have carried out together have proven that we can indeed learn from each other. I must admit I would certainly like to add this useful little spell to my personal repertoire. After all, shovels and pickaxes are heavy and pretty unwieldy, and I would very much like to leave them at home. I envy the priests for the elemental powers they are wielding.


Tekst przetłumaczony:
Notatka Naukowa 77-04 D


Zaklęcie 'poruszenia ziemi' wydaje się być gotowe do przetestowania w praktyce. Rezultaty do tej pory były dość przekonujące, a kapłani byli zadowoleni. Niedawne studia, które przeprowadzaliśmy wspólnie udowodniły, że możemy się uczyć od siebie nawzajem. Muszę przyznać, że chciałbym z pewnością dodać to skromne, lecz przydatne zaklęcie do swego osobistego repertuaru. W końcu szufle i kilofy są ciężkie i całkiem nieporęczne, o wiele bardziej wolałbym pozostawić je w domu. Zazdroszczę kapłanom mocy manipulacji żywiołami, które dzierżą.


← Nie ma poprzedniego tytułuNotatka Naukowa 77-04 DNie ma następnego tytułu →Biblioteka pod świątynią

W świątyni znajdziemy kilka książek.

Ank temple 1.JPG


Pierwsza Szafka

<pusto>

Druga Szafka

<pusto>

Trzecia Szafka

Red Square Book.gif  Akh'rah Uthun
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Akh'rah Uthun is the unity of that which cannot be united. The flawed Akh, which is our anchor to this mundane world, is generally weak. By giving in to the needs of the physical Akh, the Rah and the Uthun become enslaved to this world, even though their potential is such that they could transcend the physical world. However, the greatest flaw the Akh suffers from is its mortality. Why should we seek to satisfy its puny needs and its trivial urges if we know it is doomed to die? Yet this is how the Akh holds our spirit captive. It slowly poisons both the Rah as well as the Uthun.


Tekst przetłumaczony:
Akh’rah Utun jest jednością tego, co nie może być zjednoczone. Niedoskonały Akh, który nas trzyma na tym przyziemnym świecie, jest ogólnie słaby. Poprzez uleganie potrzebom fizycznym Akh, Rah i Uthun stają się niewolnikami tego świata, pomimo że ze swoim potencjałem mogą go przewyższyć. Ale największą wadą Akh jest śmiertelność. Dlaczego mamy poszukiwać zaspokojenia tych nędznych potrzeb i prostych pragnień, skoro wiemy, że i tak skazani jesteśmy na śmierć? Wciąż Akh więzi nasze dusze. I powoli zatruwa nasze Rah i Uthun.


← Nie ma poprzedniego tytułuAkh'rah UthunNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Black Book.gif  Banicja Konspiratorów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
So the seven were banished to the depths of seven cursed tombs. There they are waiting, imprisoned for eternity. One was buried outside the city in the shadows of the south-eastern tower, close to the pharaoh yet forever banished from his grace. One was buried in the ancient ruins far to the north, a tribute to her love for all that is old. One was buried at the tar pits. Blackness engulfed his withering heart, and blackness shall engulf his final demise. One was buried in the fields of stone. His will was as hard as a rock, so lifeless stone will cause his fall. One was buried near the Mountain, between its eternal body and a small stony hill, so that his rest may be eternal and unrelenting like the mountain he loved so much. One was buried somewhere on the peninsula to the south, so that his restless slumber might be soothed by the murmuring of the waves. One was buried not far to the north of the oasis. He was the one who found it most difficult to part from this world. The sands of the desert swallowed them all and sealed their fate. They are lost and yet they are denied the peace of true death. This is the fate of those who draw the wrath of the pharaoh on themselves.


Tekst przetłumaczony:
Siedmiu zostało zesłanych w otchłanie siedmiu przeklętych grobowców. Tam będą trwać, uwięzieni na wieczność. Jeden został pogrzebany poza miastem w cieniu południowo-wschodniej wieży, blisko faraona, jednak na zawsze pozbawiony jego łaski. Jeden został pogrzebany w starożytnych ruinach daleko na północy, w hołdzie dla jej miłości dla wszystkiego co stare. Jeden został pogrzebany w smolnych dołach. Czerń pochłonęła jego zeschłe serce i czerń powinna pochłonąć jego ostateczne miejsce spoczynku. Jeden został pogrzebany na kamiennych polach. Jego wola była twarda jak skała, dlatego martwy kamień spowoduje jego upadek. Jeden został pogrzebany koło Góry, pomiędzy jej odwiecznym ciałem a małym kamienistym wzgórzem, jego szczątki będą spoczywać wiecznie koło góry, którą ukochał. Jeden został pogrzebany gdzieś na półwyspie na południu, aby jego wieczny sen mógł być ukołysany szumem fal. Jeden został pogrzebany niedaleko w północnej oazie. To jemu było najtrudniej rozstać się ze światem. Piach pustyni pochłonął ich wszystkich i zapieczętował ich los. Zostali straceni, ale wciąż nie mogą odnaleźć spokoju prawdziwej śmierci. Taki jest los tych, którzy zwrócą przeciw sobie gniew faraona.


← Nie ma poprzedniego tytułuBanicja KonspiratorówNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

<pusto>

Szósta Szafka

Red Square Book.gif  Uthun
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Uthun, formed from our memories, is especially vulnerable to the Akh's dominion. It is always its first victim, the first to fall for its pathetic needs and its badly-chosen priorities. And so the Uthun falls prey to the Akh's temptations. Once the Uthun is tainted the Akh is sure to come next. The Akh is inadequately translated as 'soul' into this language. It is the unseen spiritual centre hidden deep in all that is alive, and it is each living creature's most prized possession. It is the very essence of being. And it is our most vulnerable part.


Tekst przetłumaczony:
Uthun powstała z naszej pamięci, jest szczególnie podatna na panowanie Akh's. Są to zawsze pierwsze ofiary, pierwsze spadnie na jego żałosny potrzeb i na jego priorytety źle dobrane. I tak Uthun wchodzi ofiarą pokus Akh's. Uthun jest skażony Akh pewnością. Akh jest niewłaściwie tłumaczone jako "dusza" na ten język. To niewidzialne duchowe centrum ukryte głęboko we wszystkim, co żyje, i jest istotą żywą, z każdym najcenniejszych posiadaniu. To jest istota bytu. I to jest tak jedna z najbardziej wrażliwych części.


← Nie ma poprzedniego tytułuUthunNie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

Blue Book.gif  Poemat o Faraonie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Blue Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
By the powers that remain and the powers of old,
by the wisdom of the scarab and the kiss of the scorpion,
by the infinity of the sand and the eternity of the mountains,
by the life-giving powers of water and air,
by the death-bringing powers of fire and lightning,
by the blessing of death and the revelations of undeath,
this corpse shall rise from the grave,
this corpse shall break the shackles of life,
this corpse shall seek wisdom,
this corpse shall serve the one.
Praised be our pharaoh!


Tekst przetłumaczony:
Przez moce, które pozostały i przez moce wieku,
przez mądrość skarabeuszy i pocałunek skorpiona,
przez nieskończoność piasku i wieczność gór,
przez moce ognia i błyskawicy, które dają życie,
przez błogosławieństwo śmierci i objawienie nieśmierci,
zwłoki te powstaną z grobu,
zwłoki te zrzucą łańcuchy życia,
zwłoki te będą poszukiwać mądrości,
zwłoki te będą służyć jednemu.
Niech będzie wywyższony nasz Faraon!


← Nie ma poprzedniego tytułuPoemat o FaraonieNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Red Square Book.gif  Akh
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Cursed be the Akh, for it diverts our attention to things that are but trivial and transitory! Too many fail in their quests for ascension because they give in to their akhs' temptations. If only they knew that ascension holds the key to all our grievances! Only by ascending can we redeem the akh from its mortal bounds and free the Rah and the Uthun to strive for divinity. For each mortal creature holds the key to divinity, to be a god of his own right. Unfortunately, the so-called gods are jealous. They do not want the mortals to take what they think is rightfully theirs. It is because of this that they have instructed their followers to condemn the sacred state which they call undead. Brothers and sisters, unite! See through the deceptions of the akh! Shed your mortal shells and embrace the death-that-is-not-death! Ascend and be reborn!


Tekst przetłumaczony:
Niech będzie przeklęty Akh, za odwrócenie naszej uwagi na rzeczy banalne i nietrwałe! Zbyt wiele porażek w ich poszukiwaniu wniebowstąpienia, ponieważ ulegali pokusom swoich akh. Gdyby tylko wiedzieli, że wniebowstąpienie jest kluczem do pozbycia się wszystkich problemów! Tylko przez to można wyzwolić akh z jego doczesnych ograniczeń i uwolnić Rah oraz Uthun w dążeniu do boskości. Każda śmiertelna istota może osiągnąć boskość i być bogiem swoich własnych praw. Niestety, ci którzy zwani są bogami, są zazdrośni. Nie chcą pozwolić śmiertelnikom korzystać z tego, co w ich mniemaniu należy tylko do nich. To dlatego nakazali swoim wyznawcom potępiać święty stan, jaki zwą nieumarłym. Bracia i siostry, zjednoczmy się! Spójrzmy poprzez oszustwa akh! Porzućmy nasze śmiertelne skorupy i skorzystajmy ze śmierci-która-nie-jest-śmiercią! Wstąpmy na niebiosa i narodźmy się ponownie!


← Nie ma poprzedniego tytułuAkhNie ma następnego tytułu →Dziewiąta Szafka

Small Grey Book.gif  Czas nieważny dla umarłych
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  

Tekst oryginalny:
Time is of no importance to the dead.


To understand the concept of time is to understand the cruel trick the gods played on all mortals. Just because it pleased them to do so they stripped all living creatures of their immortality, thus turning anything they hope to achieve into futile ambition. For what is left to hope for if you know the sands of time are moving relentlessly in your hourglass, and that death will be the end of all? Whatever a mortal can hope to achieve time will take from him eventually, and all his hardships and his glorious achievements will be just a distant memory in an indifferent world.


Tekst przetłumaczony:
Czas nieważny dla umarłych.
Aby zrozumieć koncepcję czasu, trzeba zrozumieć okrutną sztuczkę, której Bogowie użyli na wszystkich śmiertelnikach. Tylko dlatego, że sprawiło im to przyjemność, odarli wszystkie żyjące istoty z ich nieśmiertelności, zamieniając wszystkie ich nadzieje w daremne ambicje. Ponieważ jaka nadzieja pozostaje, kiedy wiesz, że piasek czasu przesypuje się nieustannie w twojej klepsydrze i że śmierć będzie końcem wszystkiego? Śmiertelnik wie, że czas zabierze od niego w ostateczności całą jego ciężką pracę, a jego wspaniałe osiągnięcia będą jedynie odległymi wspomnieniami w innym świecie.


← Nie ma poprzedniego tytułuCzas nieważny dla umarłychNie ma następnego tytułu →Dziesiąta Szafka

<pusto>