Skocz do: Nawigacja, szukaj

Opis biblioteki

Biblioteka jest umiejscowiona na drugim piętrze klasztoru na wyspie.

Umiejscowienie książek

IsleOfKingsLibrary.jpg


Pierwsza Szafka

Black Book.gif  Bajka o Gnomie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Opowieść o zdradliwym, pazernym i tchórzliwym gnomie.

Tekst oryginalny:
Once upon a time there was a little gnome.
And as all gnomes he was a treacherous, greedy coward (and that's pretty treacherous, greedy and cowardly). One day in the middle of a deep forest the little gnome met a little girl wearing a pretty red cap. As the greedy gnome saw that she was carrying a bag full of finest bread and a flask of wine, he pretended to be starving and begged the little girl for food and water in a way annoying as only gnomes can be (and that's pretty annoying). But the girl was warned of treacherous gnomes by a valiant huntsman she met before and she quickly ran away from the greedy little gnome. The gnome became angry but was afraid to steal from her, because she might have been stronger than him. So he wandered into the woods cursing as only gnomes can curse (and that's pretty ugly). By chance he almost stumbled over a sleeping bard. Quickly figuring out the magical nature of the flute lying near the sleeping bard, he stole it as quickly as only a gnome can do (and that's pretty quick). Using the magic flute he lured a pack of wolves to the house of the little girl's grandma and let the beasts chase both into the wilderness and laughed wickedly as only gnomes can laugh (and that's pretty wicked). Laughing the gnome gulped the wine and swallowed the bread as fast as only gnomes can (and that's pretty fast). So he lived in the woods and molested squirrels happily ever after.


Tekst przetłumaczony:
Dawno, dawno temu żył sobie mały gnom.
A był on zdradliwym i pazernym tchórzem, jak wszystkie gnomy (czyli był naprawdę zdradliwym, pazernym i tchórzliwym osobnikiem). Pewnego dnia w głębi wielkiego lasu nasz mały gnom spotkał dziewczynkę w ładniutkim czerwonym kapturku. Gdy ten chciwiec ujrzał, że niosła torbę zapełnioną wyśmienitym chlebem i butelką wina, zaczął udawać głodującego i żebrał u niej o jakieś jedzenie i picie w tak irytujący sposób, jaki tylko gnomy potrafią wykorzystać (czyli naprawdę irytujący). Ale dziewczynka wiedziała sporo o zdradliwej naturze gnomów (dowiedziała się od myśliwego, którego wcześniej spotkała po drodze) i szybko uciekła od pazernej istoty. Gnom się nieźle zezłościł, lecz bał się dokonać kradzieży, bo był sporo słabszy od niej. Odszedł więc w głąb lasu złorzecząc tak prostacko jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę ordynarnie). Po drodze omal nie potknął się przypadkiem o śpiącego barda. Od razu zdał sobie sprawę z magicznych właściwości spostrzeżonego fletu znajdującego się tuż obok leżącego właściciela. Ukradł go więc tak zręcznie i szybko jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę zręcznie i szybko). Dzięki niemu udało mu się zwabić stado wilków pod dom babci małej dziewczynki i kazał im gonić oboje śmiejąc się przy tym tak złowieszczo jak tylko gnomy potrafią (czyli naprawdę złowieszczo). Wyżłopał butelkę wina i zżarł cały chleb tak szybko, jak jedynie gnom potrafi (naprawdę szybko) i żył w lesie molestując wiewiórki długo i szczęśliwie.


← Nie ma poprzedniego tytułuBajka o GnomieNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Poezje Rathona
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Poems of Rathon


Tekst przetłumaczony:
Poezje Rathona


← Nie ma poprzedniego tytułuPoezje RathonaNie ma następnego tytułu →Druga Szafka

Brown Square Book.gifSmall Grey Book.gif  Tibiantis: Prawda czy fałsz
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book, Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki w Carlin (Brown Square Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Small Grey Book.gif)
Opis:  O książce opisującej królestwo Tibii.

Tekst oryginalny:
Tibiantis: Fact and Fiction

In the light of progress made my modern science the tales of Tibiantis can be cheerfully disregarded as blatant myths. The author of this questionable history merely drew upon several myths and mixed them together to create a tale plausible to those given to believe such romantic nonsense. The recently discovered, or more accurately, recently rediscovered, city of Yalahar is very obviously a major inspiration for the story of Tibiantis. Aspects of the story can be found in actual fact in Yalahar - the city itself is huge, and also extended its borders beyond the land into the sea, and judging from what can be found there, was most definitely at some point in its past a city that was home to great wonders, whose inhabitants were in possession of great knowledge. However, one of the great mysteries of Yalahar is whether in actual fact those that live there are even human or another race, until recently unknown amongst the Tibian civilisations. The aspect of the story of Tibiantis referring to the downfall of a civilisation could be influenced by many different myths. One such source could be based upon the discoveries made far to the North of Tibia which suggest the possibility of a civilisation that was wiped out by an as yet unknown catastrophe of cataclysmic proportions. Equally, to the extreme south of Tibia can be found the Shattered Isles. These Isles were so named with good reason - geological studies conducted by the Explorers' Society reveal that these isles did not so much sink but were blasted by a phenomenal explosion of some kind. Relics found upon the Isles also hint that they were once populated by a great and most likely advanced civilisation. It is the sad fate of these isles to be the home of the infamous Quara. It is these twisted creatures who probably provide the origin of the myth's fish people. In summary, I believe I have gathered enough proof here to dispell any reason for believing the tale of Tibiantis, and have proven it to be nothing but a conglomeration of ancient stories and legends which an overly ambitious and half informed so-called historian has put together into a new myth of his own making, in order to gain cheap fame by hoodwinking a gullible and uninformed public.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuTibiantis: Prawda czy fałszNie ma następnego tytułu →


Brown Book.gif  Wyższość samców - opowieść fantastyczna
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The superiority of males - a fantasy tale


Tekst przetłumaczony:
Wyższość samców - opowieść fantastyczna


← Nie ma poprzedniego tytułuWyższość samców - opowieść fantastycznaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wyzwoliciele przebłysku, autorstwa Sericosa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O pewnej sekcie wyznawców Banora.

Tekst oryginalny:
The liberators of the spark by Sericos
Also known as liberators of light and several similar names this Banor sect is dedicated to the so called 'liberation of the godly spark' from the unworthy. In theory they agree upon the doctrine of the Banor cult that each human and probably some of the non-human races are born with a part of the divine essence in them. Whereas other cults are dedicated to make this spark flourish for the good of the individual or civilisation, the liberators argue that certain persons are not worthy of the godly spark and it is better to set the divine essence free by killing them in ritual combat. Certain splintergroups of the liberartors go even further and claim that a person can claim the divine essence of those slain to strengthen themselves. So this heresy led to two equally dangerous and forbidden subsects of the banor cult. While the original heretics killed only criminals after their foundation, the term 'unworthy' soon became more widely defined, and they began to slay cowards and everyone they considered weak. The so called 'new liberators' brought this heresy to another equaly mad degree. They argue that if you can claim the divine spark of others by killing them you should not target the weak, but the mighty. They 'honor' their victims in duels and admittedly more then one new liberator met his well deserved end at the swordtip of an opponent far superior to him. Still there ARE a considerable number of new liberators around and doing their perverted work for their god. The church of Banor in turn has outlawed both heresies and affiliation with either of those sects is punished with lifelong laborcamp or execution.


Tekst przetłumaczony:
Wyzwoliciele przebłysku, autorstwa Sericosa
Znani także jako wyzwoliciele światła, a także pod kilku innymi nazwami, ta sekta Banora poświęciła się czemuś zwanemu "wyzwolenie boskiego przebłysku" od niegodnych. W teorii zgadzają się z doktryną normalnego kultu Banora, że każdy człowiek i prawdopodobnie kilka nieludzkich ras rodzi się posiadając w sobie boską esencję. Podczas gdy inne, normalne wyznania mają za cel sprawić, by ten boski przebłysk kwitnął na rzecz jednostki czy cywilizacji, wyzwoliciele argumentują, że poszczególni ludzie nie są godni, by posiadać boży przebłysk i lepiej jest uwolnić boską esencję poprzez rytualne zabójstwo. Kilka ortodoksyjnych grup wyzwolicieli doszło nawet do tego, że zabijają innych, by posiąść więcej bożej siły dla siebie. Ta herezja doprowadziła do powstania dwóch tak samo niebezpiecznych i zakazanych sekt kultu Banora. Podczas gdy początkowo heretycy zabijali jedynie kryminalistów, wkrótce termin "niegodny" stał się różnie rozumiany i zaczęto mordować również tchórzy i wszystkich, którzy w jakiś sposób okazywali się słabi. Tak zwani "nowi wyzwoliciele" podnieśli herezję na kolejny, szalony stopień. Argumentują oni, że jeśli uwalniasz boską iskrę poprzez zabicie człowieka, nie powinieneś ścigać słabych, tylko wielkich. "Honorują" swoje ofiary pojedynkami i dzięki temu więcej niż jeden z nowych wyzwolicieli spotkał swój zasłużony koniec na ostrzu miecza swojego przeciwnika, który był od nigo silniejszy. Jednak wciąż jest wokół wielu nowych wyzwolicieli, którzy wykonują swą wypaczoną robotę dla swego boga. Świątynia Banora zakazała obu herezji, a przynależność do którejkolwiek z tych sekt karana jest dożywotnią pracą w obozie pracy lub egzekucją.


← Nie ma poprzedniego tytułuWyzwoliciele przebłysku, autorstwa SericosaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Legendy o różdżce potęgi
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O różdżce, w której drzemie nieznana moc.

Tekst oryginalny:
Legends about the wand of might.
Written by Herion
This book is about the origin of the wand of might.


First of all I want to say that nobody is sure who made it or how it was made. But it contains a powerful magical energy of unknown kind.
Since we lost most books written by our ancients we cannot say how the ancients got the wand in their hands.
However, we are very happy that we own it because it helped us and it will help us to understand the magic web around Tibia.


For example, only with its help could we find the magic web's gates of teleportation.


We are now conducting some experiments with several magical things and we hope that the wand of might will react to some of them somehow.


Tekst przetłumaczony:
Legendy o powstaniu różdzki potęgi.
Napisane przez Heriona
Ta książka jest o powstaniu różdżki potęgi.

Pierwsze co chcę powiedzieć to to, że nikt nie jest pewien kto i jak ją zrobił. Lecz zawiera ona potężną magiczną energię nieznanego rodzaju.
Odkąd straciliśmy większość książek napisanych przez naszych starożytnych przodków nie możemy stwierdzić w jaki sposób różdżka znalazła się w ich rękach.
Jednakże jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ją posiadamy ponieważ pomogła ona nam i będzie pomagać zrozumieć magiczną sieć w całej Tibii.

Na przykład tylko dzięki jej pomocy potrafiliśmy odnaleźć kilka bram teleportacji w magicznej sieci.

Teraz przeprowadzamy eksperymenty z kilkoma magicznymi przedmiotami i mamy nadzieję, że różdżka potęgi będzie w jakiś sposób oddziaływać z niektórymi z nich.


← Nie ma poprzedniego tytułuLegendy o różdżce potęgiNie ma następnego tytułu →Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Księga zniszczona przez czas i nieodpowiedzialnych czytelników
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
<this old book was ruined by time and thoughtless readers>
... of madness ... decoy ... avert ... from the obvious ...


Tekst przetłumaczony:
<ta stara książka została zniszczona przez czas i nieodpowiedzialnych czytelników>
... szaleństwa ... wabi ... zapobiegać ... oczywistemu ...


← Nie ma poprzedniego tytułuKsięga zniszczona przez czas i nieodpowiedzialnych czytelnikówNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Księga porannych kazań
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The book of morning sermons


Tekst przetłumaczony:
Księga porannych kazań


← Nie ma poprzedniego tytułuKsięga porannych kazańNie ma następnego tytułu →Czwarta Szafka

Green Book.gifBlack Book.gif  Morskie Potwory
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Green Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Green Book.gif), Meriana (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Monsters of the Sea


Tekst przetłumaczony:
Morskie Potwory


← Nie ma poprzedniego tytułuMorskie PotworyNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Magia, autorstwa Puffelsa
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Podział i opis rodzajów magii.

Tekst oryginalny:
Magic by Puffels
There are two kinds of spells: rune-spells, and spontaneous spells. Rune-spells are cast on blank runestones and some mana is used up in this proces. This stones can easily be carried around and store the specific spell. It can be used at any time, and only some require further investment of mana.
Spontaneous spells are cased in the heartbeat they are needed and take effect instantly. Most of these spells are spells of healing but some of them are agressive and some even have more astonishing effectes, as invisibility, illusionary shapechange etc.


Tekst przetłumaczony:
Magia, autorstwa Puffelsa
Są dwa rodzaje czarów: czary runiczne i czary spontaniczne.
Czary runiczne są umieszczane w pustych kamieniach runicznych przy pomocy many użytej do tego procesu. Kamienie te mogą być łatwo przenoszone i zawierają charakterystyczny czar. Mogą być użyte w dowolnym czasie i tylko niektóre potrzebują późniejszego nakładu many.
Czary spontaniczne są scalone z rytmem serca i dają natychmiastowy efekt. Większość z nich to czary leczące jednak część z nich to czary agresywne, a niektóre mają zadziwiające efekty jak niewidzialność, iluzoryczna zmiana kształtu itp.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia, autorstwa PuffelsaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Przewodnik po Venore
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Przewodnik po mieście Venore.

Tekst oryginalny:
Cityguide Venore
The city of commerce built its wealth on four major factors.
One is the freetrade agreement with the thaian kingdom to which they in theory belong. This ensures trade with all citys, cultures and lands, known or yet to be discovered. Often seen as a seperate law but actually part of the freetradeagreement is the gambling licence, that is unique in the Thaian Kingdom, because 'commercial' gambling is outlawed since the times of king Yorik I. Another factor is the shipping dock and the woodcutting in the Venore area. Before the Edron colony was established, the Venore area was the major source for wood needed for constrution and tools. What seems odd at the first glance, given the swamparea Venore was built in becomes more understandablewhen considering the next factor: Until the Druids and mages drove away all those poisonous insects and creatures the area was known for its diseases and a criminal colony in the beginning. So the merchants had a stady supply of cheap workers that had to do every job appointed to.
The last factor was the discovery of the Spiceweed. A special swamprass that was soon used by cooks ans households all over the continent.
Soon enough the merchants became rich and powerfull, rivaling most of Thais noble familys in wealth and power.
For now the merchants seem contend with their station and the place Venore takes on the continent and in the kingdom. There are voices that Venore might separate one day or use it influence to wrest even mor rights and privileges from the kingdom that becomes more and more dependent on its econimical power.


Tekst przetłumaczony:
Przewodnik po Venore.
To handlowe miasto buduje swoje bogactwo na czterech głównych czynnikach.
Pierwszym jest Umowa o Wolnym Handlu z Królestwem Thais, do którego teoretycznie należy. To zapewnia miastu handel z wszystkimi miastami, kulturami i krainami, znanymi lub tymi, które dopiero zostaną odkryte. Licencja na Hazard, często postrzegana jako osobne prawo, w rzeczywistości jednak będąca częścią Umowy o Wolnym Handlu, jest unikatowa w Thaiańskim Królestwie, ponieważ "kupiecki" hazard jest prawnie zabroniony od czasów króla Yorika I. Kolejnym czynnikiem są doki w porcie i wyrąb drzew w okolicy Venore. Zanim założono kolonię na Edron, tereny Venore były głównym źródłem pozyskiwania drewna do budowy domów i wyrobu narzędzi. Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne, dlaczego Venore zostało zbudowane na bagnach, ale staje się to bardziej zrozumiałe, kiedy rozważy się kolejny z czynników: początkowo była to kolonia kryminalistów. Dlatego handlarze mieli tu stały dostęp do tanich robotników, którzy musieli wykonywać każdą robotę jaką im przydzielono.
Ostatnim czynnikiem stało się odkrycie Ziół Przyprawowych. Czyli specjalnych ziół, które są teraz wykorzystywane przez kucharzy i gospodynie domowe na całym kontynencie.
Wkrótce kupcy stali się bogaci i potężni. Stali się rywalami dla większości Thaiańskich rodów szlacheckich jeśli chodzi o bogactwo i wpływy.
Obecnie kupcy wydają się być zadowoleni ze swojej pozycji i miejsca jakie Venore zajmuje na kontynencie i w królestwie. Pojawiają się głosy, że pewnego dnia Venore oddzieli się od królestwa, albo użyje swoich wpływów, żeby zdobyć jeszcze więcej praw i przywilejów, żeby stawać się coraz bardziej zależnym od własnej ekonomicznej potęgi.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzewodnik po VenoreNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Szkielety własnej roboty, autorstwa BH
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Selfmade Skeletons By BH


Tekst przetłumaczony:
Szkielety własnej roboty, autorstwa BH


← Nie ma poprzedniego tytułuSzkielety własnej roboty, autorstwa BHNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Magia ghuli, autorstwa Paramora
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The magic of the Ghouls by Paramor


Tekst przetłumaczony:
Magia ghuli autorstwa Paramora


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia ghuli, autorstwa ParamoraNie ma następnego tytułu →Piąta Szafka

Small Grey Book.gifBrown Book.gif  Poszukiwacze Zaginionej Barki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Small Grey Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Raiders of the Lost Barge


Tekst przetłumaczony:
Poszukiwacze Zaginionej Barki


← Nie ma poprzedniego tytułuPoszukiwacze Zaginionej BarkiNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Pirackie Życie dla Ciebie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
A Pirate's Life for You


Tekst przetłumaczony:
Pirackie Życie dla Ciebie


← Nie ma poprzedniego tytułuPirackie Życie dla CiebieNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Klabaterniki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Klabautermen


The klabautermen are a race of impish, mischievous beings that live on ships. Using invisibility and other magic, they remain unseen most of the time. But be warned, if you antagonise the klabauterman of a ship, his harmless pranks will turn dangerous. In general it is a smart move to keep your klabauterman happy with little presents and a lot of rum.


Tekst przetłumaczony:
Klabaterniki


Klabaterniki są rasą chochlikowatych, złośliwych stworzeń, które żyją na statkach. Używając niewidzialności i innej magii, przez większość czasu pozostają niewidoczne. Ale strzeż się, jeśli sprzeciwisz się Klabaternikowi statku, jego nieszkodliwe figle mogą stać się niebezpieczne. Generalnie najmądrzej jest zadowalać swojego Klabaternika małymi prezentami i mnóstwem rumu.


← Nie ma poprzedniego tytułuKlabaternikiNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Herezje nowej epoki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
Heresys of the new age


Some people claim that the soul vortex was not a creation of the gods. They argue that the sheer concept of souls from 'beyond' entering our realm is by all means very random and could not be planed at all. They suggest that it's a lot more likely that the vortex was actually some damage that was caused to the fabric of reality. Through this hole in reality souls that were never meant to be entered our realm and, so they assume, it's additionally a leak that leaches away the power of the gods. They suggest that war for creation was NOT interrupted because the gods wanted to heal the wounds of the world, but because this powerleak frightened them that much. They further speculate that the withdrawel of the world was more an act of panic, an attempt not to lose complete control over creation, and the process known as awakening is by no means the working of benevolence, but the gods losing grip of the things they tried to hide away from the intruding souls. The theory goes that as there is an ascension for the souls from beyond to achieve some form of godhood, there is a constant descent for the powers of the gods of old due to the power that is leaking away into nothingness and the power the living claim for their own. Of course this heresys is very popular in the ranks of certain ascension cults. More so since it takes care of the more common fear in those conclaves, that the jealous gods may strike back on those who try the ascension.


Tekst przetłumaczony:
Herezje nowej epoki

Niektórzy ludzie utrzymują, że nie wszystkie dusze zostały stworzone przez bogów. Argumentują, że idea dusz wchodzących do naszego świata z „poza”, jest bardzo przypadkowa i nie mogła zostać zaplanowana. Sugerują, że bardziej prawdopodobne jest, że na strukturze naszego świata rzeczywistego powstały jakieś szczeliny, przez które dusze, których nie powinno tu być przeniknęły do naszego świata. W dodatku jest to przeciek, przez który uwalnia się również moc bogów. Sugerują oni, że wojna o stworzenie NIE została przerwana, ponieważ bogowie chcieli wyleczyć rany świata, ale przez to, że ta utrata mocy zaczęła ich przerażać. Twierdzą, że to wycofanie się ze świata było aktem paniki i próbą zachowania kontroli nad stworzeniem, a proces zwany przebudzeniem, nie jest efektem dobroci, ale utratą kontroli nad tym, co chcieli uchować przed intruzami. Teoria mówi, że istnieje wniebowstąpienie dla dusz spoza świata, przez którą osiągną jakąś formę boskości, przez stałe wyciekanie mocy bogów w nicość i moc, do której prawo roszczą sobie prawo żyjący. Ta herezja jest oczywiście bardzo popularna pomiędzy kultami wyznającymi wniebowstąpienie. Jednak zazdrośni bogowie, zniszczą tych, którzy będą próbowali wniebowstąpienia.


← Nie ma poprzedniego tytułuHerezje nowej epokiNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Jak uwodzić Kobiety
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to seduce Women


Tekst przetłumaczony:
Jak uwodzić Kobiety


← Nie ma poprzedniego tytułuJak uwodzić KobietyNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Manuskrypty Imperium
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Niezbyt interesujący protokół z zawartymi decyzjami.

Tekst oryginalny:
Imperial Scripts
Transcribed by the Royal scrivener, Sir Acrothet Simfus


Committee Meeting XVII


Insofar as we have yet to ascertain the needs of our citizenry in comparison to those of our benevolent leader and other high ranking officials,
It has been deemed forthwith that a committee should be formed to handle such concerns, and will hereafter report its findings to this committee once every cycle.
Of matter pertaining to politics, it has thusly been found that despite egregious wrongs committed by here-to-for unknown assailants, both afield and afoot, we should, in due time, attempt to develop a plan which results in less of our deaths, and more of theirs.
A committee will be formed and henceforth be titled "The diplomatic committee" and will report to us twice every cycle, and include their findings, which shall hope- fully include less corpses on our behalf


etc. etc.
~


Tekst przetłumaczony:
Manuskrypty Imperium
Spisane przez Królewskiego skrybę Sir Acrotheta Simfusa


XVII Spotkanie Komitetu


Jeśli chodzi o potrzeby obywatelskie, musimy jeszcze ustalić je w stosunku do potrzeb naszego dobroczynnego przywódcy i innych ważniejszych oficjeli,
Niezwłocznie uznano, że do rozważenia i zajęcia się tymi kwestiami powinien być utworzony komitet, który od momentu powstania będzie zdawał każdego cyklu raporty ze swych ustaleń obecnemu komitetowi.
W kwestiach odnoszących się do polityki, w tenże sposób odkryto, że pomimo skandalicznych błędów popełnionych przez, de facto nieznanych agresorów, zarówno w odległej jak i najbliższej przyszłości, powinniśmy w stosownym czasie podjąć wysiłki opracowania planu, który skutkowałby mniejszą liczbą naszych zgonów, a większą liczbą ich.
Zostanie utworzona specjalna komisja, odtąd nazywana "Komisją dyplomatyczną", która będzie składała dwukrotnie każdego cyklu raporty, do których będzie dołączać rezultaty swoich odkryć, które, należy mieć nadzieję, w pełni wliczą mniejszą liczbę zwłok w naszym imieniu


itp. itd.
~


← Nie ma poprzedniego tytułuManuskrypty ImperiumNie ma następnego tytułu →Szósta Szafka

Brown Book.gif  Gotowanie w stylu venoryjskim
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Cooking Venore Style


Tekst przetłumaczony:
Gotowanie w stylu venoryjskim


← Nie ma poprzedniego tytułuGotowanie w stylu venoryjskimNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wyginięcie kasty Chelabdil
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Notatki mające dowodzić fakt zginięcia wszystkich przedstawicieli kasty Chelabdil.

Tekst oryginalny:
We could not confirm the extinction of the Chelabdil. On the other hand we found no living beeing in the area. We met strong orcish presence there. Some of the orcs we killed had elvish items on them so it might be possible that all of the so called Chelabdil were wiped out by the orcish hords. One proof more our way is the right one.


Tekst przetłumaczony:
Nie mogliśmy potwierdzić wygaśnięcia Chelabdil. Z drugiej strony nie znaleźliśmy tam żywej istoty. Spotkaliśmy tam za to silnych orków. Kilku z nich zabitych przez nas miało na sobie elfie przedmioty, więc istnieje możliwość, że wszyscy tak zwani Chelabdil zostali zgładzeni przez hordy orków. Jeden dowód będzie tym właściwym.


← Nie ma poprzedniego tytułuWyginięcie kasty ChelabdilNie ma następnego tytułu →Siódma Szafka

Green Book.gifBlue Book.gifBrown Book.gifBlack Book.gif  Studia Żeglarskie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Green Book, Blue Book, Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
Nautical Studies


Tekst przetłumaczony:
Studia Żeglarskie


← Nie ma poprzedniego tytułuStudia ŻeglarskieNie ma następnego tytułu →Brown Square Book.gif  Dzienniki i Przecieki, Życie Kapitana
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
Logs and Leaks, the Daily Life of a Captain


Tekst przetłumaczony:
Dzienniki i Przecieki, Życie Kapitana


← Nie ma poprzedniego tytułuDzienniki i Przecieki, Życie KapitanaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Baśnie o 1001 żonie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Hammerfalls tales of 1001 wife


Tekst przetłumaczony:
Baśnie o 1001 żonie, autorstwa Hammerfalla.


← Nie ma poprzedniego tytułuBaśnie o 1001 żonieNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 2
The Kuridai took refuge in a volcanic area, inhabited by vile monsters and ravaged by the eruptions of the mountains. Stripped of almost any possesions, they hid in the caves and learned to become very secretive. They had to work very hard, had to fight for almost any goods with nature and ferocious beasts. Most beasts that could live in such livethreatening circumstances were that powerfull that direct attacks proved to be futile. So the elves begun to develop a more devious way to fight, with assaults, traps and hit and run tactics. After over hundred years they had enough resources to leave the burning lands and adopted their way of live to their new enviroment. So they became the secretive people under the hills. They were fierce fighters whenever their new home was threatened. Some hundred years they fought off all intruders until their explorers made contact with the other remaining elven casts. Under the growing pressure of the more and more powerful waves of orcish attacks they left their homes to join forces with the other elves in an uneasy alliance.
Their apperance had changed to a even more slender Version of the normal elves. Their skin is very pale, their hair pure white or pitch black. The younger members of that cast often color strands of their hair in unusual clors like red, blue or purple. Red, albinotic eyes are common, but in general all kinds of eyecolors are existent.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga II


Kuridai znaleźli schronienie w wulkanicznym obszarze, zamieszkałym przez okrutne stworzenia i pustoszonym przez wybuchy góry. Ogołoceni z niemal całej swojej własności, ukryli się w jaskiniach i nauczyli skrytości. Musieli bardzo ciężko pracować, walczyć o niemal każde dobro z naturą i dzikimi bestiami. Większość potworów zdolnych żyć w tak nieprzyjaznych warunkach była tak potężna, że bezpośrednie ataki okazały się daremne. Elfy wymyślały coraz to bardziej przebiegłe metody walki, zacięte ataki, pułapki czy taktyki uderz-i-ucieknij. Po ponad stu latach zgromadzili wystarczającą ilość zasobów, by opuścić ogniste tereny i dostosować swój sposób życia do nowego otoczenia. Tak stali się skrytym ludem spod wzgórz. Byli zawziętymi wojownikami, kiedy tylko ich nowemu domowi zagrażało niebezpieczeństwo. Przez jakieś sto lat odpędzali wszelkich intruzów, aż ich zwiadowcy nie nawiązali kontaktu z pozostałymi elfimi kastami. Pod rosnącym zagrożeniem coraz silniejszych ataków orków opuścili swoje domy, aby połączyć swe siły z innymi elfami w niełatwym przymierzu. Ich wygląd przekształcił się w mniej charakterystyczną wersję zwykłych elfów. Ich skóra jest bardzo blada, ich włosy białe lub kruczoczarne. Młodzi członkowie tej kasty często farbowali kosmyki swoich włosów na niespotykane kolory, jak czerwony, niebieski lub fioletowy. Czerwone, albinoskie oczy są powszechne, ale generalnie występują wszystkie kolory oczu.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IMądrości Puldraka o elfach - Księga IIMądrości Puldraka o elfach - Księga III →Brown Book.gif  Mikstura kurczenia się
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Przepis na miksturę.

Tekst oryginalny:
A shrinking potion

Take 2 powder herbs, a stone herb and a orange star. Cut them into small pieces and put them in a pot. Add a bottle of snake blood and boil it.

If you've done it right, the potion should be thick.

Wait until it's cold and then add the last ingredience, a 2 inch piece of a swamp plant.

This should make the potion green and much thinner. Fill it up in bottles and it's ready to be used


Tekst przetłumaczony:
Mikstura kurczenia się

Weź dwa prochowe ziela, kamienne zielę i pomarańczową gwiazdę. Potnij je na małe kawałki i włóż do kotła. Dodaj butelkę wężowej krwi i zagotuj.

Jeśli zrobiłeś wszystko dobrze, mikstura powinna być zawiesista.

Zaczekaj aż ostygnie i dodaj ostatni składnik: dwucalowy kawałek bagiennej rośliny.

To sprawi, że mikstura zrobi się zielona i jeszcze bardziej gęsta. Napełnij nią butelki, a będzie gotowa do użycia.


← Nie ma poprzedniego tytułuMikstura kurczenia sięNie ma następnego tytułu →Ósma Szafka

Black Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga V
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 5
The 5th elven cultural group are the Chelabdil. Their role in the war and their fate is yet unclear, but they have little contact with the other elven castes. They are usually a bit taller and stronger than elves of the other races, and there skin is silvery-white or in blue to greenish tones. Their eyes are often pale blue or green, sometimes a faint yellow. They have long black hair, or sometimes dark brown. They seem to live nowadays in the region northwest of Carlin and are seen quite often there. They have the keenest eyes of the elves, and the weapons of their choice are spears, knives and sometimes the short bow. They are fine hunters and sometimes trade furs, but the main part of their life remains yet uncertain.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga V


Piątą elficką grupą są Chelabdil. Biorą udział w wojnach, a ich przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, ale mają kilka kontaktów z innymi elfickimi kastami. Zazwyczaj są nieco wyżsi i silniejszi niż Elfy innych rodzajów, a ich skóra jest srebrno-biała lub w niebieskich bądź zielonych odcieniach. Ich oczy są najczęściej bladoniebieskie albo zielone, czasem żółtawe. Mają długie czarne włosy, czasami ciemnobrązowe. W dzisiejszych czasach przeważnie zamieszkują region na północny-zachód od Carlin i są tam często widywane. Mają nanjbystrzejszy wzrok pomiędzy wszystkimi Elfami, a bronią której używają są włócznie, noże i czasami krótkie łuki. Są świetnymi łowcami i czasami handlują futrami, ale główna część ich życia jest wciąż niepewna.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IVMądrości Puldraka o elfach - Księga VNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Gdy wieża...
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Podniszczona książka o niezbyt możliwej do przeczytania treści. Niepełna wersja tego tekstu.

Tekst oryginalny:
When the tower ......
.......... its sting,
when ....... walks the hal.........
.......... of murder loses .......,
w.... the ice ......
...............ll not fly t....,
whe......... silences ......,
.........red meets t.............ound,
.......... is broken by the ..........and,
when the dead walk ......nd l........,
when........ will be erased and .........,
when the for.......win no longe........,
when the one ey..........re,
..hen t...rai...et...is...te,
the...alib...ll be ..............tice.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuGdy wieża...Nie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga IV
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 4
The Cenath were the luckiest of the elves. They lived in a handful of cities in a hidden valley, far away from the rages of war. As things turned bad for the elves much of their artifacts, artwork and books were brought to these cities. Life went on as usual for some time, the elves minding only their own business, as if pretending there was no war at all. Of course the war found them at last. In an frantic attempt to rescue their lives and even their accustomed way of life the elves begun to weave powerful spells. Many of their best magicians litteraly 'burnt out' in the process but finally the elves succeeded. The whole valley was torn out of the known world ... And this was bitterly needed in a world that was only stormy darkness around the elven valley. They created an artificial light and even created weather. There they lived for hundreds of years, studying and practicing magic, mainly to manipulate and reproduce the effects of nature to enhance their lives.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga IV


Cenath byli najszczęśliwszymi z elfów. Mieszkali w ukrytej dolinie, w garstce miast, daleko od furii wojny. Gdy sprawy przybrały zły bieg większość z elfich artefaktów, dzieł i ksiąg została przeniesiona do tych miast. Życie biegło przez jakiś czas spokojnie, a elfy dbały tylko o własny interes, jak gdyby udawały, że w ogóle nie było wojny. Oczywiście wojna w końcu i je dopadła. W szaleńczej próbie ratowania życia i sposobu jego prowadzenia elfy zaczęły tworzyć potężne zaklęcia. Wielu z ich najlepszych magów dosłownie 'spłonęło' w trakcie tego procesu, ale ostatecznie elfy odniosły sukces. Cała dolina została oderwana od znanego świata. A to było ogromnie potrzebne w świecie, który był jedynie burzliwą ciemnością wokoło tej doliny. Stworzono nie tylko sztuczne światło, ale też pogodę. Elfy żyły przez setki lat, studiując i praktykując magię, głównie aby manipulować i reprodukować efekty natury, polepszając swoje życie.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IIIMądrości Puldraka o elfach - Księga IVMądrości Puldraka o elfach - Księga V →Brown Book.gif  Stara Piosenka Poszukiwaczy Przygód
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Tekst piosenki.

Tekst oryginalny:
Oh lay me to rest
In Thais graveyard
To know it's the best,
That's not so hard


I've been to Carlin
And met a fair lass
But to sleep in their graveyard?
I think I will pass


You may think I'm a fool
You may think I'm a liar
But I heard there's more there
Some say a vampire


But I digress and cajole
As is your common luck
Please bury me not
In the Plains of Havoc


For while an adventure
Is a wonderful track
Once I'm done, I'm done,
No desire to come back


And while many will quip
What's got in your head?
I say I prefer death,
And not the undead.


Edron is pretty,
Cormaya is fair,
But I haven't the money
To be buried there.


So lay me to rest
With a Thais tombstone
I've seen all the rest
This one feels like home.


-Old Adventurer's Song


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuStara Piosenka Poszukiwaczy PrzygódNie ma następnego tytułu →


Dziewiąta Szafka

Black Book.gif  Statek Duchów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Ghost Ship


Tekst przetłumaczony:
Statek Duchów


← Nie ma poprzedniego tytułuStatek DuchówNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Choroba Morska, czy też Dlaczego Bogowie Nie Dają Nam Żeglować Po Oceanach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Seasickness or Why the Gods Don't Want Us to Travel the Oceans


Tekst przetłumaczony:
Choroba Morska, czy też Dlaczego Bogowie Nie Dają Nam Żeglować Po Oceanach


← Nie ma poprzedniego tytułuChoroba Morska, czy też Dlaczego Bogowie Nie Dają Nam Żeglować Po OceanachNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Przeżycie w Lochach i Podziemiach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Podręcznik przeżycia w podziemiach.

Tekst oryginalny:
Dungeon Survival Guide by an unknown Loremaster
Don't explore the dungeons before you tested your skills in safe enviroments. You will find dungeons somewhere in the wilderness.
Don't enter dungeons without equipment. Especially a rope and a shovel will prove valuable. Make sure you have a supply of torches with you, while wandering into the unknown.
It's wise to travel the dungeons in groups and not alone. For more help read all the books you find while exploring.
Traveling in the dungeons will reward the cautious and brave, but punish the reckless.


Tekst przetłumaczony:
Przewodnik przeżycia w Lochach i Podziemiach napisany przez nieznanego Uczonego.
Nie zagłębiaj się w podziemiach, dopóki nie przetestujesz swoich umiejętności w bezpiecznym otoczeniu. Podziemia znajdziesz gdzieś w dziczy.
Nie schodź do podziemi bez ekwipunku. Lina i łopata okażą się szczególnie cenne. Upewnij się, że masz ze sobą zapas pochodni, kiedy wędrujesz w nieznane.
Mądrze jest przemierzać podziemia w grupie, nie samemu. Pomocna może się okazać również lektura wszystkich książek, które znajdziesz podczas wyprawy.
Wędrówka podziemiami nagrodzi roztropnych i odważnych, ale ukaże lekkomyślnych.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzeżycie w Lochach i PodziemiachNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Księga przydatnych modlitw
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The book of helpfull prayers


Tekst przetłumaczony:
Księga przydatnych modlitw


← Nie ma poprzedniego tytułuKsięga przydatnych modlitwNie ma następnego tytułu →Dziesiąta Szafka

Brown Square Book.gifBlack Book.gif  Potężne Węże Morskie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  O Wężach Morskich.

Tekst oryginalny:
The Great Sea Serpents

The Sea Serpent is as huge as a house and can swallow a small ship in one bite. Its scales are almost impenetrable and its teeth, which are as big as a cyclops, are coated with a corrosive poison that will dissolve human flesh on touch. In their undersea lairs they hoard treasures that would make a dragons hoard look miserable.


Tekst przetłumaczony:
Potężne Węże Morskie

Wąż Morski jest ogromny jak dom i może połknąć mały okręt za jednym razem. Jego łuski uniemożliwiają jakikolwiek dostęp do ciała, a zęby, wielkie jak cyklop, są pokryte żrącą trucizną zdolną za jednym zetknięciem rozpuścić ludzkie ciało. Skarby zbierane przez smoki są niczym w porównaniu z tym, co Węże Morskie gromadzą w swych podwodnych gniazdach.


← Nie ma poprzedniego tytułuPotężne Węże MorskieNie ma następnego tytułu →Small Grey Book.gif  Wyjąca Grota
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O pewnej grocie na wyspie Nargor.

Tekst oryginalny:
The Howling Grotto
The Howling Grotto of Nargor used to be a hideout for criminals in the early days when colonisation just started on the isles. Those criminals were probably the first pirates although is unlikely that they had more than a few fishing boats at their disposal. They built some rooms in the caverns but supposedly they found evidence of prior attempts to use the grotto in some way and some of the caverns seemed to be not natural. For some reasons they were attracted to the lower caves where the howling of the wind was that fierce that people said it could drive a man crazy. Be that as it may, those first pirates were known for their bloodthirst, their frequent infightings and for torturing their prisoners. It is assumed that they all killed themselves in their madness. The grotto is rumoured to be haunted by the ghosts of these pirates and those of their victims - but those are is only unconfirmed speculations. Nowadays, nobody knows the treacherous passages through the dangerous reefs to reach the isle of Nargor.


Tekst przetłumaczony:
Wyjąca Grota
Wyjąca Grota na Nargor była kryjówką kryminalistów w czasie początkowych dni kolonizacji tej wyspy. Ci kryminaliści byli prawdopodobnie pierwszymi piratami, jednak nie wydaje się, żeby posiadali więcej niż kilka łódek rybackich do dyspozycji. W jaskiniach zbudowali kilka pomieszczeń. Z jakichś powodów zainteresowali się niższymi partiami jaskiń, gdzie wiatr wył tak, że ludzie twierdzili, że może to człowieka doprowadzić do szaleństwa. Ci pierwsi piraci znani byli ze swojego pragnienia krwi częstych bójek i torturowania więźniów. Przypuszcza się, że pozabijali się nawzajem w przypływie szaleństwa. Ludzie twierdzą, że Grota nawiedzana jest przez duchy tych piratów, a także ich ofiar - choć są to jedynie spekulacje. Dzisiaj nikt już nie zna drogi przez niebezpieczne rafy do wyspy Nargor.


← Nie ma poprzedniego tytułuWyjąca GrotaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Rasy bogobójców
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The godslayer races
As with the ascensonist movement, the godslayer cults are incredibly old. Although the term 'races' is usually applied, this generalization is not a correct one. Indeed the first of those cults where founded by ancient races, most long forgotten, that suffered greatly in the creation wars. Most of those races only barely escaped complete extinction and none ever recovered from the blood toll of the wars. In fact some of those 'races' are rumored to have been reduced to a handful of beings or even a single entity. However some of them tried to gain converts from the younger races to bolster their ranks. The methods to keep their races and cults alive over the centuries differed and most tries were in vain. It's assumed that in our days only a handful of godslayer cults exists and perhaps another handful of single entities that follow this agenda. Be it as it may, for sure is that the name godslayer defines and summarizes their philosophies, or at least the ends of these philosophies. Their goal is nothing less than the extermination of the gods (or in some cases of a specific god). The means through which this goal is to be achieved differ, if they are clear at all. Most cultists are probably content with hating the gods and spreading discord among their worshipers. Some might have very specific plans as the last of the Rardor, Tel'Chac Agur, who tried to take over the soulvortex in the early new ages. In most cases a godslayer cult surfaced, it was handled by human worshipers of the gods without real divine interference. It's said though, that the destruction of the isle Molinora was caused by the dark magic of Zathroth and his demon armies and the last of the dark race of Souleaters (also known as the Noshar) were annihilated with their dark temple and forbidden secrets they had collected in this last retreat of that cruel race.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuRasy bogobójcówNie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Manasfera?
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Argumenty obalające tezy postawione przez autora tej książki.

Tekst oryginalny:
Manasphere?

by Othis Ethna

I don't want to minimize the value of <name of First author>'s work. But to me it lacks any proof! Thus Ashkil's explanation is as good as the idea that the beings are producing the mana themselfes! And what about the "planet is surrounded"-statement? How should he know without leaving this planet? Either there's another (now lost) book that deals with the experiments and their results, or the whole "manasphere" is only an unproofable theory!


Tekst przetłumaczony:
Manasfera?

autorstwa Othis Ethna

Nie chciałbym pomniejszać wartości pracy <imię Pierwszego autora>. Ale według mnie brakuje w niej dowodów! Tłumaczenie Ashkila jest równie dobre jak pomysł, że to stworzenia same produkują manę! A co ze stwierdzeniem, że "planeta jest otoczona"? Skąd może o tym wiedzieć, nie opuszczając planety? Jest jeszcze jedna (teraz już stracona) książka, która zawiera rezultaty eksperymentów, albo cała "manasfera" jest nieudowodnioną teorią!


← Nie ma poprzedniego tytułuManasfera?Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzka Magia I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Wstęp do dzieła opisującego magię krasnoludów.

Tekst oryginalny:
Dwarven Magic I
By Marokin


Most of the other races look down upon the Dwarves because we seem to lack in magical abilites. What they don't understand is that our best mages concentrate on the magic of earth and fire, the give and take. They come up with some magic that might give us the upper hand. In theese books I will reveal some of their findings.


Tekst przetłumaczony:
Krasnoludzka Magia I
autorstwa Marokina


Większość innych ras patrzy na Krasnoludy z góry, ponieważ wydaje się, że brak nam magicznych zdolności. Jednak nie potrafią oni zrozumieć, że nasi najlepsi magowie koncentrują się na magii ziemi i ognia, dawania i brania. Przychodzą z jakąś magią, która może dać nam przewagę. W tych księgach wyjawię kilka z ich wniosków.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzka Magia IKrasnoludzka Magia II →Jedenasta Szafka

Brown Book.gif  ORKOWIE!
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O inteligencji i cywilizacji orków.

Tekst oryginalny:
ORCS! by Silvius
Orcs ARE intelligent. Though some dwarfes mumble about a shared hivemind of the greenskins, there is no evidence for that. Orcs have speech and are capable to learn other humanoids language quite well ... if they want, what almost never is the case. They lack a written language though. Some of the more educated orcs use human letters to write down orcish texts. Its rumored that the orcs we encounter now and then are just barbarians of their own kind and that there is a more 'civilized' orcish culture somewhere. There are some clues that the orcs indeed had a written language, but the modern orcs is unable to read it as we are.


Tekst przetłumaczony:
ORKOWIE! autorstwa Silviusa
Orkowie SĄ inteligentni. I chociaż niektóre krasnoludy mamroczą o wspólności umysłów zielonoskórych, nie ma na to żadnych dowodów. Orkowie mają własną mowę i mogą całkiem nieźle opanować języki innych humanoidów... jeśli chcą, co prawie nigdy się nie zdarza. Nie mają jednak języka pisanego. Niektórzy z bardziej wykształconych orków używają ludzkich liter, aby zapisywać orkowe teksty. Mówi się, że orkowie, których znamy, są tylko barbarzyńcami w obrębie własnego gatunku i że gdzieś istnieje bardziej "ucywilizowana" orkowa społeczność. Istnieją pewne tropy, wskazujące na to, iż, istotnie, posiadali język pisany, lecz współcześni orkowie nie są w stanie go odczytać, tak jak i my.


← Nie ma poprzedniego tytułuORKOWIE!Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Podręcznik Taktyczny
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Porady dotyczące walki.

Tekst oryginalny:
Tactics handbook - Use training to your advantage. Avoid fighting more then one enemy at once. Be carefull while chasing an enemys, you might get hurt by his allys or other monsters and can't defend yourself, while trageting him.
Target only the closest enemy or you'll become confused and might not be able to defend yourself against other attacks. Different enemies require different tactics. Some are better to be fought in an agressive way, encounter others in the defesive way. Choosing between your attackstyles also is depended from your equipment, if you have only little defense, there is likely no point in fighting devensive and the other way round.


Tekst przetłumaczony:
Podręcznik Taktyczny - Wykorzystaj trening na swoją korzyść. Unikaj walki z większą ilością przeciwników niż jeden na raz. Bądź ostrożny podczas pościgu, możesz zostać zraniony przez sprzymierzeńców wroga lub inne potwory, a nie możesz się bronić gdy on jest twym celem.
Atakuj tylko tych, którzy są najbliżej albo się pogubisz i nie będziesz mógł się bronić przeciw innym atakom. Różni wrogowie wymagają różnych taktyk. Niektórzy powinni być atakowani w agresywny sposób, natomiast inni w bardziej defensywny. Wybieranie stylu ataku zależy także od twojego ekwipunku. Mając niewiele obrony, nie ma sensu walczyć w defensywie i tak samo na odwrót.


← Nie ma poprzedniego tytułuPodręcznik TaktycznyNie ma następnego tytułu →Dwunasta Szafka

Brown Book.gif  Ten, kto dowodzi tymi...
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Podniszczona książka o niemal nieczytelnej treści. Niepełna wersja tego tekstu.

Tekst oryginalny:
He who commands those w............................................................................ The twice fallen will fall ................... the coming doom. Evil will feast on the weak to bring an end, not knowing that it was just the beginning of their own destruc...........leeping will be awakend to ...........l live longer than the .........
Many eyes will see the coming of the light in......................king. The ...........ill cheer for the .....................e heroes must fall. Where blood runs red ...... awaits ........ Where there are many .............................. will be victorious. Wher.................... be revealed. Hope only arises from .............................................


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuTen, kto dowodzi tymi...Nie ma następnego tytułu →
Black Book.gif  Modlitwa do Bóstw
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Modlitwa do bogów.

Tekst oryginalny:
May Banor bless our souls.
May the kiss of Kirok bring us inspiration.
May Fardos give us the force of will to forge our souls to tools of good.
May Crunor protect our health and essence.
May Uman teach us to use his gifts and use them wisely.
May the archangels guide and guard us.


Tekst przetłumaczony:
Niech Banor błogosławi nasze dusze.
Niech pocałunek Kirok przyniesie nam inspirację.
Niech Fardos da nam silną wolę, by wykuć nasze dusze jako boskie narzędzia.
Niech Crunor chroni nasze zdrowie i świadomość.
Niech Uman nauczy nas jak dobrze posługiwać się jego darami.
Niech Archanioły nas chronią i prowadzą.


← Nie ma poprzedniego tytułuModlitwa do BóstwNie ma następnego tytułu →Trzynasta Szafka

Black Book.gif  Wielka księga heraldyki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great book of Heraldry


Tekst przetłumaczony:
Wielka księga heraldyki


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka księga heraldykiNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Elfickie Imiona
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  Nadawanie imion w społeczności elfów.

Tekst oryginalny:
Elven names are chosen in adulthood. Until they acquire a name, elves are called 'son/daughter of ___' usually naming the parent with the same gender. Upon reaching adulthood, the young elf gets his first name, divined by the elders who know him in dreams. It is merely a single name, a description of the elf in the elven tongue. Usually elves love to add a translation of their name which is often mistaken for a second name by other races. Since the elven language is far more complicated and has thousands of nuances, often elves with the same 'second name' have a different first name, confusing the other races even more.


Tekst przetłumaczony:
Imiona elfom nadaje się dopiero po osiągnięciu wieku dorosłego. Zanim jakiś elf otrzyma imię, zwie się go 'synem/córką ___' (zwykle w tym miejscu wstawia się imię rodzica tej samej płci co dziecko). Dorastając, młody elf otrzymuje pierwsze imię, które jest nadawane przez seniorów, biorących je ze snów. Jest to jedynie pojedyncze imię, opisujące elfa w ich języku. Zwykle elfy lubią dodawać jego tłumaczenie, które często jest mylone z nazwiskiem przez przedstawicieli innych ras. Jako, że język elfów jest o wiele bardziej skomplikowany i ma tysiące przeróżnych niuansów, często elfy o tym samym 'nazwisku' mają całkiem inne imię, co doprowadza do jeszcze większych nieporozumień.


← Nie ma poprzedniego tytułuElfickie ImionaNie ma następnego tytułu →Czternasta Szafka

Brown Book.gif  Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Awaking of the Gods BOOK ONE
In the beginning there was only the big gaping void.
It was omnipresent and nowhere.
Into this desert entered Fardos, the creator, and Uman Zathroth, incorporating magic. Nobody knows where they came from or whether they had always existed and just awoken from the deep slumber of infinity.
Fardos was fulfilled by the need to create and give birth. He stepped into existence and began the act of the creation immediately, as he was he was impatient and full of creative power. His godly powers emerged from him and created, formed.
But all his works slipped out of his hands as the void was everywhere. No single work was to last. Everything that he devised dissolved in the void even before it was completed.
Uman Zathroth regarded his undertakings thoughtfully, because Uman Zathroth was wise and filled with magic powers and insatiable hunger for knowledge, comprehension and enlightenment. He was a creature similar and nevertheless different to the clear working of Fardos, because mysteries and secrets were the aspects of his being. Uman and Zathroth were two entities and nevertheless one. Uman was the light, bright aspect of magic; his was the gift to work benign wonders. Zathroth however, his different - dark - side, was the corruptive urge, the vain self purpose of magic, destructive and a desecration! This entity, which was two and one nevertheless, observed now the works of his companion in infinity.


Tekst przetłumaczony:
Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZA
Na początku była tylko jedna wielka ziejąca pustka.
Była wszędzie i nigdzie.
W tę nicość wkroczyli Fardos stworzyciel i Uman Zathroth dzierżący magię. Nikt nie wie skąd przyszli i czy istnieli od zawsze i dopiero przebudzili się z głębokiej drzemki nieskończoności.
Fardos wypełniony był potrzebą tworzenia i dawania życia. Wkroczył w egzystencję i natychmiast rozpoczął akt kreacji, był niecierpliwy i pełen kreatywnej mocy. Jego boskie moce wyłaniały się z niego i tworzyły i formowały.
Ale wszystkie jego prace wymykały mu się z rąk, ponieważ wszędzie była pustka. Nic nie zostało ukończone. Wszystko co stworzył rozpływało się w nicości nawet zanim było skończone.
Uman Zathroth obserwował jego wysiłki z uwagą, ponieważ był mądry wypełniony magiczną mocą i głodem wiedzy, zrozumienia i oświecenia. Tajemnice i sekrety były aspektami jego istnienia. Uman i Zathroth byli dwiema osobami, ale pomimo to jedną. Uman był światłem, jasną stroną magii, był darem dla pracy łagodnych przemyśleń. Natomiast Zathroth był inny - mroczny - żądny zniszczeń, miał próżne cele swojej magii, destrukcyjne i profanacyjne! Ta osobowość, która była jednocześnie dwoma i jedną, obserwowała teraz prace swojego towarzysza w nieskończoności.


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZAPrzebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Awaking of the Gods BOOK TWO
For a long time Fardos exhausted his enormous powers in futile activity. Finally he asked his companion for support in his attempts. Uman consented only too readily, but Zathroth, the dark one of the twins, refused himself. Thus Fardos and Uman strived together to attempt the CREATION - however their laborings were not rewarded with success again. Just like before everything was drained away as soon as they created it, and Zathroth laughed full of contempt.
The power however, which Uman and Fardos spent, did seep away in the universe-filling void. Nobody knows whether it was this power that lured another entity to them, whether it aroused this godly being, or whether in a mysterious way it created this entity. In any event, suddenly the enormous entity Tibiasula rose from the void and examined the two other godly beings. Fardos and Uman welcomed Tibiasula as their sister and admired her, because she was the perfect unity of the elements. Zathroth however fumed with silent hate, as he didn't want to share the void with one more entity.


Tekst przetłumaczony:
Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGA
Przez długi czas Fardos wyczerpywał swoje olbrzymie moce w daremnej pracy. W końcu poprosił swego towarzysza o pomoc. Uman zgodził się od razu, ale jego mroczny bliźniak Zathroth odmówił. I tak Fardos i Uman rozpoczęli razem dzieło TWORZENIA - jednak ich wysiłki znów nie przyniosły rezultatu. Tak jak wcześniej wszystko rozpływało się, gdy tylko to stworzyli, a Zathroth śmiał się z tego zadowolony.
Jednak moc, którą zużywali Uman i Fardos, odpływała wypełniając pustkę. Nikt nie wie czy to ta moc przyzwała do nich kolejną istotę, czy pobudziła to boskie istnienie, czy w jakiś tajemniczy sposób je stworzyła. Obojętnie od przyczyny, nagle ogromna postać Tibiasuli powstała z nicości i zaczęła przyglądać się pozostałym dwóm bóstwom. Fardos i Uman powitali Tibiasulę jako siostrę i podziwiali ją, ponieważ była idealną harmonią żywiołów. Natomiast Zathroth zawrzał cichą nienawiścią, ponieważ nie chciał dzielić pustki z dodatkową osobą.


← Przebudzenie Bogów KSIĘGA PIERWSZAPrzebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGAWielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZA →Piętnasta Szafka

Orange Book.gif  Syreny
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
Mermaids are vain creatures of magical nature. Dealings with mermaids are dangerous to some extent. Many men have fallen in love with one of them, bewitched by their beauty and magic. Fortunately, mermaids are easily distracted and lose any interest in their enthralled victims as soon as something or someone else draws the attention. Since this is often enough another man that was foolish enough to get close to them, one elflock-stricken victim is replaced with another one. It is almost impossible to escape this vicious circle since unbanning one victim often means to sacrifice another man's live or at least his freedom.


Tekst przetłumaczony:
Syreny są próżnymi stworzeniami o magicznej naturze. Obcowanie z nimi może być niebezpieczne. Wielu mężczyzn oczarowanych ich urodą i magią zakochało się w nich bez pamięci. Na szczęście syreny szybko tracą zainteresowanie swoimi zauroczonymi ofiarami, gdy tylko coś lub ktoś inny przykuje ich uwagę. Jeśli jakiś mężczyzna okaże się na tyle głupi, by się do nich zbliżyć, aktualnie zauroczony jest na niego zamieniany. Jest prawie niemożliwe wyrwać się z tego zaklętego kręgu, dlatego uwolnienie jednego oznacza poświęcenie życia lub wolności drugiego.


← Nie ma poprzedniego tytułuSyrenyNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Skarby Wysp Południowych
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O pirackich skarbach.

Tekst oryginalny:
Treasures of the Southern Isles
Quite a few pirates hoarded up treasures in the past. It is known that pirates tend to hide their treasures on deserted islands for some unknown reason. They just bury them on some remote place and then forget about them. This similarity to the behaviour of squirrels was never scientifically verified. However, since pirates love to dress lightly they also love the south. Therefore, it is only natural that they hide their treasures there. Some of the southern isles are so popular among pirates that there is hardly any free space left to bury new treasure.
If anyone ever is looking for treasures, then those isles are the best place to start with.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuSkarby Wysp PołudniowychNie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Wielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Great Creation BOOK ONE


Uman in his wisdom recognized the possibilities, which revealed themselves to them here, and he asked Tibiasula join in the circle of the creators and help them with the task of the creation. Tibiasula agreed, because she also was fascinated by the idea of the creation. Uman, whose nature was to win secrets and gain insights, had realized what their error at the preceding attempts had been:
Without a fixed pivot point there was no existence possible, and everything had to diffuse away as it was without direction and target.
And to remedy that he invented TIME!
In order to create the time, the Gods united their powers. Even Zathroth was fascinated by the idea of his other half and contributed a tiny proportion of his strength to the effort. The wise claim that it is to be due to his working that all time strives in the long run to decay and destruction.
The powers of the godly bundled themselves to an enormous power greater than any in existence before. It began to crystallize itself in the void to an enormous spiral. Higher and higher it mounted up, became firmness, pivot point, direction and aim of existence! And in such a way the crystal column of time grew upwards and was from then on the unmovable center of creation.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Przebudzenie Bogów KSIĘGA DRUGAWielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZAWielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGA →
Brown Book.gif  Wielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Great Creation BOOK TWO


But even at the culmination point of the creation Zathroth bundeled all his destructive powers to a weapon and pushed it with all the strength that he could muster into the heart of Tibiasula, whose existence he did not want to endure any more. And as the divinity was weakened by the creation and without suspicion and resistance, the deadly attack penetrated to the core of her being and destroyed her.
The elements - fires, water, earth and air - were jerked out of their harmony and landed at the base of the column of time.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Wielkie Stworzenie KSIĘGA PIERWSZAWielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA →


Szesnasta Szafka

Black Book.gif  Quary, Przekleństwo Mórz
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  O quarach.

Tekst oryginalny:
The Quara, Curse of the Seas

No one knows where they really come from. It seems the murderous quara are living deep down in the ocean in unknown numbers. From there, they plot their raids on the surface in which they cause havoc and mayhem. The quara consist of several subspecies whose relation to each other is still unknown to men. Given their hostile disposition, it is unlikely that we will ever learn more about them. For most humans it is sufficient to know that a quara means danger. Those who are able to fight them should kill them, those who are too weak should avoid them by all means.


Tekst przetłumaczony:
Quary, Przekleństwo Mórz

Nikt nie wie skąd one naprawdę pochodzą. Wygląda na to, że mordercze quary żyją w głębokich otchłaniach oceanów w niezliczonych ilościach. Spiskują tam i planują wypady na powierzchnię podczas których niosą zniszczenie i chaos. Quary dzielą się na kilka gatunków, pomiędzy którymi relacje są ludziom nieznane. Ze względu na ich agresywne usposobienie, wątpliwym jest byśmy się kiedykolwiek dowiedzieli o nich więcej. Większości ludzi wystarczy wiedzieć to, że quara oznacza niebezpieczeństwo. Ci, będący w stanie walczyć z nimi powinni je zabijać, a zbyt słabi omijać za wszelką cenę.


← Nie ma poprzedniego tytułuQuary, Przekleństwo MórzNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK ONE


Schocked Uman and Fardos tried to grab hold of the dispersing being of Tibiasula, but it was about to slip out of their hands like their creations before. They wove a powerful spell, the spell of the creation, in order to bind Tibiasulas essence to the column of time. As Zathroth laughed loudly, in his vain triumph, he did not understand their words, and so the secret of creation and life stayed hidden from him forever.
They however wove the fleeting elements to powerful strands. Althought they did not succeed in uniting them again but the individual parts became something new, the first real creation.
Thus the living part became Tibia, born from the element earth, Sula became the sea washing around it. Air rose over the creation and layed itself like a protecting blanket over the creation, and the fire seeped under it and began to warm it up.
Behold: Each of the separate parts of the god was full of life and divinity! But none of the elements possessed the spirit of the Tibiasula, but they were wild and impetuous, following always the impulses which corresponded to their nature.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZA


Zszokowani Uman i Fardos próbowali pochwycić rozpraszające się istnienie Tibiasuli, ale wymykała im się z rąk jak wszystkie poprzednie stworzenia. Wypowiedzieli potężne zaklęcie, zaklęcie kreacji, by związać esencję Tibiasuli z kolumnami czasu. Zathroth śmiał się głośno w swoim próżnym triumfie, nie rozumiał jednak ich słów i sekret tworzenia i życia pozostał ukryty przed nim na zawsze.
Udało im się zakląć ulotne żywioły w potężne pasma. Pomimo że nie powiodło im się ponowne ich zjednoczenie, ich poszczególne części stworzyły coś nowego, pierwsze prawdziwe stworzenie.
W ten sposób żyjąca część stała się Tibią, narodzoną z elementu ziemi, a Sula stała się morzem wokół niej. Powietrze powstało wokół stworzenia i stało się jakby ochronną pokrywą nad całą kreacją, a ogień przeniknął pod nią i zaczął ją ogrzewać.
Zauważ: Każda z oddzielonych części bogów była pełna życia i boskości! Ale żaden z żywiołów nie posiadł ducha Tibiasuli, wszystkie były dzikie i impulsywne, podążające zawsze za impulsami zgodnymi z ich naturą.


← Wielkie Stworzenie KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZANarodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK TWO


And Uman and Fardos were chagrined about the dastardly deed or Zathroth. They decided to create from the elements something new, similar to Tibiasula. For a long time they looked for a way of achie this end. Finally Uman found a solution: the birth, which created live from live. One of the Godly had to unite with one of the elements and could thus create a new entity.
Thus Fardos and the Fire united, and the Fire bore two children, Fafnar and Suon, the Suns of Tibia. Suon of calm and considerate nature. But Fafnar, its sister, was self-willed and stubborn. She rose vainly over the elements and began to scorch them. Therefore Suon also rose up in order to stop his sister. A wild struggle started and pretty soon it turned out that Suon was the stronger one of the two. So Fafnar fled under Tibia into the parental fire, but Suon wanted his sister to promise him never to scorch the other elements again.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGA


I Uman i Fardos byli rozgoryczeni podłym uczynkiem Zathrotha. Postanowili stworzyć z żywiołów coś nowego, podobnego do Tibiasuli. Przez długi czas poszukiwali sposobu na osiągnięcie tego celu. W końcu Uman znalazł rozwiązanie: narodziny, które będą tworzyć życie z życia. Jeden z Bogów musiał zjednoczyć się z jednym z żywiołów, by w ten sposób stworzyć nowe istnienie.
I tak Fardos zjednoczył się z Ogniem, a Ogień zrodził dwójkę dzieci, Fafnar i Suon, Słońca Tibii. Suon o łagodnej i miłej osobowości. Ale Fafnar, jego siostra, była uparta i oporna. Wzeszła ponad inne żywioły i zaczęła je przypalać. Dlatego Suon wzeszedł również, by powstrzymać siostrę. Rozpoczęła się burzliwa walka i wkrótce okazało się, że Suon był silniejszy. Fafnar uciekła pod Tibię w rodzicielski Ogień, ale Suon chciał, żeby siostra przyrzekła mu już nigdy nie przypalać innych żywiołów.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA PIERWSZANarodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA →Siedemnasta Szafka

Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK THREE


Thus he followed the vain sister and sought her it. She however was quick and escaped from him again. She escaped on the other side and again rose over all elements, and began anew, to scorch these. When Suon followed her now, in order to punish her, she didn't let it come not a further test of strength and escaped the brother immediately. He followed the teasing and aggravating sister tirelessly into the embrace of the fire. But Fafnar was a step ahead of him and had already fled again onto the other side over the elements ... and in such a way this continues to go on even today.
Uman united himself with the earth, which we know as Tibia. And the earth bore him Crunor, the first tree. Crunor was full of charm and vitality. Also he loved his own shape, but he was wiser than Fafnar and possessed the gift of modesty. Inspires by the creation he bore from itself all the plants, small and large! And they spread out on the body of mother Tibia, like a dress - it was a delight to see.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIA


Dlatego podążył za próżną siostrą, żeby ją odszukać. Ona jednak była szybka i znów przed nim uciekła. Uciekła na drugą stronę i znów wzeszła ponad żywioły i rozpoczęła je na nowo przypalać. Kiedy Suon zaczął ją gonić, żeby ją ukarać, nie dała mu się do siebie zbliżyć i szybko uciekła przed bratem. On ścigał niestrudzenie swoją złośliwą siostrę i w ten sposób trwa to do dziś.
Uman zjednoczył się z Ziemią, którą znamy jako Tibię. I Ziemia urodziła mu Crunora, pierwsze drzewo. Crunor pełen był uroku i witalności. Kochał także swój kształt, ale był mądrzejszy niż Fafnar i posiadł dar skromności. Zainspirowany dziełem tworzenia, sam zrodził wszystkie rośliny, duże i małe! A one rozrosły się po ciele matki Tibii, jak suknia - to był zachwycający widok.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA DRUGANarodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIANarodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA →Brown Book.gif  Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The Birth of the Elements BOOK FOUR


Fardos connected himself with air, and its child was called Nornur, fate. Nornur envied the brother Crunor because of his shape, as he was hardly more than wind and nebulae, and he asked he brother for assistance in creating a shape for him. But no matter how hard the brothers tried, Nornur couldn't appear to be much more than a shadow of a ghost.
Thus Nornur decided to create creatures in order to reveal himself. Thus the spiders came into the world, which are able to web their ghostlike spiderwebs, which copy Nornurs shape, and thus praise and honor him.
Also Uman and Sula, the sea, found together, and they conceived Bastesh, the unfathomable one. She was exceedingly beautiful, and the Godly were astonished. But Fafnar, the sun, looked upon all this beauty full of envy! When the newly born Bastesh looked up to her, she attacked her with fiery claws in the face and scratched it dreadfully. Probably Bastesh would not have survived the attack of her sister, had not the other Gods hurriedly come to help and driven away the ravishing Fafnar.
Bastesh however was frightened and disfigured. Full of fear she fled into the embrace of her mother Sula. In the depths of the seas the unfathomable one hides herself since that time, and little is known about her and her workings. Only the fact that the sea has been populated since that time by numerous creatures, may tell us that Bastesh seems to create these in the depth. In addition it is said that since that time the water of the seas is salty from the tears, which the disfigured Bastesh sheds out of anguish and pain.


Tekst przetłumaczony:
Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTA


Fardos połączył się z Powietrzem, a ich dziecko zostało nazwane Nornur - przeznaczenie. Nornur zazdrościł bratu Crunorowi kształtu, ponieważ sam nie był prawie niczym więcej niż wiatr i mgła, poprosił więc brata o pomoc w stworzeniu dla siebie kształtu. Ale nie ważne jak ciężko próbowali to zrobić, Nornur nie potrafił pojawić się jako nic więcej niż cień ducha.
Dlatego Nornur postanowił stworzyć istoty, które będą jego uosobieniem. I tak na świecie pojawiły się pająki, które potrafią rozsnuwać swoje pajęczyny, które oddają kształt Nornura w chwale i honorze dla niego.
Uman połączył się z Sulą, morzem, a ich córka Bastesh była niemożliwa do ogarnięcia rozumem. Była niesamowicie piękna, czym bogowie byli niezmiernie zdumieni. Ale Fafnar, słońce, spojrzała z góry na to piękno, pełna zazdrości! Kiedy nowo narodzona Bastesh spojrzała na nią w górę, ta zaatakowała ją płomiennymi pazurami i okropnie ją podrapała. Prawdopodobnie Bastesh nie przeżyłaby ataku siostry, gdyby inni Bogowie nie przybyli szybko na pomoc i nie odciągnęli oślepiającej Fafnar.
Jednak Bastesh została przerażona i oszpecona. Pełna strachu uciekła w objęcia matki Suli. W morskich głębinach niezmierzona ukywa się od tamtej pory i bardzo niewiele wiadomo o niej i jej działaniach. Jedynie fakt zasiedlenia morza przez liczne stworzenia, może nam zasugerować, że Bastesh je tam powołuje do życia. W dodatku mówi się, że od tamtego czasu wody mórz są słone od łez, które oszpecona Bastesh wylewa z udręki i bólu.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA TRZECIANarodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTAPierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA →Osiemnasta Szafka

Brown Book.gif  Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The First Creatures BOOK ONE


Zathroth however was delighted by the destructive potential, which Fafnar showed, and he looked upon her with delight. He flattered her with compliments, and he succeeded in seducing her.
Thus they conceived Brog, the fiery raging berserker. Brog possessed only little of his fathers wisdom, and the heat of his mother burned only deep inside of him. There however the fire became more ravaging and more hurting, and the rough titan raged and cried that the elements were shaken. Inexpressible pain troubled him, until the blocheaded Brog compacted his magical powers and hurled a major part of the fire far away from himself. From the fire, which did not want to cool down, however immediately the first dragon, called Garsharak, rose and he bore many further lower dragons in the course of the centuries from his fire and his magic, of the like we know today.


Tekst przetłumaczony:
Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZA


Zathroth był zachwycony destrukcyjnym potencjałem Fafnar i patrzał na nią wniebowzięty. Prawił jej komplementy i udało mu się w końcu ją uwieść.
Tak zrodzili Broga, płomiennego szalejącego niszczyciela. Brog posiadł jeynie niewielką część wiedzy ojca, a gorąco matki płonęło tylko w jego wnętrzu. Jednak ogień stał się bardziej pustoszący i raniący i wzburzony tytan szalał i wył, aż wstrząsnęło to żywiołami. Niewyobrażalny ból dręczył go, aż nie użył swojej magii, żeby oddzielić od siebie główną część ognia. Z ognia, który nie chciał ostygnąć powstał natychmiat pierwszy smok zwany Garsharakiem. Ze swego ognia i magii, w ciągu wieków stworzył wiele innych smoków, które znamy dzisiaj.


← Narodziny Żywiołów KSIĘGA CZWARTAPierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZAPierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA →Brown Book.gif  Pierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Część Genesis, czyli opowieści o początkach świata Tibii.

Tekst oryginalny:
The First Creatures BOOK TWO


Brog however laughed over the dragon, which he had create, because he roamed over Tibia and was a terror to the few other creatures. Brog was fascinated by this created being and its terrible children, although they showed him neither loyalty nor respect. Thus Brog created further life, imitiating his shape, in order to please him, and so the cyclops entered the world.
Zathroth however was angered, because he thought the cyclos stupid and awkward. Too little trouble did they spread in the world, because they quarried in Tibia for metals and enjoyed to process it with fire and force. They were too few for his likes, because they hardly grew in numbers.
Thus Zathroth reprimanded his blockheaded son and ordered him to create new life. For he himself still could not understand the secret of life. Under his guidance the first trolls, numerous and vexatious, developed but still without the malicious cunning, which Zathroth desired. Next father and son therefore created the orcs. And the orcs turned out just like the dark God wanted them. They flowed over Tibia, spread out and began to devastate it.


Tekst przetłumaczony:
Pierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGA


Brog cieszył się ze smoka, którego stworzył, ponieważ ten ryczał nad Tibią i był postrachem dla kilku innych stworzeń. Był zafascynowany tym istnieniem i jego strasznymi dziećmi, pomimo że nie okazywały mu ani lojalności ani szacunku. W końcu Brog stworzył inne życie na swoje podobieństwo i tak na świecie pojawiły się Cyklopy.
Zathroth był jednak zły, ponieważ sądził, że Cyklopy są głupie i niezręczne. Zbyt mało siały problemów na świecie, ponieważ zaczęły wydobywać metale i cieszyły się, kiedy mogły pracować ogniem i siłą. Było ich zbyt mało jak na jego gust, ponieważ prawie się nie rozmnażały.
Dlatego Zathroth zwymyślał swojego tępego syna i rozkazał mu stworzyć nowe życie. Ponieważ on sam nie mógł wciąż zrozumieć sekretów życia. Pod jego kontrolą stworzył liczne i podłe Trolle, ale brakowało im zjadliwej przebiegłości, której pożądał Zathroth. Następnie ojciec i syn wspólnie stworzyli Orków. A oni wyszli dokładnie tak, jak chciał tego mroczny Bóg. Zalali Tibię, rozprzestrzeniając się po całej ziemi i zaczęli ją dewastować.


← Pierwsze Stworzenia KSIĘGA PIERWSZAPierwsze Stworzenia KSIĘGA DRUGANie ma następnego tytułu →Dziewiętnasta Szafka

Brown Book.gif  Od dziury do kopalni
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
From a hole to a mine
A step by step guide to mining


Tekst przetłumaczony:
Od dziury do kopalni
Górnictwo krok po kroku


← Nie ma poprzedniego tytułuOd dziury do kopalniNie ma następnego tytułu →Black Book.gifSmall Grey Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Black Book.gif), Biblioteki w Carlin (Small Grey Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 1


The Deraisim had become homeless in the wars. As nomadic wanderers they hid in the woods, setteling nowhere for a longer time. Their families joined each other to travel together for a while, only to disband again soon whenever an area could not supply them all any longer. Hunted by countless enemies and almost everytime outnumbered when it came to fights with 'neighbours' they retreated into the deepest woods where the greater number of their foes was evened out. There they created encampments they visited now and then. They had contact with many creatures and cultures. They adopted ideas and inventions that suited their nomadic lifestyle and begun even a very cautious trade with other races to aquire things they were not able to build on their own. As the attention of the other races turned more and more away from the elves and wars broke out between them, some of the elves begun to live at their up to then only part time ecampment on a permanent base. Adopting what they had seen from other races and things they vaguely remembered from their own past some trading posts were established in this way. Usually only one to three families lived there. After the reunification with the Cenath the majority of them could be convinced to give a permanent settlement a try and the biggest tradingpost became the settlement Ab'Dendriel. Some families refused to join their brethren and continued to wander the world, only visiting the city now and then, each vistit convincing them more that they have only little in common with the Deraisim anymore. So they begun to see themselves as Abdaisim and continued to be the nomads and restless wanderers of elvenkind.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga I


Deraisimowie stali się bezdomni podczas wojen. Jako nomadyczni wedrowcy chowali się w lasach, osiedlajac się na krotkie okresy czasu. Ich rodziny dolaczaly jedna po drugiej by razem przez jakis czas podrozowac, tylko po to by zaraz się rozejsc wtedy gdy teren przez nich zamieszkiwany nie byl w stanie zaoferowac im odpowiedniej ilosci zapasow. Zaszczuci przez niezliczonych wrogów i niemalże zawsze zdziesiątkowani gdy doszło do potyczek z "sąsiadami" wycofali się w głębsze części lasów gdzie większość ich wrogów się nie zapuszczała .Tam stworzyli swoje obozowiska które odwiedzają teraz jak i wtedy. Mieli kontakt z wieloma stworzeniami jak i kulturami. Zaadaptowali część pomysłów jak I wynalazków które pasowały do ich nomadzkiego stylu bycia a nawet zaczęli handel po to by uzyskać dobra których sami nie byli w stanie stworzyć. Gdy uwaga innych ras zaczęła być coraz mniejsza i wojny elfów zaczęły ustępować, część elfów zaczęło żyć w jednym tylko obozowisku lub w jednej stałej bazie. Adoptując to co zobaczyły u innych ras i rzeczy które zapamiętali z ich własnej przeszłości część punktów handlarskich tak została założona. Zazwyczaj jedna do trzech rodzin żyła w takim miejscu. Dopiero po ponownym zjednoczeniu z Cenath głównym miastem w końcu udało się je namówić by osiedlić się na stałe w jednym miejscu i spróbować założyć większe centrum do handlu nazwano je Ab'Dendriel. Część rodzin odmówiła dołączenia do swojego klanu i kontynuowała podróże po świecie każda wizyta w Ab'Dendriel przekonywała ich ze mają coraz mniej wspólnego z Deraisim. Więc zaczęli na siebie mówić Abdaisim i kontynuowali nomadzki I niestrudzony styl wędrowców elfiej rasy.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o elfach - Księga IMądrości Puldraka o elfach - Księga II →Black Book.gif  Lordowie Smoków Tibii
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Dragonlords of Tibia
Written by Tekvorian, Knight of Tibia


We dont know much about the mighty leaders of the dragons. But we found out that they love mushrooms of all kind. Maybe the old dragonlord on Dracona can tell us more.


Tekst przetłumaczony:
Lordowie Smoków Tibii
Autorstwa Tekvoriana, Rycerza Tibii


Nie wiemy dużo o potężnych przywódcach smoków. Ale odkryliśmy że lubią wszelkie rodzaje grzybów. Może stary smoczy lord na wyspie Draconia powie nam więcej.


← Nie ma poprzedniego tytułuLordowie Smoków TibiiNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szafka

Brown Book.gif  Manasfera
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące magiczną manasferę, będącą źródłem many.

Tekst oryginalny:
The Manasphere
by Rail Ashkil

The whole planet is surrounded by an energetic field called "Manasphere", produced by "Mother Nature". Nearly every living being is able to tap it and store a certain amount of this "mana". Even less beings are able to use this energy to produce light etc. In most cases the user will "cast a spell" - but only to concentrate on his natural abbility of mana-using. Some beings, dragons e.g., seem to use the mana more instinctively but nevertheless with great efficiency.


Tekst przetłumaczony:
Manasfera
autorstwa Rail Ashkil

Cała planeta jest otoczona przez pole energii zwane "Manasfera", stworzoną przez "Matkę Naturę". Prawie każde żywe stworzenie jest w stanie wykorzystać i zmagazynować pewną ilość tej "many". Nawet pomniejsze byty są w stanie używać tej energii do produkcji światła etc. W większości przypadków użytkownik może "rzucić zaklęcie" - ale tylko żeby skoncentrować się na swojej naturalnej zdolności do używania many. Pewne stworzenia, na przykład smoki, wydają się używać manę bardziej instynktownie tym niemniej z wielką skutecznością.


← Nie ma poprzedniego tytułuManasferaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Przygody Hugo Skromnego
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Opowieść o Hugo Skromnym.

Tekst oryginalny:
The adventures of hugo the humble
Once upon a time there was a monk named hugo. He was so humble that he ... <the rest of the book is ruined with black ink - on the side you read : Sorry my humility does not allow such flattering book about me to exist, yours Hugo>


Tekst przetłumaczony:
Przygody Hugo skromnego
Dawno, dawno temu był sobie mnich zwany Hugo. Był on tak skromny, że... <reszta tekstu została zamazana czarnym atramentem - na marginesie widnieje napis : Przepraszam, ale moja skromność i pokora nie pozwalają by tak pochlebne książki o mnie pisano, wasz Hugo>


← Nie ma poprzedniego tytułuPrzygody Hugo SkromnegoNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Labirynt zaginionych dusz
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O labiryncie zbudowanym by chronić miasto Demona.

Tekst oryginalny:
The maze of the lost souls


Centuries ago, our ancients build this maze to protect our city Demona from bandits and warriors. With the help of our loyal trolls they finished this giant maze within 1 month!


This maze has been protecting us for centuries and we hope that it will be the same for many following centuries too.


Tekst przetłumaczony:
Labirynt zaginionych dusz.


Wieki temu, nasi przodkowie zbudowali ten labirynt, żeby chronić miasto Demona przez bandytami i wojownikami. Z pomocą naszych lojalnych Trolli ukończyli ten gigantyczny labirynt w miesiąc!


Labirynt ten chroni nas od wieków i mamy nadzieję, że będzie to również robić przez wiele stuleci, które dopiero nadejdą.


← Nie ma poprzedniego tytułuLabirynt zaginionych duszNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Pierwsza Szafka

Black Book.gif  Strzeżcie się kościanych władców!
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O kościanych władcach.

Tekst oryginalny:
Beware of the bonelords!
Thebonelords are an ancient race of underground dwelling necromancers. Although they can 'speak' like humans using some membranes, their native 'tongue' consists of a blinking code with each eye, where a blinking could mean some syllable, letter or word. It is by far the most complex speech we have ever encountered and it is almost impossible to comprehend. As far as we can tell it is not only a language but also some kind of mathematics. This combination makes it tedious even to try to understand that language.
The books the bonelords write contain only numbers and the code behind them is incredibly complex. This race was one of those which were part in the creation wars and therefore its peak of civilisation and power is long gone. There are rumours about still existent bonelord settlements where they try to improve their unspeakable necromantic rituals and create an army of undead.
In general they seem malicious but without any ambition to do more than to claim some lairs and to defend them. They seem to have no ambitions in conquering or allying with other races in a bigger style other than bonelord mercenaries who occasionally join forces with other entities for private reasons.


Tekst przetłumaczony:
Strzeżcie się kościanych władców!
Kościani władcy są starożytną rasą mieszkających pod ziemią nekromantów. Mimo, że umieją 'mówić' w ludzkim języku, używając swego rodzaju błon, ich własny 'język' składa się z kodu mrugnięć każdego oka, w którym mrugnięcie może oznaczać sylabę, literę, czy słowo. Jest to najbardziej skomplikowany i niemalże niemożliwy do zrozumienia rodzaj mowy, jaki dotąd zna człowiek. Z tego, co nam wiadomo, język ten jest rodzajem jakiejś dziwnej matematyki. Kombinacje cyfr czynią męczącymi nawet próby jego zrozumienia.
Księgi pisane w tym języku zawierają jedynie numery ułożone w niesamowicie skomplikowanej kolejności. Ta rasa jest jedną z tych, które brały udział w wojnach stworzenia, dlatego jej szczyt cywilizacji i mocy już dawno przeminął. Krążą pogłoski, że wciąż istnieją siedliska kościanych władców, gdzie te stworzenia próbują usprawniać swoje ohydne nekromanckie rytuały, dążąc do utworzenia armii nieumarłych.
Generalnie wydają się pełne wrogości, lecz brak im ambicji do robienia czegoś więcej niż zajęcia jakiejś jaskini i obrony jej. Wygląda na to, że nie zamierzają ani podbijać, ani sprzymierzać się z innymi rasami w większym stopniu, niż poprzez sporadyczną pracę jako najemnik dla innych istot z własnych, prywatnych powodów.


← Nie ma poprzedniego tytułuStrzeżcie się kościanych władców!Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Język wilków, autorstwa Ishary
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The language of the wolves by Ishara.


Tekst przetłumaczony:
Język wilków autorstwa Ishary.


← Nie ma poprzedniego tytułuJęzyk wilków, autorstwa IsharyNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Bądź kreatywny - własnoręcznie wykonane podarki
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Be creative - Handmade gifts


Tekst przetłumaczony:
Bądź kreatywny - własnoręcznie wykonane podarki


← Nie ma poprzedniego tytułuBądź kreatywny - własnoręcznie wykonane podarkiNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Druga Szafka

<pusto>

Dwudziesta Trzecia Szafka

Brown Square Book.gif  Rum - Esencja Życia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
Rum - the Essence of Life


Tekst przetłumaczony:
Rum - Esencja Życia


← Nie ma poprzedniego tytułuRum - Esencja ŻyciaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteki w Carlin, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część pierwsza.

Tekst oryginalny:
Minotaur society rejects the raging of Blog. In the past, the berserker rage of the minotaurs was feared by all their enemies. But this rage had cost more than one life and some of the most promising warriors died young on the battlefields. Heavy casualties caused their numbers to decrease dramatically. The minotaurs withdrew from the wars, but in a world gone mad, skirmishes with other races were part of their daily routine. The demise of the whole race continued. As the minotaur race became nearly extinct in the fights, they found refuge in caves, adopting a lifestyle much like their ancient enemies the dwarfs.


Tekst przetłumaczony:
Społeczeństwo Minotaurów odrzuciło szaleństwo Bloga. W przeszłości, szaleńczy amok Minotaurów był postrachem wszystkich ich wrogów. Ale ten szał kosztował więcej niż jedno życie i wielu z najbardziej obiecujących wojowników straciło w młodości życie na polu walki. Duża ilość ofiar sprawiła, że ich liczba zaczęła gwałtownie maleć. Minotaury wycofały się z wojen, ale nie uwolniły się od szału, starcia z innymi rasami stały się częścią ich codzienności. Wymieranie całej rasy wciąż postępowało. Jako, że były prawie na wymarciu z powodu walk, znalazły schronienie w jaskiniach, dostosowując swój styl życia na sposób swoich starożytnych wrogów - Krasnoludów.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IMądrości Puldraka o minotaurach - Księga II →Brown Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel
Opis:  O historii minotaurów, część druga.

Tekst oryginalny:
The only minotaurs reaching old age in these times of war were those who were born with physical disabilities or who were crippled but not killed in battle. This class of minotaurs was the only one who could live long enough to learn skills not directly connected to war. Since they were almost always the only ones who could gather enough experience and wisdom to create new ideas and concepts, the younger warriors begun to look at them as parents and advisors. Slowly these elders were able to change the war culture of the minotaurs. One charismatic minotaur in particular, Akkor, who was born blind, became the founder of the new minotaurian philosophy. He shunned the rage as a curse of the god Blog. Consequently, the minotaurian religion, which due to the extremity of martyrdom and rage never had a real chance to develop, turned away from the raging one. Slowly new concepts were adopted and great efforts were undertaken to hold the rage at bay. Meditation and self-control became the foremost duties of any warrior. The minotaurian ideal turned towards role models who were in control of body and mind. Since fiery rage was in minotaurian nature, young minotaurs were trained from early on to control themselves. It was through meditation that the minotaurs developed art and soon philosophy. Complicated ceremonies for usually simple things of daily life were developed to focus the mind, to be aware of each second of life.


Tekst przetłumaczony:
W tamtych czasach wojny, jedynymi Minotaurami, które dożywały starości były te, które urodziły się z fizycznymi ułomnościami, bądź zostały kalekie, ale nie zabite w bitwie. Ta klasa Minotaurów żyła na tyle długo, by posiąść umiejętności nie związane z wojną. Odkąd prawie zawsze, tylko oni posiadali wystarczającą ilość doświadczenia i wiedzy, by tworzyć nowe idee i projekty, młodsi wojownicy zaczęli postrzegać ich jako opiekunów i doradców. Starszyzna ta zaczęła powoli zmieniać wojenną kulturę Minotaurów. W szczególności jeden charyzmatyczny Minotaur, Akkor, który urodził się ślepy, stał się założycielem nowej filozofii. Odrzucił szał jako przekleństwo Bloga. Minotaurza religia, która poprzez cierpienia i szał nie miała szansy się rozwinąć, odwróciła się od tego boga. Stopniowo przyswajano nowe pomysły i poświęcano wiele energii, by ujarzmić szał. Medytacja i samokontrola stały się najważniejszymi obowiązkami każdego wojownika. Ideałem Minotaura stawał się ten, który posiadał kontrolę nad ciałem i umysłem. Ponieważ amok leżał w ich naturze, młode Minotaury były trenowane od najmłodszych lat, żeby nauczyć się samokontroli. Poprzez medytację Minotaury wkrótce rozwinęły sztukę, a nieco później i filozofię. Skomplikowane rytuały dla każdej najprostszej życiowej czynności zostały stworzone, by rozum miał się na czym skupiać, żeby być świadomym każdej sekundy życia.


← Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga IMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIMądrości Puldraka o minotaurach - Księga III →Black Book.gif  Lament maga o tym, co mu zabrali
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Ah that I could shout over the
hills again


Oh that I could yell to my buds,
but alas


There's no more Exisa Mas for my
friends,


And for me, there's no more
broadcast.


-Jvur, the Lamenting Mage
Excerpt from the book:
Stuff They Took Away


Tekst przetłumaczony:
Ach, gdybym mógł krzyczeć znów
ze szczytów wzgórz.

Ach, gdybym mógł znów wołać towarzyszy
Ale nie

Nie ma więcej Erisa Mas
Dla mych przyjaciół

A dla mnie nie ma więcej
Mowy.


-Jwur, Lamentujący Mag
Fragment książki:
Rzeczy, Które Zabrali.


← Nie ma poprzedniego tytułuLament maga o tym, co mu zabraliNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Czwarta Szafka

Brown Square Book.gifBlack Book.gif  Grota Czarownic
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Square Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Brown Square Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
On a remote isle in the South there is a grotto where all witches come together to celebrate some demonic festivity once a year. They teach each other new malicious tricks to torment other beings. The legend goes that everybody that dares to disturb them is put to death or faces a fate even worse than death. But if you manage to step into their dancing circle at the height of the ceremony, the witches have to fulfil you a wish.


Tekst przetłumaczony:
Na odległej wyspie na Południu jest grota, gdzie wszystkie wiedźmy spotykają się, żeby raz w roku świętować demoniczne uroczystości. Uczą się nawzajem nowych, złośliwych sztuczek, aby męczyć inne istnienia. Legenda głosi, że każdy kto ośmieli się zakłócić ich święto, zostanie zgładzony lub postawiony przed losem nawet gorszym niż śmierć. Ale jeśli się odważysz i uda ci się wejść w ich taneczny krąg w finale ceremonii, czarownice będą musiały spełnić twoje życzenie.


← Nie ma poprzedniego tytułuGrota CzarownicNie ma następnego tytułu →Black Book.gifSmall Grey Book.gifBrown Book.gif  Złoty Waleń
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Black Book.gifSmall Grey Book.gif), Biblioteki w Carlin (Brown Book.gif)
Opis:  Zbiór informacji o legendarnym złotym zwierzęciu.

Tekst oryginalny:
The Golden Whale
Since sightings have been reported by many respectable seamen the existance of the golden whale can no longer be dismissed as a fairy tale. It is said that this whale is as huge as an isle and its body is made of purest gold. Even though many of the reports were made by seamen in the southern seas sailors of the north also claim to have seen this creature. All over the world the sighting of the golden whale is seen as a good omen. No one has yet been able to even hurt the beast; however, several inventors and mages have come up with ideas for the creation of a weapon that might pierce its golden body.


Tekst przetłumaczony:
Złoty Waleń
Istnienie złotego walenia nie może być już dłużej uważane za legendę lub mrzonkę gdyż zbyt wielu szanowanych marynarzy potwierdziło swe bliskie spotkanie z tym stworem. Podobno jest on wielki jak wyspa, a jego ciało jest szczerozłote. Zarówno żeglarze z mórz południowych jak i północnych uważają, że mieli okazję zobaczyć to zwierzę. Na całym świecie spotkanie ze złotym waleniem jest uważane za uśmiech losu. Jeszcze nikomu nie udało się tej bestii zranić; jednakowoż, kilku wynalazców i magów przedstawiło swe pomysły dotyczące stworzenia broni zdolnej przebić złote ciało.


← Nie ma poprzedniego tytułuZłoty WaleńNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Magia Snów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dzieło opisujące dziwny rodzaj magii stosowany przez elfów.

Tekst oryginalny:
The elves are able to manipulate their unborn children by some kind of dream magic. This magic changes appearance and personality slightly, allowing elven parents to give birth to 'wish-kids'. In their shared dreams the elven parents seem to sculpture their child like a piece of art. Though most of the dream magic of the past is long forgotten, this rudimentary magic seems to be natural to the elves. It is possible to 'choose' things like hair or eye color and even gender. Even slight changes of the physique are possible, though considerable changes take place in the span of generations. Wise men assume this ability was a 'gift' of the gods to make more adaptable tools for the elves' war. But the mentality of the elves did not allow them to form their children in a 'convenient' way. Since most of this magic is instinctual, they form their children in an aesthetic way. On the other hand, what is seen as aesthetic is based on the philosophy of the parents and so their background changes this view dramatically. This is even more evident in the castes that were separated in the war.


Tekst przetłumaczony:
Elfy są zdolne do manipulacji na ich nieurodzonych dzieciach we śnie dzięki pewnemu rodzajowi magii. Ta magia zmienia nieco wygląd i charakter, pozwalając elfim rodzicom mieć 'wymarzone' dzieci. W ich snach wydawali się rzeźbić ich dzieci jak rodzaj sztuki. Pomimo, że większość tej magii została dawno zapomniana, jej podstawy wydają się być Elfom wrodzone. Możliwy jest wybór koloru włosów, oczu, a nawet płci. Nawet delikatne zmiany fizyczne są możliwe, ale duże zmiany zachodzą dopiero w trakcie mijających pokoleń. Mądry człowiek powiedziałby, że jest to „dar” od bogów, by udoskonalać Elfy, przystosowując ich do kolejnych wojen. Ale ich mentalność nie pozwala im kreować własnych dzieci w użyteczny sposób. Odkąd większa część magii jest instynktowna, używają jej dla celów estetycznych. Z drugiej strony punkt widzenia piękna zależy od filozofii rodziców, a ich poglądy mogą to bardzo mocno zmienić. Widać to najbardziej wśród kast, które zostały rozdzielone wojnami.


← Nie ma poprzedniego tytułuMagia SnówNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Kraina Duchów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Ghostland


The ghostlands where already cursed since ages even in the founding days of carlin. Unease befell those who wandered there and the area was avoided when possible. After the female reign of carlin was established and the independent city tried to expand its influence settlers were sent there to claim the nearby area. Soon they where troubled by nightmares and bad omen. People hallucinated and became agressive if not even outright mad. Serial killings, berserk rages and strange but lethal accidents became commonplace until the people moved back to the city. The queen was displeased but their citziens won't make another try. So the Queen sent the druids to cleanse the area. As their returned weary and wounded and three of them missing they, explained that the area was cursed, haunted and lost for humanity. The queen argued but the druids where adamant in their oppinion. The conclave of druids decided to seal the area with magic wards and maically erected a hedge which they empowered with magic. The queen was not happy but did not intervene to stop them. Since then the area is known as the ghostlands (and several other nicknames suggesting the same).


Tekst przetłumaczony:
Kraina Duchów


Kraina Duchów była przeklęta od wieków, jeszcze zanim powstało Carlin. Niepokój ogarnia tych, którzy się tam zapuszczą, dlatego tereny te są unikane, kiedy to tylko możliwe. Kiedy kobiety zawładnęły Carlin, niezależne miasto próbowało zawładnąć tym terenem i wysłano tam osadników. Wkrótce zaczęli być oni dręczeni przez koszmary i złe omeny. Ludzie mieli halucynacje i stawali się agresywni, jeśli nie całkiem szaleni. Seryjne zabójstwa, amoki wściekłości i dziwne ale śmiercionośne wypadki stały się powszechne, póki ludzie nie przenieśli się z powrotem do miasta. Królowa była niezadowolona, ale mieszkańcy nie chcieli po raz drugi próbować się tam osiedlać. Dlatego Królowa wysłała druidów, by oczyścili ten teren. Kiedy wrócili wyczerpani i ranni, bez trzech z nich, wytłumaczyli że tamten region jest przeklęty, nawiedzony i stracony dla ludzkości. Królowa próbowała różnych argumentów, ale druidzi nie zmienili swojego zdania. Konklawa druidów zadecydowała zapieczętować ten teren magicznymi zabezpieczeniami i wzniesionymi żywopłotami wzmocnionymi magią. Królowa nie była szczęśliwa, ale nie próbowała ich powstrzymać. Od tamtego czasu teren ten znany jest jako Kraina Duchów (lub nazywana pokrewnymi określeniami, sugerującymi to samo).


← Nie ma poprzedniego tytułuKraina DuchówNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Piąta Szafka

Black Book.gif  Latający Venoryjczyk
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
The flying Venorean is a ship that is cursed to sail the seas forever. Allowed to visit land only every seven years, the ghostly captain uses his shore leave to lure clueless sailors into his crew. Everybody that signs the contract becomes cursed like the captain and might only leave the ship if he finds a suitable exchange on one of his shore leaves every seven years.


Tekst przetłumaczony:
Latający Venoryjczyk jest okrętem przeklętym na wieczne żeglowanie po oceanach. Tylko raz na siedem lat może przybić do brzegu i wtedy kapitan wykorzystuje to by zwabiać nieświadomych żeglarzy na pokład jako kolejnego członka załogi duchów. Każdy kto podpisze kontrakt z kapitanem zostaje przeklęty jak on i może opuścić okręt tylko wtedy, gdy znajdzie podczas postoju kogoś, kto się z nim zamieni.


← Nie ma poprzedniego tytułuLatający VenoryjczykNie ma następnego tytułu →Black Book.gifSmall Grey Book.gifBrown Book.gif  Złoty Waleń
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Black Book.gifSmall Grey Book.gif), Biblioteki w Carlin (Brown Book.gif)
Opis:  Zbiór informacji o legendarnym złotym zwierzęciu.

Tekst oryginalny:
The Golden Whale
Since sightings have been reported by many respectable seamen the existance of the golden whale can no longer be dismissed as a fairy tale. It is said that this whale is as huge as an isle and its body is made of purest gold. Even though many of the reports were made by seamen in the southern seas sailors of the north also claim to have seen this creature. All over the world the sighting of the golden whale is seen as a good omen. No one has yet been able to even hurt the beast; however, several inventors and mages have come up with ideas for the creation of a weapon that might pierce its golden body.


Tekst przetłumaczony:
Złoty Waleń
Istnienie złotego walenia nie może być już dłużej uważane za legendę lub mrzonkę gdyż zbyt wielu szanowanych marynarzy potwierdziło swe bliskie spotkanie z tym stworem. Podobno jest on wielki jak wyspa, a jego ciało jest szczerozłote. Zarówno żeglarze z mórz południowych jak i północnych uważają, że mieli okazję zobaczyć to zwierzę. Na całym świecie spotkanie ze złotym waleniem jest uważane za uśmiech losu. Jeszcze nikomu nie udało się tej bestii zranić; jednakowoż, kilku wynalazców i magów przedstawiło swe pomysły dotyczące stworzenia broni zdolnej przebić złote ciało.


← Nie ma poprzedniego tytułuZłoty WaleńNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Mooh'Tah
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Mooh'Tah
In our days the minotaurean philosophy of Mooh'Tah is only known as a warrior cult of some sort. This is of course incorrect. Although the Mooh'Tah centers around perfection and the minotaurean Mooh'Tah masters are feared warriors and for many the epitome of skilled fighting Mooh'Tah is more!
Its perfection in everything or at least anything, may it be music, may it be cooking, may it be poetry, may it be war. Secondly its about seeing the perfection in things. A Mooh'Tah master might spend hours in looking at a flower ... or some broken pottery and it's likely he writes a poem or song about it, only to walk into a battle minutes later. In general it's assumed that you can condense the philosophy into two principles: See perfection! And: Try to achieve perfection!


Tekst przetłumaczony:
Mooh'Tah
W dzisiejszych czasach Moo'Tah, filozofia Minotaurów, jest znana jedynie jako jakiś rodzaj kultu wojowników. To oczywiście nieprawda. Pomimo, że Moo'Tah skupia się wokół perfekcji a mistrzowie Moo'Tah są siejącymi postrach wojownikami, dla wielu uosobienie wyszkolonego walczącego Moo'Tah to coś więcej!
To perfekcja we wszystkim lub przynajmniej w czymkolwiek, może to być muzyka, gotowanie, poezja, wojna. Po drugie chodzi w niej o dostrzeganie perfekcji we wszystkich rzeczach. Mistrz Moo'Tah może spędzać godziny patrząc na kwiat... albo potrzaskany dzbanek i prawdopodobnie napisze jeszcze o tym wiersz czy piosenkę, tylko po to, by kilka minut później wkroczyć do walki. Generalnie można tę filozofię wyjaśnić w dwóch zasadach: Dostrzeż perfekcję! I: Próbuj osiągnąć perfekcję!


← Nie ma poprzedniego tytułuMooh'TahNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Zagubiony zakon Rycerzy Koszmaru
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O zakonie Rycerzy Koszmaru.

Tekst oryginalny:
The lost order of the nightmare knights
The order of the nightmare knights was suposedly founded by some mystics and elffriends in ancient times. They were a constant source of trouble due to their prophecys of doom and frightening the good citizens of thais with their storys.
So one of the thaian kings in his generosity gave them a pice of land near the area that later should become known as plains of havoc. The noble king saw it as both, a challenge to the order to proove their seriousness and as a trainingground to achive even more insight in the workings of fate. Though many did not understand the wise king in those days and plead the order not to leave, the order of the nightmares left the capital and only a few left the order frightened and exeposed as cowards.
After a while more and more warriors flocked to the order and embraced their strange teachings. Most came for the challenge provided by the nearby plains and its monsters, and the order of doom-prophets became more and more a mockery. The king knew they would eventually fail and did not forbid the foolish to join them. In the end the order was extingiushed in some needless battle against undead they provoked (probably pursuing some of their dubious prophecies). Still the wise king had long enough put the misguided there as a shield for the newly founded stelement of venore. In the end only the foresight of the clever king came true. The order did fade away as he expected, unable to live up to their loofty goals but at least their misguided energy was not wasted but used to further the prosperity of the thaian realm.


Tekst przetłumaczony:
Zagubiony Zakon Rycerzy Koszmaru
Zakon Rycerzy Koszmaru został najprawdopodobniej założony przez mistyków i przyjaznych Elfów w czasach starożytnych. Byli oni stałym problemem ze względu na swoje mroczne proroctwa i straszenie dobrych mieszkańców Thais swoimi opowieściami.
Dlatego jeden z Thaiańskich królów dał im w swej hojności kawałek ziemi, niedaleko terenów, które później stały się znane jako Równiny Chaosu. Szlachetny król uznał, że tereny te mogą być zarówno wyzwaniem dla zakonu, aby mógł udowodnić swoją powagę, jak i terenem do ćwiczeń i trenowania swoich umiejętności patrzenia w przyszły los. Jednak wielu nie zrozumiało mądrego króla i prosiło, by zakon nie opuszczał miasta, jednak zakon wyruszył ze stolicy i tylko kilku przerażonych rycerzy zostało z zakonu usuniętych i uznanych za tchórzy.
Po jakimś czasie coraz więcej wojowników przybywało do zakonu, by uczyć się ich dziwnych technik. Większość przybywała zwabiona wyzwaniami zapewnianymi przez pobliskie równiny i zamieszkujące je potwory, a zakon proroków zguby coraz bardziej zatracał swoje pierwotne powołanie. Król wiedział, że zakon prawdopodobnie upadnie i nie zakaże głupim się do nich przyłączać. Ostatecznie zakon został rozbity w jakiejś niepotrzebnej bitwie z nieumarłymi (prawdopodobnie w wyniku jakiegoś wątpliwego proroctwa). Mądry król wciąż jednak wykorzystał ich jako tarczy chroniącej nowo założoną osadę Venore. W końcu jedynie przewidywania mądrego króla się spełniły. Zakon się rozpadł, tak jak się król tego spodziewał, niezdolny osiągać swoich celów, ale przynajmniej ich energia została wykorzystana do ochrony interesów królestwa Thais.


← Nie ma poprzedniego tytułuZagubiony zakon Rycerzy KoszmaruNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Stara Krasnoludzka Kopalniana Przyśpiewka
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Blood and toil
Remove the soil
Sweat and work
Remove the orc


Cut and pick
That's the trick
Cut and run
That's a dragon


So have a seat
And drink, smile and sing
You h'ain't yet been eat
That's a good thing


-Old Dwarven Mining Song


Tekst przetłumaczony:
Krew i znój
Usuń glebę
Spoć się i pracuj
Pozbądź się orków

Tnij i kop
To cała sztuka
Tnij i zwiewaj
To jest smok

Więc usiądź sobie
Pij, śmiej się i śpiewaj
Jeszcze nie zostałeś pożarty
A to dobra rzecz


← Nie ma poprzedniego tytułuStara Krasnoludzka Kopalniana PrzyśpiewkaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Szósta Szafka

Brown Book.gif  Ostrza Ciemności
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  

Tekst oryginalny:
Three pirate kings of old made a pact with the powers of darkness and were rewarded with three dark blades of immense powers. No enemy survived an attack with one of these blades. It is said that they allowed their owners to know whenever other ships where near and that storms and wind could be called with the blades to assist in the evil plots of the pirates. The end came on the day these pirates decided to betray each other. In a sea battle, they called for storms of such intensity that all of their ships sank. None of the pirates survived, and the blades vanished. It is assumed they lie on the ocean floor.


Tekst przetłumaczony:
Trzech pirackich królów zawarło pakt z mocami ciemności i zostali nagrodzeni trzema mrocznymi ostrzami o niezmierzonych mocach. Żaden przeciwnik nie był w stanie przeżyć ciosu któregokolwiek z trzech ostrzy. Jest powiedziane, że miecze te pozwalają właścicielom wiedzieć o każdym nadpływającym statku, a także za ich pomocą można było zesłać sztorm lub wiatr, aby wspomóc piratów w ich złych uczynkach. Koniec nadszedł, gdy ci piraci zdecydowali nawzajem się zdradzić. W trakcie trwania bitwy morskiej, każdy z nich wezwał sztorm o takiej sile, że ich statki zatonęły. Żaden z nich nie przerwał, a ostrza przepadły. Przypuszczalnie leżą gdzieś na dnie oceanu


← Nie ma poprzedniego tytułuOstrza CiemnościNie ma następnego tytułu →Brown Book.gifBlack Book.gif  Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteka w Ab'Dendriel, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  O historii minotaurów, część trzecia.

Tekst oryginalny:
To become an educated warrior-philosopher became the goal of all minotaurkind. Uncontrolled rage was considered to be primitive from then on. A minotaurian warrior is skilled as an artist, often found conentrated drawing, reciting or creating poems and wielding a weapon with awarenes and cold hearted skill. The warriors of the uppermost class are usually so well educated they control some amount of magic, often used to augment their own strength and defense. They are the heroes and role models of the lower class. The minotaurs still have a warrior culture, but the understanding of a true warrior has changed dramatically.

Minotaur cheese is a specialty, often envied by decadent human nobles.


Tekst przetłumaczony:
Zostanie wykształconym wojownikiem-filozofem stało się celem każdego Minotaura. Niekontrolowany szał został uznany za prymitywizm. Minotaurzy wojownik posiada umiejętności jak artysta, często potrafi rysować, recytować lub pisać wiersze, a także nosić broń ze świadomością i zimną krwią. Wojownicy z najwyższych warstw są często tak wykształceni, że potrafią kontrolować pewną ilość mocy magicznej, zazwyczaj używanej do powiększenia ich własnej siły i obrony. Są bohaterami i ideałami dla niższych klas. Minotaury wciąż posiadają wojenną kulturę, ale zrozumienie prawdziwego wojownika bardzo się zmieniło.

Ser Minotaurów jest specjałem, często pożądanym przez dekadencką ludzką szlachtę.


← Mądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIMądrości Puldraka o minotaurach - Księga IIINie ma następnego tytułu →Black Book.gifBrown Book.gifRed Square Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book, Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki w Carlin (Red Square Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 3


The Teshial were never fighters. They retreated in the early days of war to hidden refuges, not as a whole caste but only in small family groups. Their hideouts were additionally protected by strong illusionary magic and offered them peace from the madness around them. These elves developed due to meditation and a special philosophy in the art of dream magic, dramatically enhancing their initial abilities in the decades. So they began to exist almost permanently in a state of dreams, only rarely appearing now and then amidst the other elves to give them advice and try to convince some of them to join their way of life. As the war grew more and more fierce these visits became less and less frequent until they were almost a myth, even for elvenkind. In the new awakening of the world they were some of the first to appear, apparently far less disoriented then other beings. Many races welcomed their help, but their teachings seldom found dedicated listeners. After they taught a part of their secrets to some humans they found worthy, they had to see their pupils tortured by developments they judged themselves guilty of. Also, other elves put pressure on the humans to give up the secrets of dreams. They withdrew from the world of mortals and it is rumored they have physically entered the realm of dreams. The Teshial are 'typical' in appearance for elves, but they could create the illusion of almost any appearance if they so choose. Some people even say that due to their enormous control of dreams they could shape their children as they wish, giving them human or even orcish appearance. On the other hand, even people who come up with such theories go silent when asked why an elf should choose to have a child that looks that way.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga III


Teshial nigdy nie byli wojownikami. Wycofali się w pierwszych dniach wojny do ukrytego schroniska, nie jako cała kasta lecz małe grupki rodzinne. Ich ukryte schronienia były dodatkowo chronione silną magią iluzoryczną, oferowały im one spokój od szaleństwa wokół nich. Te elfy rozwijały się poprzez medytację oraz specjalną filozofię w sztuce magii snu, dramatycznie potęgując swoje początkowe umiejętności poprzez dekady. Zaczęli istnieć niemalże jedynie w stanie snu, sporadycznie pokazując się wśród innych elfów, dając im rady albo starając się ich przekonać aby przyłączyli się i podążali ich ścieżką życia. Gdy wojna stawała się coraz bardziej i bardziej gwałtowna, ich wizyty stały się coraz rzadsze aż w końcu stały się legendą, nawet dla ludu elfów. Podczas nowego przebudzenia się świata byli oni pierwszymi, którzy się pojawili, najwidoczniej mniej zdezorientowanymi niż inne byty. Wiele ras przyjęło ich pomoc lecz ich nauki rzadko znajdowały stałych słuchaczy. Po tym jak zdradzili ludziom część swoich sekretów zasłużyli na szacunek, musieli patrzeć na swoich wychowanków cierpiących przez postęp, za który oni sami winili siebie. Również inne elfy wywierały nacisk na ludzi aby zdradzili im sekrety snów. Wycofali się oni ze świata śmiertelników i jak głosi plotka, fizycznie wkroczyli do świata snów. Teshial mają typowy wygląd elfów, mogą jednak jak tylko zechcą stworzyć iluzję dowolnego wyglądu. Niektórzy ludzie mówią nawet, że dzięki swojej ogromnej kontroli nad snami, potrafią nadać kształt swoim dzieciom jak tylko zapragną, dając im wygląd ludzki lub nawet wygląd orka. Z drugiej jednak strony, nawet ci ludzie, którzy wymyślają takie teorie, milczą spytani czemu elf miałby wybrać dziecko wyglądające w taki sposób.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IIMądrości Puldraka o elfach - Księga IIIMądrości Puldraka o elfach - Księga IV →Brown Book.gif  Legenda o Jasnookich
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Legenda o starożytnym klanie krasnoludów.

Tekst oryginalny:
The Brighteyes Legend
By: Damius Weirgroth


Long ago, long before the lands of Tibia were known by this name a dwarven fellowship was founded, holding a destiny of fame, power and tragedy. These Individuals were known as the brighteye fellowship. Those who crossed them or did something to anger them never saw the light of day. It is said when enraged these dwarve's eyes grew in light that could be seen a towns distance away and they went into a bezerk frenzy killing all that opposed them. Loosing all control and compassion in that frenzy they became unbearable even to the fellowsships of the savage axes and the dragoneaters. So after great debates between the fellowships they left Kazordoon and the big old one for unknown new lands. Though some setteled at remote spots on the continent the trail of the others was lost. They are considered the lost fellowship in theese days and no britghteye was born since then in the halls of Kazordoon.


Tekst przetłumaczony:
Legenda o Jasnookich
Spisana przez Damiusa Weirgrotha


Dawno temu, na długo przed nazwaniem świata Tibią, założone zostało krasnoludzkie bractwo, dzierżące przeznaczenie sławy, mocy i tragedii. Jednostki należące do tej wspólnoty nazwano Jasnookimi. Ci, którzy weszli im w drogę lub zrobili coś, co ich rozzłościło, już nigdy nie ujrzeli światła dziennego. Mówi się, że oczy tych rozwścieczonych Krasnoludów zaczynały się jarzyć tak, że widać je było w odległych miastach, a oni wpadali w amok zabijając wszystko co im się ośmieliło sprzeciwić. Tracąc nad sobą kontrolę i współczucie w tym szaleństwie, stali się nie do zniesienia nawet dla bractw Siedmiu Toporów i Zjadaczy Smoków. Po długich dyskusjach pomiędzy bractwami, musieli opuścić Kazordoon i Wielką Starą Górę i wyruszyć na poszukiwanie nieznanych nowych lądów. Niektórzy osiedlili się gdzieś na krańcach kontynentu, o innych słuch zaginął. Od tamtej pory nie narodził się już w Kazordoon żaden Jasnooki.


← Nie ma poprzedniego tytułuLegenda o JasnookichNie ma następnego tytułu →Black Book.gifBrown Book.gif  Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to learn Magic easy. Level 1: For Knights and non Vocation people (Part one)


Magic is Life, Life is Magic. Well, life is sex too, but this is a book for little children, so we wont talk about that here. But never forget that Magic is a jealous Lady and if you try to take her out of your head she will sure take revenge. The first thing you must know about the Noble Art of Magic is that not all Tibia inhabitant and monsters of the underworld, has the same ways to make magic. All civilizated people that lives over the earth has the same Magic style, no matter what race they are: humans, the elves in Ab'Dendriel the Beauty and even the dwarfs in their underearth city, Kazordoon. Theres only a isolated from Magic whole world and is the island knowed as Rookaard (Newbie Island) becouse no magic can be casted there. Perhaps some Dark Rituals turned Magic impossible to do. In the civilization not all we have same skill and amount of magic power, common knowed as Mana, but it will be explained in next Book.


Tekst przetłumaczony:
Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga I


Magia jest Życiem, Życie jest Magią. No, życie jest także seksem, ale to jest książka dla małych dzieci, więc nie będziemy o tym tutaj pisać. Ale nigdy nie zapominajcie, że Magia jest zazdrosną kobietą i jeśli spróbujecie wyrzucić ją z głowy, ona na pewno się zemści. Pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć o Szlachetnej Sztuce Magii to fakt, iż nie wszyscy mieszkańcy Tibii i potwory z podziemnego świata mają te same sposoby jej używania. Wszyscy cywilizowani ludzie, którzy żyją na ziemi, mają takie same magiczne style, bez względu do jakiej rasy należą: Ludzie, Elfy z Pięknego Ab'Dendriel, a nawet Krasnoludy ze swojego podziemnego miasta Kazordoonu. Jedynie wyspa Rookgard (Wyspa Nowicjuszy) jest izolowana od Magii świata, ponieważ żadne magiczne zaklęcie nie może zostać tam wypowiedziane. Prawdopodobnie jakieś Mroczne Rytuały sprawiły, że Magia jest tam niemożliwa do uprawiania. W cywilizowanym świecie nie wszyscy mamy takie same umiejętności i ilość posiadadej magicznej mocy, powszechnie zwanej Maną, ale to zostanie wytłumaczone w kolejnej książce.


← Nie ma poprzedniego tytułuJak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga INie ma następnego tytułu →Dwudziesta Siódma Szafka

Black Book.gif  Nauka tańca w prosty sposób
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Dancing made easy


Tekst przetłumaczony:
Nauka tańca w prosty sposób


← Nie ma poprzedniego tytułuNauka tańca w prosty sposóbNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Minotaury cz. 1, autorstwa Iregarna
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Minotaurs by Iregarn Pt. 1
The minotaurs claimed that they were once the marshals and favoured people of Blog, the raging one. In the wars over creation they were one of the most successful races. But as the war grew more and more fierce it were the wild and raging minotaurs that had to pay the worst blood toll. The berserker rage inherent to their race made them a formidable opponent but also very vulnerable.
Though victorious in most battles, in the end the berserking warriors had to surrender to their wounds or were left crippled and executed and fed to Blogs lesser followers. Even worse, the raging minotaurs knew neither friend nor enemy. Brother slew brother, fathers slaughtered their sons in their rage. Then, one day a minotaur, named Tha'kull conquered his rage. He withdrew from battle and became a hermit. In his travels he met Akkor, the blind one. This minotaur was by fate not subjected to the rage inherent to the minotauren race and had aquired a tranquility and wisdom, unknown to his kind so far. Tha'Kull thaught the blind one how to improve his body and fortitude and Akkor in return teached the warrior how to improve his soul.
He looked upon the world and for the first time in aeons a minotaurean warrior saw the world without hatred. He saw the beauty in things, simple and complex.
He saw the harmony in creation and the place the living had in it. He also saw the place that was meant to be taken by the sentient beings among the living. And he went back to his people to teach. Never a warrior of the minotaurs had neglected his rage and even though he was cautious the angry berserker warlords would not allow the words he spoke to be heard by their people.


Tekst przetłumaczony:
Minotaury, autorstwa Iregarna, Cz. 1
Minotaury utrzymują, że dawniej były marszałkami i ulubieńcami Bloga szalejącego. Podczas wojen o stworzenie, były jedną z najbardziej sukcesywnych ras. Ale kiedy wojna stawała się coraz bardziej zażarta, dzikie i szalejące Minotaury straciły najwięcej krwi. Amok wściekłości wrodził się w ich rasę i sprawił, że stali się przerażającym przeciwnikiem, ale zarazem bardzo nieodpornym.
Zwycięscy w większości bitew, w końcu szalejący wojownicy musieli polec w wyniku ran lub zostawali kalecy czy straceni. Co gorsza, te dzikie Minotaury nie znały ani przyjaciół, ani wrogów. Brat zabijał brata, ojcowie mordowali w tym szale własnych synów. Aż pewnego dnia, Minotaur o imieniu Tha'kull przezwyciężył swój amok. Uciekł z pola bitwy i został pustelnikiem. Podczas swoich podróży napotkał ślepego Akkora. Ten Minotaur nie był przeklęty wrodzonym Minotaurom szałem i osiągnął spokój i wiedzę, nieznaną dotychczas tej rasie. Tha'kull nauczył ślepca ja roziwnąć ciało, a ten w zamian za to nauczył wojownika jak rozwinąć duszę.
Spojrzał na świat i po raz pierwszy od wieków minotaurzy wojownik ujrzał świat bez nienawiści. Ujrzał piękno rzeczy, proste i skomplikowane.
Ujrzał harmonię stworzenia i miejsca jakie zajmowało w nim życie. I powrócił do swoich, by ich nauczać. Nigdy wojownik Minotaurów nie odrzucił swego szału i dlatego źli przywódcy nie pozwolali by jego słowa zostały usłyszane przez innych.


← Nie ma poprzedniego tytułuMinotaury cz. 1, autorstwa IregarnaMinotaury cz. 2, autorstwa Iregarna →Brown Book.gif  Mantra Rolnika
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The craven hordes are not for me
I may have less than you've got


But less to watch over? Oh no
dear sir,
For I've a lovely carrot


Watermelons and Grapes, Some
honey-flowers
A ripening banana tree


Treasure you fight for and
Treasure you earn
But a good patch of dirt is free


-Farmer's Mantra


Tekst przetłumaczony:
Hordy tchórzy nie są dla mnie
Mogę mieć mniej niż wy macie


Ale mniej do doglądania? O nie
drogi panie,
Bo mam piękną marchew


Arbuzy i winogrona, kilka
miodowych kwiatów
Dojrzewające drzewo bananowca


Skarby dla których walczycie i
Skarby, które zdobywacie
Ale dobry kawał ziemi jest za darmo.


-Mantra Farmera


← Nie ma poprzedniego tytułuMantra RolnikaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Ósma Szafka

Brown Book.gif  Opowieści z Krypty
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Tales from the crypt by an unknown necromancer


Tekst przetłumaczony:
Opowieści z Krypty autorstwa nieznanego nekromanty


← Nie ma poprzedniego tytułuOpowieści z KryptyNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Minotaury cz. 1, autorstwa Iregarna
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Minotaurs by Iregarn Pt. 1
The minotaurs claimed that they were once the marshals and favoured people of Blog, the raging one. In the wars over creation they were one of the most successful races. But as the war grew more and more fierce it were the wild and raging minotaurs that had to pay the worst blood toll. The berserker rage inherent to their race made them a formidable opponent but also very vulnerable.
Though victorious in most battles, in the end the berserking warriors had to surrender to their wounds or were left crippled and executed and fed to Blogs lesser followers. Even worse, the raging minotaurs knew neither friend nor enemy. Brother slew brother, fathers slaughtered their sons in their rage. Then, one day a minotaur, named Tha'kull conquered his rage. He withdrew from battle and became a hermit. In his travels he met Akkor, the blind one. This minotaur was by fate not subjected to the rage inherent to the minotauren race and had aquired a tranquility and wisdom, unknown to his kind so far. Tha'Kull thaught the blind one how to improve his body and fortitude and Akkor in return teached the warrior how to improve his soul.
He looked upon the world and for the first time in aeons a minotaurean warrior saw the world without hatred. He saw the beauty in things, simple and complex.
He saw the harmony in creation and the place the living had in it. He also saw the place that was meant to be taken by the sentient beings among the living. And he went back to his people to teach. Never a warrior of the minotaurs had neglected his rage and even though he was cautious the angry berserker warlords would not allow the words he spoke to be heard by their people.


Tekst przetłumaczony:
Minotaury, autorstwa Iregarna, Cz. 1
Minotaury utrzymują, że dawniej były marszałkami i ulubieńcami Bloga szalejącego. Podczas wojen o stworzenie, były jedną z najbardziej sukcesywnych ras. Ale kiedy wojna stawała się coraz bardziej zażarta, dzikie i szalejące Minotaury straciły najwięcej krwi. Amok wściekłości wrodził się w ich rasę i sprawił, że stali się przerażającym przeciwnikiem, ale zarazem bardzo nieodpornym.
Zwycięscy w większości bitew, w końcu szalejący wojownicy musieli polec w wyniku ran lub zostawali kalecy czy straceni. Co gorsza, te dzikie Minotaury nie znały ani przyjaciół, ani wrogów. Brat zabijał brata, ojcowie mordowali w tym szale własnych synów. Aż pewnego dnia, Minotaur o imieniu Tha'kull przezwyciężył swój amok. Uciekł z pola bitwy i został pustelnikiem. Podczas swoich podróży napotkał ślepego Akkora. Ten Minotaur nie był przeklęty wrodzonym Minotaurom szałem i osiągnął spokój i wiedzę, nieznaną dotychczas tej rasie. Tha'kull nauczył ślepca ja roziwnąć ciało, a ten w zamian za to nauczył wojownika jak rozwinąć duszę.
Spojrzał na świat i po raz pierwszy od wieków minotaurzy wojownik ujrzał świat bez nienawiści. Ujrzał piękno rzeczy, proste i skomplikowane.
Ujrzał harmonię stworzenia i miejsca jakie zajmowało w nim życie. I powrócił do swoich, by ich nauczać. Nigdy wojownik Minotaurów nie odrzucił swego szału i dlatego źli przywódcy nie pozwolali by jego słowa zostały usłyszane przez innych.


← Nie ma poprzedniego tytułuMinotaury cz. 1, autorstwa IregarnaMinotaury cz. 2, autorstwa Iregarna →Black Book.gif  Minotaury cz. 2, autorstwa Iregarna
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Minotaurs by Iregarn Pt. 2
He was challenged and battled again and again. But Tha'kull had been one of the mightiest warriors in the wars and his meditations and understanding of the ways of the world gave him the edge.
Where his enemies attacked him with rage, he countered them with oversight. Where the enemies tried to hurt him with the powers born from rage, he slew them with elegance. No emotion clouded his fights and he was superior and victorious. The minotaurs of those days were accustomed that might makes right and so it was easy for this first warrior philosopher to gain followers. The harder part was to make them listen and only the patience gained in his meditations let him succeed in the end. After some time his philosophies spread like a wildfire in the minotaur tribes. His and Akkors pupils wandered the world and through example and patience spread their words. The higher teachings of the philosophy were never truly understood by the masses but even the least of them were taught to overcome the hatred and rage that made them tools in a war that was not theirs. By neglecting the rage at first the minotaurs became the prime targets of Blogs other minions but in the end the formidable skills and persistence of the warrior-philosophers combined with the inability to lead a two front war let the followers of Blog lose interest in pursuing the minotaurs who had fled underground and fortified several bases. In the coming years the minotaurs defended their new found freedom with all their might and the principles of their philosophy, known as Mooh'Tah, were founded.


Tekst przetłumaczony:
Minotaury, autorstwa Iregarna, cz. 2
Był wzywany do walki cały czas. Ale Tha'kull był jednym z najpotężniejszych Minotaurów w czasie wojen, a jego medytacje i zrozumienie świata, dało mu siłę.
Podczas, gdy jego wrogowie atakowali go w amoku, on przeciwstawiał im się z pełną kontrolą. Kiedy przeciwnicy próbowali skrzywdzić go z siłą narodzoną w szale, on parował ich ciosy z elegancją. Żadne emocje nie zakłóciły jego walki i cały czas zwyciężał. To sprawiło, że pierwszemu wojownikowi filozofowi udało się zyskać zwolenników. Trudniej było sprawić, by zaczęli słuchać i tylko cierpliwość nabyta podczas medytacji, pozwoliła mu dokończyć dzieła. Po jakimś czasie, jego filozofia zaczęła się rozprzestrzeniać z szybkością ognia pomiędzy plemionami Minotaurów. Uczniowie jego i Akkora przemierzali świat i przez przykład i cierpliwość głosili słowo. Wyższa filozofia nie została nigdy zrozumiana przez masy, ale nawet ostatni zostali nauczeni jak porzucić nienawiść i szał, które czyniły ich narzędziami w wojnach, które nie były ich. Poprzez odrzucenie amoku Minotaury stały się głównym celem innych pachołków Bloga, ale przerażające umiejętności i wytrwałość wojowników-filozofów połączone z niemożliwością prowadzenia wojny na dwa fronty sprawiły, że wyznawcy Bloga porzuciły ściganie Minotaurów, które schroniły się w kilku podziemnych, ufortyfikowanych bazach. W nadchodzących latach Minotaury ochroniły swoją nowo odnalezioną wolność swoją potęgą i zasadami filozofii, znanej jako Moo'Tah.


← Minotaury cz. 1, autorstwa IregarnaMinotaury cz. 2, autorstwa IregarnaNie ma następnego tytułu →Dwudziesta Dziewiąta Szafka

Fat Green Book.gifBrown Thin Book.gif  Skołatane Wyspy
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Fat Green Book, Brown Thin Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Fat Green Book.gif), Biblioteki w Carlin (Brown Thin Book.gif)
Opis:  Podstawowe informacje o wyspach należących do archipelagu.

Tekst oryginalny:
The Shattered Isles
Nargor is a hostile rock surrounded by treacherous reefs. Since it is uninhabitable and almost unreachable it is of no interest.
Treasure Island is not only desert-like but also quite deserted. The only people you meet are treasure hunters that travel there occasionally to try their luck.
The inhabitants of the town Liberty Bay live on the numerous plantations. The town has developed into a major trading center in recent years, and is under Thaian rule.
The Forbidden Islands to the north-west are dangerous not only because of the volcanoes that are found there but also due to frequent quara activity. Since there is no real reason to visit these islands, no regular shipping route was ever established.
The Laguna Islands are quite often visited by passing ships to refresh their supply of water and food. Still the isles are too desolate to establish a settlement there. It is rumored that a small tribe of savages calls one of the isles its home.


Tekst przetłumaczony:
Skołatane Wyspy
Nargor jest wielką niebezpieczną skałą otoczoną zdradliwymi rafami. Jako, że jest niemalże niedostępna i nie do skolonizowania, nie ma powodu by się nią interesować.
Wyspa Skarbów jest nie tylko wyspą pustynną, ale też opuszczoną. Można tam spotkać jedynie poszukiwaczy skarbów przybywających tu by spróbować szczęścia.
Mieszkańcy miasta Liberty Bay żyją na licznych plantacjach. W ostatnich latach miasto przekształciło się w jedno z ważniejszych centrów handlowych będących pod władzą Thais.
Zakazane Wyspy na północnym zachodzie są niebezpieczne nie tylko z powodu wulkanów ale również z powodu sporej aktywności quar. Jako że nie ma żadnego powodu odwiedzania tych wysp, żaden statek nie oferuje przewozu w te okolice.
Wyspy Laguna są często odwiedzane przez przepływające statki w celu odnowienia zapasów wody i jedzenia. Jednak są one zbyt opuszczone by zakładać tam jakiekolwiek osiedle. Podobno jedynie mały szczep tubylców zamieszkuje te wyspy na stałe.


← Nie ma poprzedniego tytułuSkołatane WyspyNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Krasnoludzkie Imiona
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O nadawaniu imion krasnoludom.

Tekst oryginalny:
Dwarven Names
A dwarf gets one given name at his birth. This is common among many of the races. From this day on the young dwarf is monitored for his behaviour and interests. With the beginning of adolescense the dwarf gets initiated to a cult that is considered suitable for him. The more progressive dwarves who try to change and create something new are initiated as child of the fire, whereas the conservative, preserving dwarves are initiated to the cult of earth. (Sidenote: the mad inventors that embrace 'undwarfish' priciples and concepts are inititated to the technomancers cults and named children of the machine) So two dwarven siblings may claim to be son/daughter of a different element although they share the same biological parents. Later the dwarf gets to choose a brotherhood (which is a imprecise but common translation of the dwarven term which is far better and literally translates into 'fellowship'). The more aggressive types would choose the savage axes, a rowdy group of dwarves that has some fame to be easily angered. The more patient (sometimes patient to an extent that drives humans nearly mad) would choose the molten rock fellowship and those that are adventurous and even foolhardy risktakers would join the dragoneaters and so on. There are a dozen or so fellowships although only three or four are prominent enough to be commonly known. They could be compared with some kind of social club or guild in human terms.


Tekst przetłumaczony:
Krasnolud dostaje jedno imię przy narodzinach. To jest bardzo powszechny zwyczaj pośród wielu ras. Od dnia nadania imienia, młody krasnolud jest obserwowany pod kątem zachowania i zainteresowań. Z początkiem dorosłości krasnolud jest wprowadzany do kultu, do którego najbardziej pasuje. Najbardziej postępowe krasnoludy, które próbują zmieniać lub tworzyć nowe rzeczy stają się dziećmi ognia, natomiast te konserwatywne wprowadzane są do kultu ziemi. (Dopisek: szaleni wynalazcy, którzy wyznają "nie krasnoludzkie" zasady wprowadzani są do kultu technomancerów i zwane są dziećmi maszyn). Tak więc krasnoludzkie rodzeństwo może być dziećmi różnych żywiołów, pomimo że mają tych samych biologicznych rodziców. Później krasnolud wybiera bractwo (które jest nieprecyzyjnym, ale podobnym tłumaczeniem krasnoludzkiego słowa, które byłoby bliższe określeniu "wspólnota"). Bardziej agresywne jednostki wybierają Dzikie Topory, awanturniczą grupę krasnoludów, która łatwo się wścieka. Bardziej cierpliwi (czasami cierpliwi w stopniu doprowadzającym ludzi do szaleństwa) mogą wybrać bractwo Płynnej Skały a ci, którzy są ryzykantami i lubią przygody wybierają Zjadaczy Smoków. Istnieją tuziny bractw, ale tylko trzy lub cztery są na tyle poważne, żeby być powszechnie znane. Bractwa te mogą być porównywane z różnymi klubami lub gildiami w terminologii ludzkiej.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrasnoludzkie ImionaNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Filozofia Ras
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Philosophy of the races
You await to read a book about philosophy of the elves, dwarves, minotaurs and so on?
Well, forget about it! There's nothing a book can teach you. Go and talk to the philosophers of those races and you MIGHT begin to understand a small percentage of that philosophy. In a book you will find only misconceptions. Written by people that neither live, nor embrace that philosophy, a book is destined to be flawed. Further by having been written by a member of another race there's no chance to understand what a philosophy of another race is about. You will read what the author has in prejudices and expectations but no truth. Further ...


Tekst przetłumaczony:
Filozofia ras
Pragniesz przeczytać książkę o filozofii elfów, krasnoludów, minotaurów, czyż nie?
Cóż, zapomnij o tym! Książka nie nauczy cię niczego. Idź i porozmawiaj z przedstawicielami filozofii tych ras i MOŻE uda ci się zrozumieć choćby niewielki ułamek z tej wiedzy. W książce znajdziesz tylko błędne interpretacje. Taka książka nigdy nie byłaby doskonała, skoro napisaliby ją ludzie nieumiejący żyć w zgodzie z tą filozofią. Nie ma szans, by przedstawiciel innej rasy zrozumiał i opisał filozofię innej. Najwyżej byłyby to uprzedzenia i wyobrażenia, ale nie sposób by tam można było znaleźć jakiejkolwiek prawdy. Ponadto ...


← Nie ma poprzedniego tytułuFilozofia RasNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to learn Magic easy. Level 1: For Knights and non Vocation people (Part two)
Two ways exists to make Magic: in a Instant magic use, common spells or spells that needs a high amount of Mana, or Magic can be stored in little stone pieces called Runes, which made and use is very easy.
To make a Rune Spell you will need a Blank Rune, a little grey piece of stone you can buy in any Magic Shop all around Tibia, just a Rune with no Spell in yet. If you are skilled enough to make the Rune and you have Mana enough, put the Blank Rune in your hand and say the words. Spells made to be stored in runes starts by AD, so dont mess them. The Rune will be charged by the Magic power, changing shape, color and sign, showing the Magic worked. You can use it now just touching it (Right Click and Use or just Ctrl+click) and then shoot it to the target. The Magic will fly from your hand and one of the charges will disapear. Runes have different amount of charges (one to four) and when all charges are used, the Rune will just vanish, as it never existed.


Tekst przetłumaczony:
Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom pierwszy: Dla Rycerzy i ludzi bez profesji (Księga druga)
Są dwie drogi aby używać magii: spontaniczna, czyli zaklęcia, które potrzebują dużą dawkę Many, albo magia runiczna, za pomocą której Magia może być przechowywana w małych kawałkach kamieni, zwanych runami, które są bardzo proste w użyciu.
Aby rzucić zaklęcie runiczne będziesz potrzebował pustej runy, małego, szarego kawałka kamienia, który możesz kupić w każdym sklepie magicznym w całej Tibii. Jest to po prostu runa, na którą nikt jeszcze nie rzucił zaklęcia. Jeśli jesteś wystarczająco doświadczony i masz wystarczającą ilość many, aby zrobić runę, włóż pustą runę do ręki i wypowiedz zaklęcie. Zaklęcie zostanie zapieczętowane na runie przez magiczne moce, które zmienią jej kolor, kształt i wyryją na niej znak. Możesz teraz jej użyć po prostu jej dotykając (klikając Prawym Przyciskiem myszy i naciskając Use, lub Ctrl+klik), a następnie wskazując cel. Magia uleci z twej dłoni i jeden ładunek z runy zniknie. Każda runa ma inną ilość ładunków (od jednego do czterech), a kiedy wszystkie one zostaną użyte, Runa po prostu zniknie, tak, jakby nigdy nie istniała.


← Jak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga IJak łatwo nauczyć się magii. Poziom 1: Dla rycerzy i ludzi bez profesji - Księga IINie ma następnego tytułu →Trzydziesta Szafka

Black Book.gif  Kazordoon, ukryte miasto
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O Kazordoon.

Tekst oryginalny:
Kazordoon, the hidden city
In the blocklike Mountain, known as the big old one, the hidden city of kazordoon is nestled.
Its the last refuge of the ancient race of dwarves. Hidden and heavily fortified it was the last stand of dwarvenhood in the wars of creation and the last hope of that race to adapt to and survive the new ages. The famous giant statue, known as colossus guards its entry, alhough the narrow valley makes it difficult to see that fortress-statue and admire its beauty. Kazordoon is known for its safety and masterful smithery throughout the lands.
Since some generations the dwarven city (whose ruler claims a title that might be translated as 'emperor') is allied with the thaian kingdom.


Tekst przetłumaczony:
Kazordoon, ukryte miasto.
W bryle Góry, znanej jako Wielka Stara, znajduje się ukryte miasto Kazordoon.
Jest to ostatnia ostoja starożytnej rasy Krasnoludów. Ukryte i mocno ufortyfikowane było ich ostatnim stanowiskiem w wojnach stworzenia i ostatnią nadzieją tej rasy na zaadaptowanie się i przeżycie w nowych czasach. Znany, olbrzymi posąg, zwany kolosem strzeże wejścia, jednak wąska dolina utrudnia jego zobaczenie i zachwycenie się jego pięknem. Kazordoon znany jest ze swego bezpieczeństwa i mistrzowskiego kowalstwa.
Od kilku pokoleń miasto Krasnoludów (których władca posiada tytuł, który można przetłumaczyć jako "imperator") jest wspierane przez królestwo Thais.


← Nie ma poprzedniego tytułuKazordoon, ukryte miastoNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Jak uwodzić Mężczyzn
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to seduce a Man
<this seems to be a cooking book>


Tekst przetłumaczony:
Jak uwodzić Mężczyzn
<to wygląda na książkę kucharską>


← Nie ma poprzedniego tytułuJak uwodzić MężczyznNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Pierwsza Szafka

Black Book.gif  Carlin i powstanie kobiet I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O powstawaniu miasta Carlin.

Tekst oryginalny:
Carlin and the rise of the women Vol.1
In the begining the Carlin colony was planed as a example of thaian greatness. A city planned by famous architects and built by the finest craftsmen the kingdom could muster. The area was plagued by orcattacks tough and the people and workers became dishearted and afraid. Many left the site for good. So more and more forced labourers and criminals were sent to help in the building process and the finest army of the kindom, the feared 'red legion' was sent as a protective force and to hold the growning number of doubious citizens in check. Seeing the possibility of failure of their greatest project, the royal family of Thais used the growing city of Carlin as a deposit for unwanted thinkers and noble familys that misstepped in the intrigues that plagued the kingdom in those time. Unwanted in the capital but too powerfull to be disposed they were sent to Carlin. Given their wealth and the fertility of the north, the city was not a bad place to live at as long as the legion managed to keep the orcs at bay. Those citizens were joined by some druids that were not comfortable with the power and influence of the thaian sorcerors and their closeness to the royal family. Soon freethinkers and philosophers flocked to carlin and the unrest grew. The focus of the thaian military to internal affairs was increased and the city was ruled with a more iron hand. The governor was not a calm man and seeing the prosperity of the city he got greedy, increasing the taxes to painfull heights. The building of an enourmous castle was begun, a bit northeast of Carlin. Most unfree workers were used for the construction and so soon the city was no longer sufficiently supplied with food. Seeing that only the local druids made it possible to raise enough supplies, the king ordered more druids to travel to carlin, ensuring the supply of the city, the workers and the troops. Still the work progressed slowly.


Tekst przetłumaczony:
Carlin i powstanie kobiet, Tom I
Początkowo Carlin miało być kolonią będącą dowodem na wielkość królestwa Thais. Miasto zostało zaprojektowane przez sławnych architektów i zbudowane przez najlepszych rzemieślników królestwa. Jednak tamten teren często był atakowany przez Orki, przez co ludzie bali się tam przebywać. Wielu opuściło te tereny na dobre. Dlatego wysyłano tam coraz więcej zmuszonych siłą pracowników, a także kryminalistów do pomocy w budowaniu miasta i najwspanialszej armii królestwa, osławiony "Czerwony Legion" został wysłany jako siła obronna i żeby trzymać rosnącą liczbę wątpiących mieszkańców w ryzach. Zdając sobie sprawę z możliwości porażki w swoim najwspanialszym projekcie, rodzina królewska Thais wkorzystała rosnące miasto Carlin jako miejsce zsyłki niechcianych myślicieli i członków szlacheckich rodzin, którzy knuli intrygi w tamych czasach. Niechciani w stolicy, ale zbyt potężni by można było nimi spokojnie manipulować, wysyłani byli do Carlin. Ze swoimi bogactwami i urodzajem północy, miasto nie było złym miejscem do życia, zwłaszcza kiedy "Czerwony Legion" dopadł Orki w zatoce. Do mieszkańców miasta dołączyli także druidzi, którzy byli przeciwko mocom i wpływom magów z Thais i ich dobrym stosunkom z rodziną królewską. Wkrótce wolnomyśliciele i filozofowie przybyli do Carlin i zaczęło rodzić się powstanie. Thais skoncentrowało się więc na ustanowieniu w mieście władzy żelazną ręką. Gubernator nie był spokojnym człowiekiem. Widząc rosnący dobrobyt miasta, stał się chciwy i zwiększył podatki do straszliwych sum. Rozpoczęto budowę olbrzymiego zamku trochę na północny-wschód od Carlin. Większość niewolnych pracowników zostało przydzielonych do prac budowlanych i wkrótce miastu zaczęło brakować zapasów jedzenia. Widząc, że tylko lokalni druidzi potrafią dostarczyć wystarczających zapasów, król wysłał do Carlin więcej druidów, zapewniając miastu zaopatrzenie dla pracowników i żołnierzy. Wciąż jednak praca wykonywana była dość wolno.


← Nie ma poprzedniego tytułuCarlin i powstanie kobiet ICarlin i powstanie kobiet II, cz. 1 →Black Book.gif  Carlin i powstanie kobiet II, cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O powstaniu kobiet w Carlin.

Tekst oryginalny:
Carlin and the rise of the women Vol.2
More and more male citizens where drafted for the construction of the castle. The women were forced to learn most crafts needed to run the city and joined the druids in gathering and hunting, learning a lot of helpfull skills from those masters of nature. The exiled sister of the thaian king gained more and more influence in the city and soon some huntresses loyal to her cause started nightly supply raids on the bases of the red legion at the buildingsite. With the stolen food she bought favours and supporters in the still starving city
(since most supplies went straight to the red legion). Using their newly learned skills of stalking and laying false tracks, the huntresses blamed the orcs of the region with the raids. The plan worked well - too well.
The orcs, frightened due to the presence of the famous red legion whose mercyless brutallity was even known to the orcish hordes had not dared to attack or even harras the humans in the carlin area for some time. After a few of those 'orcraids' that could not be prevented the general of the legion ordered a good part of his troops to attack and anihilate the orcish base. Their known base as a islefortress where they thought themselves safe. By night, protected by heavy fog the legion used primmitive rafts to cross the sea to the not so far isle. Their attack was a complete surprise. The orcs were slaughtered. Most of the higher ranking orcs were not present in the fortress, partaking in a riutal to find a new chieftain and warlord at the other side of the isle. So the orcs, without leadership were easy prey for the experienced legionaires. After their bloody victory the legion hastily tried to travel back to ensure the crimminals did not take that oportunity for a mutiny. Noone knows if it was magic used by vengefull orc shamans (or even by carlin druids as some claim) or just a force of nature, but a storm struck as the legion was crossing the sea a second time.


Tekst przetłumaczony:
Carlin i powstanie kobiet, Tom 2
Coraz więcej mężczyzn było zatrudnianych przy budowie zamku. Kobiety zmuszone zostały do nauczenia się rzemiosł potrzebnych do normalnego funkcjonowania miasta i dołączały do druidów zbierając, polując i ucząc się wielu przydatnych umiejętności od tych mistrzów natury. Siostra króla Thais, skazana na banicję, zdobywała coraz większe poparcie w mieście i wkrótce kilka łowczyń, wiernie jej oddanych, rozpoczęło nocne najazdy na bazy Czerwonego Legionu. Skradzionym jedzeniem kupowała swoich popleczników i zwolenników we wciąż głodującym mieście.
(ponieważ większość zapasów przydzielano Czerwonemu Legionowi). Używając nowo zdobytych umiejętności w robieniu fałszywych tropów, łowczynie zrzuciły winę na Orki za swoje własne najazdy. Plan działał dobrze - zbyt dobrze.
Orki, przerażone obecnością sławnego Czerwonego Legionu, którego bezlitosna brutalność była znana nawet wśród orkowych hord, nie śmiały atakować albo nawet nękać ludzi w okolicy Carlin przez jakiś czas. Po kilku z tych "najazdów Orków", które nie zdołały być powstrzymane, generał legionu wydał rozkaz dużej grupie swoich żołnierzy zaatakować i zniszczyć bazę Orków. Ich znana baza, była fortecą na wyspie, gdzie jak same myślały, były całkiem bezpieczne. W nocy, osłaniani gęstą mgłą, legioniści użyli prymitywnych tratw, żeby dotrzeć do niezbyt odległej od brzegu wyspy. Ich atak był dla Orków całkowitym zaskoczeniem. Orki zostały wyrżnięte w pień. Większość wyższych rangą Orków nie było akurat w fortecy, ponieważ brali udział w rytuale wyboru nowego wodza na drugiej stronie wyspy. Dlatego Orkowie pozbawieni przywództwa byli łatwą ofiarą dla doświadczonych legionistów. Po krwawym zwycięstwie legion próbował szybko wrócić, żeby upewnić się, że kryminaliści nie wykorzystają okazji, aby wszcząć bunt. Nikt nie wie czy była to magia użyta przez mściwych Orków Szamanów (albo nawet przez druidów z Carlin) albo tylko siły natury, ale kiedy Legion był na morzu, rozpętał się sztorm.


← Carlin i powstanie kobiet ICarlin i powstanie kobiet II, cz. 1Carlin i powstanie kobiet II, cz. 2 →Brown Book.gif  Pamiętniczek
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Dear Diary,
Today I was almost scared to death.
While running through the bushes outside Venore, I ran into this huge hairy eight legged.. thing.
First I thought it was my brother, but there it was, one huge spider.
I'm glad it didn't see me, because I had to change pants.
This must have been the most embaressing day for me, I'm glad no others know about it.
Dear Diary,
Hair is hairy.
And it comes in different styles.
Itch sometimes.
Running your fingers through hair is great.
Dear Diary,
I think I have found something wrong with me.
I like cheese alot, cheese makes me happy.
With cheese I feel whole and complete.
Does this make me a rat?
Dear Diary,
Why do we have hair?
It's just in the way, and it itches and all that.
I want to be just like my dad, bald and hairless.


Tekst przetłumaczony:
Drogi Pamiętniczku,
Dziś prawie przestraszyłem się na śmierć.
Podczas biegu przez krzaki na obrzeżach Venore, wbiegłem na wielką, owłosioną, ośmionożną... rzecz.
Początkowo pomyślałem, że to mój brat, ale to był ogromny pająk.
Mam szczęście, że mnie nie zauważył, bo musiałem zmienić bieliznę.
To musi być mój najbardziej żenujący dzień, całe szczęście, że nikt inny się o tym nie dowiedział.

Drogi Pamiętniczku,
Włosy są włochate.
I mogą różnie wyglądać.
Czasem swędzą.
Przesuwanie palcami po włosach jest wspaniałe.

Drogi Pamiętniczku,
Myślę, że coś jest ze mną nie w porządku.
Bardzo lubię ser. Ser sprawia, że jestem szczęśliwy.
Z serem czuję się cały i kompletny.
Czy to czyni mnie szczurem?

Drogi Pamiętniczku,
Dlaczego mamy włosy?
Ciągle przeszkadzają i swędzą i w ogóle.
Chciałbym być jak mój tata, łysy i bezwłosy.


← Nie ma poprzedniego tytułuPamiętniczekNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Druga Szafka

Black Book.gif  Carlin i powstanie kobiet II, cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O powstaniu kobiet w Carlin.

Tekst oryginalny:
Carlin and the rise of the women Vol.2
The makeshift rafts were no match for the forces of the elements and a good part of the legionaires were killed and drowned, others hurt and all exausthed. Vauleable equipment was lost and the remaining forces were barely able to make it back the their comerads that were staying at the city and the construction site. Seeing an oportunity the kings sister gathered her followers and spred the word that time has come to strike back and break the chains that the kingdom had put on them. The druids were persuaded to join her cause. Huntresses roamed the wilderness to scout the legion and runes were prepared. Meanwhile the orcs planned bloddy revenge. The newly choosen warlords called to the arms and the remaining orcs were joind by their brethren from the woods and smaler isles. This force was joined by some cyclopses and renegade minotaurs which where bribed with gold, metal and promises. The attack of the orcs struck the remaining red legion with vengefull force. Though hopelessly outnumbered and spread too thin over the titanic construction site the red legion fought a bloody fight. Wherever they could, they built pockets of resistance in a sea of green bodys that swarmed them. Doing so they left the way open to the workers though. The orcs took no prisoners. The desparate fought with everything they had but hammers and pickaxes were no match to orcisch spears and blades.


Tekst przetłumaczony:
Carlin i powstanie kobiet, Tom 2
Proste tratwy nie były przystosowane do takiej siły żywiołu i większość legionistów zatonęła, pozostali byli ranni lub całkowicie wyczerpani. Kosztowny ekwipunek został utracony, a szczątki oddziału nie były w stanie go odzyskać. Widząc nadarzającą się okazję, królewska siostra zebrała swoich zwolenników i wezwała ich do zerwania łańcuchów, które nałożyło na nich królestwo. Druidzi zostali namówieni do przyłączenia się do jej armii. Łowczynie wędrowały przez odludzia, żeby przeprowadzić zwiad. Przygotowywano runy.
W międzyczasie Orkowie planowali krwawą zemstę. Nowo wybrani przywódcy organizowali armię. Do resztki Orków z fortecy dołączali ich bracia z lasów i mniejszych wysp. Dodatkowo ich siłę wsparły Cyklopy i odszczepieńcze Minotaury, które przekupiono złotem, metalem i obietnicami. Atak Orków uderzył w resztki Czerwonego Legionu ze straszliwą siłą. Pomimo przeważającej liczby przeciwników, legioniści walczyli zaciekle w tej krwawej bitwie. Gdzie tylko mogli robili wyłomy w osaczającym ich morzu zielonych cielsk. W końcu udało im się wywalczyć drogę do robotników. Orkowie nie brali zakładników. Ludzie desperacko walczyli czym tylko się dało, ale młoty i kilofy nie dorównywały orkowym włóczniom i ostrzom.


← Carlin i powstanie kobiet II, cz. 1Carlin i powstanie kobiet II, cz. 2Carlin i powstanie kobiet III →Black Book.gif  Carlin i powstanie kobiet III
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O powstaniu kobiet w Carlin.

Tekst oryginalny:
Carlin and the rise of the women Vol.3
In the caverns and halve bulit dungeons hundreds died a dirty, painfull death. Alarmed through the scouts the secretly raised forces of Carlin arived, the huntresses and druids came more for the sake of their male family members of course, than for the red legion, but allas they came too late. As they finally arived the orcs had almost finished their dirty work. The attack of the carlin forces took them by surprise but the orcs were too numerous. As the orcish resistance began to form the carlin forces retreated. Drawing the orcs after them the huntresses and druids struck and retreated as planned and trained to be done against the red legion. As they made it to the walls of carlin they had thinned out the orcish troops considerably and most allies like the minotaurs were still pundering the construction site. Some druids that were still hidden in the woods used their magic to impersonate orcs and attacked those allies and herded wolves against them. The enraged minotaurs and cyclopses joined forces and were led to the exausted orcs infront of the carlin walls who prepared for a siege.
In the battle that erupted between orcs and their enraged former allies the carlin forces started a surprise attack, aimed at the orcish leadership. They managed to kill them swiftly and retreated back. The orcs finally defeated the minotaurs and cyclopses but were too weakend to consider a further attack on the city. They plundered the construction site and destroyed what they could. They razed the foundations for about two weeks before they left. Shaken by the loss of its most powerfull military tool the thaian royals decided to use their remaining forces to ensure the safety of the capital and other holdings rather then to start a war in an area that far away to claim regentship over a city that would be a ghosttown after a war. Carlin had won its freedom and idependence, but the price was high.


Tekst przetłumaczony:
Carlin i powstanie kobiet, Tom 3
W jaskiniach i połowicznie zbudowanych lochach setki ginęły parszywą, bolesną śmiercią. Zaalarmowane przez zwiadowców sekretne siły Carlin przybyły z pomocą. Łowczynie i druidzi przybyli bardziej dla dobra swoich męskich członków rodziny niż dla Czerwonego Legionu, ale i tak niestety przybyli zbyt późno. Kiedy wreszcie dotarli na miejsce, Orkowie prawie skończyli swoją brudną robotę. Atak posiłków nastąpił z zaskoczenia, ale i tak przeciwników było zbyt wielu. Kiedy opór Orków zaczął się formować, siły Carlin rozpoczęły odwrót. Druidzi i łowczynie wykorzystali strategię trenowaną przeciwko Czerwonemu Legionowi. Kiedy dotarli do murów Carlin, przetrzebili oddziały wroga znacząco, podczas gdy sojusznicy Orków, tacy jak Minotaury, wciąż byli koło wznoszonego zamku. Grupa druidów, która ukryła się wcześniej w lesie, użyła swojej magii by zamienić się w Orki, zaatakować ich sojuszników i nasłać na nich stada wilków. Rozwścieczone Minotaury i Cyklopy dołączyły do sił ludzi i zostały poprowadzone na wyczerpanych Orków, którzy przygotowywali oblężenie Carlin.
W bitwie, która wybuchła pomiędzy Orkami a ich rozwścieczonymi byłymi sojusznikami, siły Carlin rozpoczęły niespodziewany atak, wymierzony w orkowe dowództwo. Udało im się zabić przywódców i szybko się wycofać. W końcu Orkom udało się pokonać Minotaury i Cyklopy, ale byli zbyt osłabieni, żeby zaatakować miasto. Ruszyli na budowę zamku i zniszczyli co tylko się dało. Niszczyli fundamenty przez dwa tygodnie zanim odeszli. Rodzina królewska Thais, wstrząśnięta utratą swojego najpotężniejszego legionu, zdecydowała użyć resztek oddziału do zapewnienia bezpieczeństwa stolicy zamiast wszczynać wojnę w tak odległych stronach. Carlin wygrało swoją wolność i niezależność, ale cena była wysoka.


← Carlin i powstanie kobiet II, cz. 2Carlin i powstanie kobiet IIINie ma następnego tytułu →Trzydziesta Trzecia Szafka

Brown Book.gif  Troje będący Czterema
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
In the beginning there were the three that were four. They were the source. They were creation.
Then the harmony was disrupted by murder and the one that was the essence of matter became the four. The six fought and the four that were the separated unity of elements were subjugated into almost nothingness. The essence of mind stolen by the greedy creators they were made tools and were abused and misused. But they will rise again when the time of ascension comes. And the traitorurs murderer will be the first to fall.


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuTroje będący CzteremaNie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Tibijskie Cudy Świata!
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings, Biblioteki w Ankrahmun
Opis:  Tibijskie cudy świata.

Tekst oryginalny:
The tibian world-wonders!
The known and aknowledged world-wonders are:
The colossus of Kazordoon
The black pyramid of Dracoria
The great lighthousetree of Ab'Dendriel
The thorntower of Shadowthorn
The undergroundcity of Mintwalin
The black city of skulls in Hellsgate
The great lava falls in Hellsgate
The pyramid city of Ankrahmun


Tekst przetłumaczony:
Cuda świata Tibii!
Znane i zanotowane cuda świata:
Kolos z Kazordoon
Czarna piramida Dracori
Wielkie drzewo-latarnia w Ab'Dendriel
Forteca z kolcami w Shadowthorn
Podziemne miasto Mintwalin
Czarne miasto czaszek w Hellsgate
Wielki wodospad magmy w Hellsgate
Miasto Piramid Ankrahmun


← Nie ma poprzedniego tytułuTibijskie Cudy Świata!Nie ma następnego tytułu →Trzydziesta Czwarta Szafka

Red Square Book.gif  Latarnia Morska na Końcu Świata
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay
Opis:  O końcu świata i jego zagrożeniach.

Tekst oryginalny:
Sailors claim to have travelled as far as the end of the world where the water pours down into nothingness. Although it is easily recognizable during daylight it poses a special threat at night. To make matters worse, a spooky lighthouse sometimes appears out of nowhere to lure ships over the edge of the world. Whether it is really a lighthouse or some other source of light differs from story to story and remains to be determined.


Tekst przetłumaczony:
Żeglarze twierdzą, że dotarli aż na koniec świata, gdzie woda spływa w nieskończoną przepaść. Łatwo można ten koniec rozpoznać za dnia, jednak nocą stanowi spore zagrożenie. Aby jeszcze pogorszyć sprawę, przerażająca latarnia morska czasem pojawia się znikąd i zwabia okręty do końca świata. Każda historia ma inny pogląd co do tego, czy to światło pochodzi od latarni czy ma też inne źródło, wciąż trzeba to ostatecznie określić.


← Nie ma poprzedniego tytułuLatarnia Morska na Końcu ŚwiataNie ma następnego tytułu →Red Square Book.gif  Królowie Zwierząt
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Animal Kings
In ancient times the Shattered Isles used to be one huge isle. A peaceful and highly advanced civilisation prospered there. With the help of magic and breeding, they refined the very essence of all creatures on the isle. So even the animals became incredibly healthy and practically perfect beings of their species. They even acquired some intelligence that improved from generation to generation. After a catastrophe that destroyed the whole island, only a few of those animals survived. Over the years, other animals added to these special creatures, and soon only a fraction of the animals still had the attributes of their ancestors.
These noble animals chose one of their kind as their king and with the knowledge of their ancestors they acquired immortality. Nowadays, those animal kings still live at remote places, though some of them might have left the isles for more hospitable areas.
If someone succeeds in catching one of them, he might learn their secret of immortality along with other secrets that were thought to be lost with the destruction of the isle.


Tekst przetłumaczony:
Królowie Zwierząt.
W starożytnych czasach Rozbite Wyspy były jedną wielką wyspą. Prosperowała tam spokojna i wysoko zaawansowana cywilizacja. Z pomocą magii i krzyżowania, udoskonalili istotę wszystkich stworzeń na wyspie. Nawet zwierzęta stały się niesamowicie zdrowymi i doskonałymi przedstawicielami swoich gatunków. Zyskały nawet rodzaj inteligencji, który rozwijał się wraz z kolejnymi pokoleniami. Po katastrofie, która zniszczyła wyspę, jedynie niektóre z tych zwierząt przetrwały. Przez lata inne zwierzęta przyłączyły się do tych specjalnych i wkrótce ich wspólne potomstwo także nabywało cechy ich przodków.
Te szlachetne zwierzęta wybrały jednego spośród każdego gatunku na króla i z wiedzą przodków udało się im osiągnąć nieśmiertelność. Dziś ci Królowie Zwierząt wciąż żyją w odludnych miejscach, a niektórzy z nich opuścili wyspy, by zamieszkać w bardziej sprzyjających okolicach.
Jeśli komukolwiek uda się złapać jednego z nich, będzie mógł posiąść tajemnicę nieśmiertelności, tak samo jak wiedzę, która jest zapomniana od czasów zniszczenia wyspy.


← Nie ma poprzedniego tytułuKrólowie ZwierzątNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Demoniczny Skrzypek
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Demon Fiddler
A legend tells about a man, a sinister traveller that booked a passage on a ship.
In a stormy night he began to play a ghostly tune on his fiddle. The tune drove the helpless sailors into madness and forced them to sail their ship laughing on the next reef. The traveller though had vanished.


Tekst przetłumaczony:
Demoniczny skrzypek
Legenda mówi o mężczyźnie, ponurym podróżniku, który rezerwował przejazdy łodzią. Podczas nocy ze sztormami zaczynał grać upiorne melodie na swoich skrzypcach. Melodia ta doprowadzała bezradnych marynarzy do szaleństwa i zmuszała ich do wpłynięcia na najbliższą rafę. Po tym podróżnik się rozpływał.


← Nie ma poprzedniego tytułuDemoniczny SkrzypekNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Sztuka Pokoju
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  

Tekst oryginalny:
The art of peace


Tekst przetłumaczony:
Sztuka pokoju


← Nie ma poprzedniego tytułuSztuka PokojuNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wstęp do Wojny Powitalnej
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Wstęp do wojny między orkami, a krasnoludami.

Tekst oryginalny:
Introduction of the War of Welcome


The War of Welcome took place near the southern bridge, that the humans call 'the dwarf bridge'. The southern territory was once inhabited by a mighty orcish tribe and the few dwarves brave enough to stick around the mountain were constantly being hasseled by these orcish people and some were enslaved by the vile orcs! To the Northwest lie Carlin, a place inhabited by humans who struggled for survival on their own and could not help the dwarves in this matter either. As time went by the dwarves who called for war against the orcis raiders grew in number and voice. They felt they had a right to reatake these lands from the orcish invaders.


Tekst przetłumaczony:
Wstęp do Wojny Powitalnej


Wojna Powitalna miała miejsce nieopodal południowego mostu, zwanego przez ludzi 'mostem krasnoludów'. Południowe terytorium było zamieszkiwane przez silny szczep orków i kilku krasnoludów wystarczająco odważnych, by przebywać w okolicy gór stale napadanych przez tych orków, niektórzy z nich byli porywani przez te podłe potwory! Na północny zachód leży Carlin, miejsce zamieszkane przez ludzi, którzy walczyli o własne przetrwanie i nie mogli pomóc krasnoludom z tym problemem. Z upływem czasu ilość krasnoludów chętna do wojny z orkowymi jeźdźcami rosła w liczbę. Uznawali za swój obowiązek odebrać te ziemie orkowym najeźdźcom.


← Nie ma poprzedniego tytułuWstęp do Wojny PowitalnejPoczątek Wojny Powitalnej →Brown Book.gif  Początek Wojny Powitalnej
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon
Opis:  Opis wojny między krasnoludami, a orkami.

Tekst oryginalny:
War of Welcome Begins
It happened suddenly one morning. A group of Dwarves were passing by the Orc territory outside their mountain. They were on their way to Thais to sell off some of their jewels of the mountain. The orcs tried to ambush them but falied. The dwarves reacted quick and by valor and superior equipment defeated the raiders. This ensued the War of Welcome. After this incident the dwarves who claimed that the time had come to stand up for their beliefs and their treasure got the proof they needed to convince their brethren and sisters of their cause. The orcs would not retreat though and prepared themselfes for war. After a year of battle the orcs were finaly crushed and the tribe scattered. The dwarves now again claimed dominance over the heart of the continent and all the land that 'where under the shadow of the big old one'. The humans of the thaian kingdom became allys to the dwarfen empires soon after theese wars and trade flourished.


Tekst przetłumaczony:
Początek Wojny Powitalnej
Zdarzyło się to nagle pewnego poranka. Grupa Krasnoludów przemierzała terytorium orków poza ich górą. Byli w drodze do Thais, aby sprzedać trochę kamieni szlachetnych z kopalni. Orkowie próbowali się na nich zaczaić jednak sztuka ta się nie udała. Krasnoludzi zaregowali szybko z męstwem i znakomitym wyposażeniem pokonali jeźdźców. Z tego wynikła Wojna Powitalna. Po tym incydencie krasnoludzi którzy zrozumieli, że nadszedł czas, aby wziąć udział w walce o swoje przekonania i skarby mieli dowód dzięki któremu mogli przekonać swoich braci i siostry. Orkowie nie wycofali się chociaż przygotowywali się na wojnę. Po roku walk orkowie zostali wreszcie rozbici i plemię rozbiegło się. Krasnoludzi ponownie zaczęli dominować w sercu kontynentu i całego terenu 'w cieniu dużego, starego'. Po tych wojnach udzie z królestwa Thais stali się sprzymierzeńcami dla krasnoludzkiego imperium i handel rozkwitł.


← Nie ma poprzedniego tytułuPoczątek Wojny PowitalnejNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Piąta Szafka

Black Book.gifSmall Grey Book.gif  Mądrości Puldraka o orkach
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Small Grey Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Black Book.gif), Biblioteki w Carlin (Small Grey Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldrak wisdom about orcs


As intensely as the orcs hate all other races, they share a feeling of community. The orcs can sense, to some extent, the feelings of other orcs. The shamans develop this ability to such an extent, that they can sense the innermost potential of newborn orc whelps. All newborn are tested and the shamans decide a future function in orcish society. The whelps are fed differently, raised differently, and educated differently. Wise men of other races say that such behavior is similar to some insects, such as bees, and through their empathetic bond might share a kind of 'hive-mind', so they refer to orc communities as hives. The chief of a hive owns a big harem of women who have no other function than to pleasure him and give birth to new orcs. These orcish matrons are usually incredibly big and fat, almost not able to walk on their own. Where 'normal' orcwomen function as laborer and craftwomen and give birth to two to three orcs in their lives, these female orcs are only reproductive machinery, giving birth to about six whelps each half year. Orcs are usually contend with their place in orcish society and only the leaders fight each other on purpose. Rarely will an orc raise a weapon against another orc, even if they are not of the same hive. Rivalry between hives is usually dissolved through a fight of their leaders and the victorious hive absorbs the other one. Now and then, when a new strong warrior reaches maturity he challenges the old leader for a fight of supremacy. Sometimes though, when the hive becomes too big for the area it occupies, such a warrior senses somehow that its time to move on. Then he and a few other orcs leave the hive in peace to settle somewhere else. This unique culture, together with its fertility, makes the orcs the most formidable threat to all other tibian communities.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o orkach


Orkowie tworzą rodzaj społeczności, który łączy ogromna nienawiść do wszystkich innych ras. Potrafią oni wyczuwać uczucia innych Orków. Szamani rozwinęli tę umiejętność do poziomu, który pozwala im wyczuwać najbardziej skryte potencjały nowo narodzonych Orciąt. Wszystkie noworodki są badane przez Szamanów, którzy decydują o ich przyszłej funkcji w społeczeństwie Orków. Są one później inaczej karmione, wychowywane i nauczane. Mądrzy przedstawiciele innych ras porównują to zachowanie do zachowań niektórych owadów, na przykład pszczół, a społeczności Orków nazywają ulami. Wódz takiego ula ma duży harem kobiet, których jedynym zadaniem jest zadowalanie go i rodzenie nowych Orków. Te Orkowe Matrony są zazwyczaj straszliwie duże i grube, tak że prawie nie mogą chodzić. Podczas gdy przeciętne kobiety Orków, będące robotnicami dają życie dwóm, trzem Orkom w całym swoim życiu, tak te, których zadaniem jest jedynie reprodukcja, rodzą około dwunastu rocznie. Orkowie są zazwyczaj zadowoleni z miejsca jakie zajmują w społeczeństwie i tylko liderzy walczą ze sobą o władzę. Bardzo rzadko Ork podniesie broń na innego, nawet jeśli nie należą do tego samego ula. Rywalizacja pomiędzy ulami rozwiązuje się zazwyczaj poprzez walkę ich przywódców, a zwycięski ul przyłącza do siebie przegranych. Kiedy nowy, silny wojownik osiąga dojrzałość, wyzywa starego wodza na pojedynek o władzę. Czasami, kiedy ul staje się zbyt duży dla terenu, który zajmuje, taki wojownik czuje, że nadszedł czas, by odejść. Wtedy on i kilku innych opuszczają ul w pokoju, żeby osiedlić się gdzie indziej. Ta unikatowa kultura, wraz ze swą płodnością sprawia, że Orkowie są najbardziej przerażającym zagrożeniem dla wszystkich innych Tibijskich społeczności.


← Nie ma poprzedniego tytułuMądrości Puldraka o orkachNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Ja, Ghul
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Wstęp do eseju naukowego opisującego ghule.

Tekst oryginalny:
I, GHOUL
By Himhor

Within this obscure essay lies a remarkable study of a dwarf who poses as a ghoul to view what life is like from the Ghoulish point of view. A particular emphasis of the work is the fascinating ghoulish healing habits, which the author presumes to be, unlike many warriors thinks nowadays, an effective romantic ritual which ghouls aims to the creatures they do found appealing somehow.


Tekst przetłumaczony:
JA, GHUL
Autorstwa Himhora

Wewnątrz tego mało znanego opracowania znajdują się niesamowite badania krasnoluda, który stawia się na miejscu ghula, by zobaczyć świat z punktu widzenia upiora. Praca kładzie szczególny nacisk na niesamowite zdolności leczenia się ghuli, które autor przypuszcza że (wbrew temu, co większość wojowników dziś sądzi) są efektywnym romantycznym rytuałem, używanym przez upiory na stworzeniach wydających im się pociągające w jakiś sposób.


← Nie ma poprzedniego tytułuJa, GhulNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Legendarne Przekleństwa, VII Cz.1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O legendarnym mieczu.

Tekst oryginalny:
Legendary Curses
Volume VII
The Cyclopmania Sword Pt.1


Time and forge tell a story... When the sword, known by some as the "godsslayer", known by all as a legend beyond reknown and told to children as a bedtime tale. But as in many things, sometimes myth is founded in fact.


Who's to say whether the old story of the origins of this sword are true or false? Not you or I for sure. All we know is what happened when the sword resurfaced, these many many years later. Not found, but shown and given by the gods to a virtuous warrior, for his knowledge and skill.


This man, as skilled in magic and the lost arts of the land, treasured this sword, as any would. But whether in the wisdom of knowing the sword would not be best served in his care, or foretelling of the curse, or fear at the temptation of power, or perhaps even greed, he decided he would relinquish his claim on the blade. Commoners, nobles, villains, and wise men alike all clamored for the sword. For the power it could bring or for the fame it would sing, it was covetted as few things in this world have been.


In the end it brought together two who would otherwise be the bitterest of enemies. They pooled their resources, where apart they would neither one be sufficient to ransom this weapon, together they outbid their competition. Ill-gotten gains and righteous loot were stacked as one and more was borrowed, but at last the bounty was high enough that the owner agreed to hand over the sword.


Since none of those involved felt any of the others were to be trusted, even when throwing their lots in together to buy the sword, they mutually agreed that another party should combine the wealth and chaperone the transaction. For this task they chose the most vaunted merchant in all the lands.


Tekst przetłumaczony:
Legendarne Przkleństwa
Tom VII
Cyklopowy Miecz, Cz. 1


Czas i Wykuwanie opowiadają historię... Miecz, zwany przez niektórych "Zabójcą Bogów", znany jest wszystkim dzięki legendzie, która opowiadana jest dzieciom na dobranoc. Ale jak wiele innych mitów i ten ma w sobie ziarnko prawdy.


Któż może powiedzieć czy historia o powstaniu tego miecza jest prawdziwa czy nie? Na pewno ani ja, ani ty. Wiemy tylko, co wydarzyło się kiedy miecz pojawił się ponownie wiele, wiele lat później. Nie odnaleziony, ale objawiony i wręczony przez Bogów pełnemu cnót wojownikowi, za jego wiedzę i umiejętności.


Wojownik ten zazajomiony z utraconą już magią, docenił ten miecz tak, jak nikt inny nie byłby w stanie. Ale czy posiadając mądrość wiedział, że miecz nie będzie mu dobrze służył, albo przewidując przekleństwo lub obawiając się pokusy władzy czy chciwości, zdecydował się zrezygnować z posiadania miecza. Zwykli obywatele, szlachta, przestępcy i mędrcy głośno domagali się miecza. Dzięki sławie i mocy, które mógł przynieść swojemu posiadaczowi, miecz ten był pożądany jak mało co na świecie.


W końcu znalazło się dwóch, którzy w innym wypadku mogliby być najgorszymi wrogami. Zebrali wszystkie swoje pieniądze, bo każdy z osobna nie mógłby sobie pozwolić na wykupienie tej broni, ale wspólnie mogłoby im się udać wygrać licytację. Nieuczciwie zdobyte zyski i uczciwie zdobyte łupy rzucili na jeden stos, jak również sporą liczbę pożyczonego złota, ale w końcu suma była wystarczająca, by właściciel zgodził się odstąpić miecz.


Żaden z tej dwójki nie ufał drugiemu. Nawet składając się na kupno miecza, obydwaj zgodzili się, że ktoś trzeci powinien połączyć bogactwo i towarzyszyć przy transakcji. Do tego zadania wybrali najbardziej wychwalanego we wszystkich krainach kupca.


← Nie ma poprzedniego tytułuLegendarne Przekleństwa, VII Cz.1Legendarne Przekleństwa, VII Cz.2 →Brown Book.gif  Legendarne Przekleństwa, VII Cz.2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O legendarnym mieczu.

Tekst oryginalny:
Legendary Curses
Volume VII
The Cyclopmania Sword Pt.2


This merchant, being a man of no small wealth himself, and having been issued a deposit by one of the purchasers already, acquired the sword from it's purveyor, and placed into safekeeping until such time as the rest of the debt was paid. In the days that followed, he was given the balance of the sum owed, and as the last bit of gold, platinum, and valuables was passed over the table, he smiled, thanked the gentlemen, locked his storage box and bid them farewell.


This would be known as the biggest theft in all of Tibia, and to this day it stands as an example of what a simple sword can do. Drive a virtuous man to greed; bring enemies together, and, in the end, cause more strife between them than ever before; make a famed trader ruin his reputation and indeed, even his ability to roam the streets safely. All for fame and power.


The sword now secreted away in his collection, and he himself in all but exile, shows that despite the costs paid, the fame and the money, the sword is as much lost to the world as it was before. It came, it destroyed as per it's function- for it is a sword after all, even though it may never again cut flesh it still manages to rend things apart. The curse (which some say comes from the blood of Brog which long ago tainted the blade) will stay with it wherever it lies, and it is probably best that it remains lost again, lest it should cause worse pain than it already has.


Tekst przetłumaczony:
Legendarne Przekleństwa
Tom VII
Cyklopowy Miecz, Cz. 2


Kupiec ten, sam będąc człowiekiem niemałego bogactwa, został poproszony o przechowanie miecza. Zabrał więc miecz od dostarczyciela i umieścił w bezpiecznym miejscu, zanim nie spłacono mu całego długu. Kiedy ostatnia sztuka złota, platyny i kosztowności została przesunęta po stole, kupiec uśmiechnął się do mężczyzn, podziękował im, zatrzasnął swoją szkatułę i szybko się pożegnał.


Znane to jest jako największa kradzież w historii Tibii i do dziś jest przykładem, co jeden miecz może zrobić z ludźmi. Doprowadzić pełnego cnót rycerza do chciwości; połączyć wspólnym celem wrogów, ale w ostateczności doprowadzić ich do jeszcze większej nienawiści niż na początku; sprawić, że znany kupiec zniszczy swoją reputację, a nawet możliwość bezpiecznego wyjścia na ulicę. Wszystko dla sławy i chwały.


Miecz jest teraz ukryty w jego kolekcji, tak jak i on sam jest skazany na ukrywanie się. To wszystko pokazuje jednak, że pomimo poniesionych kosztów, sławy i pieniędzy, miecz jest stracony dla świata tak jak był na samym początku. Zniszczona została jego użyteczność - jest przecież w końcu mieczem. Ale pomimo, że prawdopodobnie już nigdy nie rozetnie mięsa, wciąż ma zdolność rozdzierania rzeczy. Przekleństwo (które pochodzi według niektórych od krwi Broga, która kiedyś zbrukała ostrze) będzie działać gdziekolwiek tylko miecz ten spocznie i prawdopodobnie najlepszą rzeczą jest to, że jest ponownie stracony, bo gdyby nie to, mógłby spowodować jeszcze większe cierpienia.


← Legendarne Przekleństwa, VII Cz.1Legendarne Przekleństwa, VII Cz.2Legendarne Przekleństwa, IX Cz.1 →Trzydziesta Szósta Szafka

Black Book.gif  Mądrości Puldraka o elfach - Księga V
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
Puldraks wisdom about elves Pt. 5
The 5th elven cultural group are the Chelabdil. Their role in the war and their fate is yet unclear, but they have little contact with the other elven castes. They are usually a bit taller and stronger than elves of the other races, and there skin is silvery-white or in blue to greenish tones. Their eyes are often pale blue or green, sometimes a faint yellow. They have long black hair, or sometimes dark brown. They seem to live nowadays in the region northwest of Carlin and are seen quite often there. They have the keenest eyes of the elves, and the weapons of their choice are spears, knives and sometimes the short bow. They are fine hunters and sometimes trade furs, but the main part of their life remains yet uncertain.


Tekst przetłumaczony:
Mądrości Puldraka o elfach - Księga V


Piątą elficką grupą są Chelabdil. Biorą udział w wojnach, a ich przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, ale mają kilka kontaktów z innymi elfickimi kastami. Zazwyczaj są nieco wyżsi i silniejszi niż Elfy innych rodzajów, a ich skóra jest srebrno-biała lub w niebieskich bądź zielonych odcieniach. Ich oczy są najczęściej bladoniebieskie albo zielone, czasem żółtawe. Mają długie czarne włosy, czasami ciemnobrązowe. W dzisiejszych czasach przeważnie zamieszkują region na północny-zachód od Carlin i są tam często widywane. Mają nanjbystrzejszy wzrok pomiędzy wszystkimi Elfami, a bronią której używają są włócznie, noże i czasami krótkie łuki. Są świetnymi łowcami i czasami handlują futrami, ale główna część ich życia jest wciąż niepewna.


← Mądrości Puldraka o elfach - Księga IVMądrości Puldraka o elfach - Księga VNie ma następnego tytułu →Brown Book.gifBlack Book.gif  Wielka księga magii ognia
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book, Black Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif), Biblioteki na Edron (Black Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
The great book of firemagic


Tekst przetłumaczony:
Wielka księga magii ognia


← Nie ma poprzedniego tytułuWielka księga magii ogniaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Siódma Szafka

Black Book.gif  Spacerujący po ogniu
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
The Fire Walkers


On one of the isles I witnessed an utmost unusual occurrence. The natives gathered to some festivity. After some singing, dancing and drinking, they started to jump through some of the bonfires. They started screaming insanely and then started to walk over glowing logs of wood. I am wondering if this has something to do with the stuff they are drinking. It would be interesting to see if it can be used to cross lava streams.


Tekst przetłumaczony:
Spacerujący po ogniu


Brak tłumaczenia


← Nie ma poprzedniego tytułuSpacerujący po ogniuNie ma następnego tytułu →Red Square Book.gifOrange Book.gif  Wilki Morskie
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Red Square Book, Orange Book
Szukaj w:  Biblioteki w Liberty Bay (Red Square Book.gif), Biblioteki w Carlin (Orange Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
Most pirates started their career as smugglers and reavers at the beaches. With the help of small shipping boats, they boarded ships in remote bays where they restocked supplies. Often whole villages made a living from such acts of banditry. At some point they decided that they had become strong enough to take over the ships and raid the seas. Another source of pirates were the mutinous crews that took over ships and who were hunted by the navy anyways.


Tekst przetłumaczony:
Większość piratów rozpoczęła swoją karierę jako przemytnicy i rozbójnicy na plażach. Z pomocą małych łódek mogli dostawać się na pokład zakotwiczonych w odosobnionych zatokach statków, gdzie uzupełniali zapasy. Często całe wioski utrzymywały się z takiego rabunku. W końcu piraci uznali, że urośli tak w siłę, że mogą przejmować statki i grasować po morzach. Piratami stawały się też zbuntowane załogi statków, które i tak były już ścigane przez wojenną marynarkę, więc nie miały nic do stracenia.


← Nie ma poprzedniego tytułuWilki MorskieNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Wytężony Wzrok
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki Kazordoon, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Przepis na miksturę polepszającą wzrok.

Tekst oryginalny:
Extended Vision
Most dwarves have a excellent eyesight even in dark enviroments but this spell will one day allow you to see nearly twice as far as you currently do. What's needed is the fire of a fire element, the head of a ghoul,the essence of a red royal blossom, some water from Blood Bay and the laugh of a mute sinner. Light a fire with the flame of the fire element. Pour the water from Blood Bay into a cauldronand place it over the fire. Throw in the head of the ghoul and the essence of the red royal Blossom and mix it untill a grey myst emerges. Take some of the potion and mix it with the laugh while cooling it. Now we only need to find out the missing catalysts and the magic words to imbue it with energy.


Tekst przetłumaczony:
Wytężony Wzrok
Większość krasnoludów ma świetny wzrok nawet w ciemnym otoczeniu, ale to zaklęcie kiedyś pozwoli Ci widzieć prawie dwa razy dalej niż dotychczas. Tym co jest potrzebne jest ogień z żywiołu ognia, głowa Ghula, wyciąg z czerwonego kwiatu, trochę wody z Krwistej Zatoki i śmiech niemego grzesznika. Zapal ogień płomieniem z żywiołu ognia. Wlej wodę z Krwistej Zatoki do kociołka nad ogniem. Wrzuć tam głowę Ghula i wyciąg z czerwonego kwiatu i zamieszaj aż wzniesie się szary dym. Weź trochę mikstury i mieszaj ją ze śmiechem póki nie ostygnie. Musimy jeszcze tylko znaleźć brakujące przyspieszacze i magiczne słowa aby nasycić ją energią.


← Nie ma poprzedniego tytułuWytężony WzrokNie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Zniszczona książka o Fortecach Snów
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Zniszczona i ledwie czytelna wersja tej książki.

Tekst oryginalny:
The .........
Some of he ancients formed .......amlands. They build mighty fortresses to ........................, conscious or not. It was then, when the mysteri............... and his anger shook the foundation of .....................................awakened screaming in fear and pain. And after the ................................................................................ were gone! All of them with all ..........................................................ost their best men in theese days and never recovered from the ........................................... for the other ancients and so the time of the first dreammasters ended.
From this time on ............. manipulate little of the matter of the dreamlands to ................................................. others in their .................... and prophecy, but not to ..........


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuZniszczona książka o Fortecach SnówNie ma następnego tytułu →
Brown Book.gif  Stara Pijacka Piosenka
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Tekst piosenki.

Tekst oryginalny:
Oh me hearties,
For simpler times
When nary a bridge in sight


And Thais, the town,
Was lit till dawn
By an eastern dragon's light


Oh me scallywags,
For better times
When treasure hunting wasn't so
tough


But then that vermin
Came into the depot
Killed me, and took all my stuff


Oh me fools
For newer days
All things come to an end


For let it be known
This world it has grown
But I still don't know who's my
friend


-Old Drinking Song


Tekst przetłumaczony:
Och ja kochany piję,
Za prostsze czasy
Kiedy most był w zasięgu wzroku

A miasto Thais,
Oświetlone aż do świtu
Przez światło wschodniego smoka

Och ja żałośnie piję,
Za lepsze czasy
Kiedy tropienie skarbów nie było
Takie trudne

Ale później ta gadzina
Przylazła do depo
Zabiła mnie i zabrała wszystkie moje rzeczy

O ja głupi piję,
Za dni, które nie wrócą
Wszystko się kiedyś kończy

Żeby było wiadomo
Ten świat już dorósł
Ale ja wciąż nie wiem
kot jest mym przyjacielem

Stara Pijacka Piosenka


← Nie ma poprzedniego tytułuStara Pijacka PiosenkaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Ósma Szafka

Black Book.gifBrown Book.gif  Jak kontrolować runy, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to manipulate Runes
by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Jak kontrolować runy,
autorstwa Muriela


← Nie ma poprzedniego tytułuJak kontrolować runy, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Znani Nekromanci, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
Famous Necromants by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Znani Nekromanci, autorstwa Muriela.


← Nie ma poprzedniego tytułuZnani Nekromanci, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Black Book.gifBrown Book.gif  Jak stworzyć księgę czarów, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book, Brown Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron (Black Book.gif), Biblioteka klasztorna na Isle of Kings (Brown Book.gif)
Opis:  

Tekst oryginalny:
How to create spellbooks
by Muriel.


Tekst przetłumaczony:
Jak stworzyć księgę czarów,
autorstwa Muriela


← Nie ma poprzedniego tytułuJak stworzyć księgę czarów, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Black Book.gif  Z czego robi się runy, autorstwa Muriela
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Black Book
Szukaj w:  Biblioteki na Edron
Opis:  

Tekst oryginalny:
What runes are made of by Muriel.Tekst przetłumaczony:
Z czego robi się runy, autorstwa Muriela← Nie ma poprzedniego tytułuZ czego robi się runy, autorstwa MurielaNie ma następnego tytułu →Trzydziesta Dziewiąta Szafka

Brown Book.gif  Nieznana 31
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka w Hellgate, Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Książka zaszyfrowana w języku Bonelordów

Tekst oryginalny:
651288967212778894388721512889521961800311457278572611857642197096 805796366125275705845217652197278304648765159564611414519889975112 16151


Tekst przetłumaczony:
???


← Nieznana 30Nieznana 31Nieznana 32 →Brown Book.gif  Straszny Pamiętnik
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
... The spectres where everywhere! Ghosts and undead swarmed us, clawing and biting at us. We chanted the prayers to Banor and fought like we never had fought before. Blessed steel cut rotting flesh and servered limbs and bodyparts that still did not stop to moove. Then all of sudden the undead horde retreated. They almost ducked under some unseen power, the deafening screaming of the dead became a frightened whisper. And then we saw IT! It was a mummy, aeons old and addorned with jewelry worth a kingdom. Slowly it aproached us, its undead minions ducking in fear to his feet. A moment it stood still and its faceles head seemed to muster us. I dared not to breath, the glance of the mummy seemed to stain my soul with rot and evil. I heaed my heart beating. Then the mummy slowly lifted its arm, pointed at us and spoke 'chamek ath uthul arak!' The priest of Fardos who was with us and survived that nighmarish ordeal later told us it means 'sacrifice your blood' in some ancient language of an extinct race. Of course we did not know how to react and noone would have given this godscursed creature even the dirt under our fingernails anyways. After a moment of silence the mummy raised its hands again and with anger yelled but one word: 'Kadash!' I did not need a linguist to translated that. It meant 'attack'. And within the next heartbeat the screaming horde stormed us, ready to flail our living flesh from our bones ...


Tekst przetłumaczony:
Brak


← Nie ma poprzedniego tytułuStraszny PamiętnikNie ma następnego tytułu →


Czterdziesta Szafka

Brown Book.gif  Legendarne Przekleństwa, IX Cz.1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O legendarnej tarczy.

Tekst oryginalny:
Legendary Curses
Volume IX
The Mage's Shield Pt.1


Time and forge tell a story... A story of a dwarven genius, whose creations were known the land over. He made contraptions and confections, simple innovations and great revelations, but above all these stood his shields. Forged with a technique forgotten long ago, and imbued with magic so that they would stand the test of both time and war, these shields of the mastermind were prized among collectors- but even more among warriors.


One particular shield, passing from hand to hand, ended up in the possession of an intrepid explorer. With it in his hand he delved deeper than he ever would have before, with no fear now with this great artifact to protect him. And soon he learned (although it was a brief lesson) that even the best shield won't save you from everything.


An ancient, cast out by the gods for betraying the powers granted him, found a rift through which he could re-enter our plane of existence. Twisted and forsaken, he strode through the tunnels and lava deep beneath the earth, killing those who did not succumb to his will immediately. Our intrepid adventurer being a good example of one who took the more painful of those options. The demon was now armed with one of the greatest pieces of corporeal protection this world has ever known. And despite that, he too fell in arrogance.


Thus the shield passed to his destroyer, a mage of extraordinary power. This mage was known for her discoveries and accomplishments, as well as her no-nonsense disposition. Realizing the shield would be of better use in hands other than her own, she graciously passed ownership (temporarily) to one of her friends. Some say this is the only thing that saved her life from the same fate that befell the shield's previous owners.


Tekst przetłumaczony:
Legendarne Przekleństwa
Tom IX
Tarcza Czarodziejki, Cz. 1


Czas i Wykuwanie opowiadają historię... Historię o Krasnoludzkim geniuszu, którego wyroby znane były nawet w krajach na powierzchni. Wykonywał urządzenia i stroje. Pojedyncze unowocześnienia i wspaniałe wynalazki, ale ponad tym wszystkim stały jego tarcze. Wykute techniką dawno już zapomnianą, wzmocnione magią, mogły przetrwać wojny i czas. Tarcze te zwane Mistrzyniami Umysłu, osiągały wysokie ceny pomiędzy kolekcjonarami - ale jeszcze wyższe pomiędzy wojownikami.


Jedna z nich przechodziła z rąk do rąk, aż znalazła się w posiadaniu mężnego odkrywcy. Z tarczą w ręce zapuszczał się głębiej niż kiedykolwiek wcześniej, nie odczuwając lęku, ponieważ chronił go tak potężny artefakt. Aż w końcu się nauczył (choć była to krótka lekcja), że nawet najlepsza tarcza nie obroni cię przed wszystkim.


Starożytny, wygnany przez Bogów za zdradę mocy, które otrzymał, odnalazł szczelinę przez którą mogł dostać się na poziom naszej egzystencji. Powykręcany i opuszczony, wędrował podziemnymi tunelami i przejściami. Nasz dzielny podróżnik jest dobrym przykładem osoby, która bardzo boleśnie odczuła wybór tej drogi. Od teraz demon uzbrojony był w jeden z najpotężniejszych artefaktów do obrony fizycznej na świecie. I pomimo tego, także wpadł w arogancję.


W ten sposób tarcza przeszła do rąk jego pogromcy, czarodziejki o nadprzyrodzonej mocy. Czarodziejka ta znana była ze swoich odkryć i zdolności, jak również ze swojego niegłupiego charakteru. Zdając sobie sprawę, że tarcza zostanie wykorzystana lepiej w innych rękach niż jej własnych, wspaniałomyślnie przekazała ją (tymczasowo) jednemu ze swoich przyjaciół. Niektórzy twierdzą, że właśnie to uratowało ją przed losem, który podzielili poprzedni właściciele tarczy.


← Legendarne Przekleństwa, VII Cz.2Legendarne Przekleństwa, IX Cz.1Legendarne Przekleństwa, IX Cz.2 →Brown Book.gif  Legendarne Przekleństwa, IX Cz.2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  O legendarnej tarczy.

Tekst oryginalny:
Legendary Curses
Volume IX
The Mage's Shield Pt.2


One day, the new carrier of the shield was sparring with his longtime companion. Lost in the heat of combat, or perhaps just the routine of it, they did not notice the young man creeping towards them. As weak as this man was, and as strong as the two companions were, no-one was surprised at the speed at which he dispatched the two. It was all attributed to the curse of the shield. Hefting his newly plundered loot, the young man scurried back into the shadows, and was never seen again, although it is said sometimes you can hear his voice whispering when the events of that day are recounted.


To this day, wily adventurers are wary of any of those ancient shields they stumble across, for they may be the cursed shield of the mastermind that brings not protection, but death to whomever wields it.


Tekst przetłumaczony:
Legendarne Przekleństwa
Tom IX
Tarcza Czarodziejki, cz. 2.

Nowy użytkownik tarczy trenował ze swoim starym przyjacielem. Pochłonięci żarem walki lub tylko jej rutyną, nie zauważyli młodego człowieka skradającego się w ich kierunku. Nikt nie spodziewałby się szybkości z jaką ten słaby młodzieniec zabił dwóch silnych mężczyzn. To wszystko spowodowane było klątwą tarczy. Ściskając nowo zdobyty łup, młodzieniec umknął w mroki lasu i nikt go już więcej nie widział. Jednak czasem możesz usłyszeć jego szept, kiedy ktoś wspomina tamto wydarzenie.

Do dziś przebiegli poszukiwacze przygód są bardzo ostrożni kiedy natkną się na którąś ze starożytnych tarcz, ponieważ każda z nich może być tą przeklętą tarczą, która nie przynosi swojemu właścicielowi ochrony, tylko śmierć.


← Legendarne Przekleństwa, IX Cz.1Legendarne Przekleństwa, IX Cz.2Nie ma następnego tytułu →Czterdziesta Pierwsza Szafka

Brown Book.gif  Bajki Khryma I cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
K'khryms' Fairy Tales
Volume 1


Forfer and his Fish
Part 1


Once upon a time, in a land far, far away, lived a young swamp troll named Forfer. He lived in his moss covered cave right beside a beautiful river, and every day, he would catch fish, eat fish, play in the mud, and catch and eat some more fish, in that order. His was a happy life, though he always felt that something was missing.


Then one day, while playing in the mud on the edge of the swamp, he caught a glimpse of something that seemed quite out of place- a red something, just over the top of the nearest hill. He gathered his fish and went to investigate, and there, to his great surprise, he discovered a beautiful house, with a bright red roof, and complete with a spry young man splitting wood on the front lawn. This is what I am missing! He thought, and walked slowly up to the man (as it is not wise to run up to a man carrying an axe, especially if you're already a swamp troll.)


But the man did not appear alarmed, and invited Forfer into his beautiful red-roofed house for some cookies. Forfer happily obliged, and they struck up a conversation about houses and fish. The man expressed his great desire to eat something other than cookies, but with all his wood-chopping, he had not yet had time to go and get any more food for himself.


Tekst przetłumaczony:
Bajki Khryma
Tom 1


Forfer i jego ryby
Część 1


Pewnego razu, w dalekiej krainie żył młody Troll Bagienny o imieniu Forfer. Mieszkał w swojej pokrytej mchem jaskini, tuż obok pięknej rzeki i każdego dnia łapał ryby, jadł ryby, bawił się w błocie i znów łapał i jadł ryby. Prowadził szczęśliwe życie, ale wciąż czuł, że czegoś mu brak.


Pewnego dnia, kiedy bawił się w błocie na skraju bagna, przed oczami mignęło mu coś, co nie pasowało do otoczenia - coś czerwonego, dokładnie na szczycie pobliskiego wzgórza. Pozbierał więc swoje ryby i poszedł to zbadać, a tam, ku jego wielkiemu zdziwieniu odkrył piękny domek z jasnym czerwonym dachem i dziarskiego młodzieńca rąbiącego drewno na frontowym trawniku. To jest to, czego mi brakuje! - Pomyślał i powoli podszedł do młodzieńca (ponieważ nie jest zbyt mądre podbiegać do człowieka z siekierą, zwłaszcza gdy jesteś Bagiennym Trollem).


Ale mężczyzna nie wystraszył się i zaprosił Forfera do swojego pięknego domku z czerwonym dachem na kilka ciasteczek. Forfer szczęśliwy rozpoczął rozmowę o domach i rybach. Człowiek wyraził swoją wielką ochotę na zjedzenie czegoś innego niż ciasteczka, ale przez to swoje rąbanie drewna, nie miał czasu, aby zdobyć dla siebie więcej jedzenia.


← Nie ma poprzedniego tytułuBajki Khryma I cz. 1Nie ma następnego tytułu →Brown Book.gif  Bajki Khryma II cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
K'khryms' Fairy Tales
Volume 2


Forfer and his Fish
Part 2


Forfer, thinking himself quite the sly troll, immediately offered to bring him lots of fish every day, in return for a place to sleep inside this beautiful red-roofed house.


The man, in response, said that he was actually somewhat tired with this red-roofed house, and would gladly trade it for a reasonable amount of fish- but that the few fish Forfer had here was certainly not enough. Forfer quickly volunteered that he had a large quantity of fish back in his moss covered cave. The man smiled broadly and said that sounded excellent, he would love to trade this house for all of Forfer's fish along with his nice cave (for the man still would need a place to live).


So they immediately set off for Forfer's moss covered cave and its cache of fish. Upon arriving there, and showing the man his "new cave", along with the fish hoard, the man thanked Forfer, and killed him with his axe. Then he collected the fish and walked back to his beautiful red roofed house, thinking himself quite the sly man.


Tekst przetłumaczony:
Bajki Khryma
Tom 2


Forfer i jego ryby
Część 2


Uważając się za całkiem chytrego trolla, Forfer natychmiast zaoferował przynoszenie mu mnóstwa ryb każdego dnia, w zamian za miejsce do spania wewnątrz tego pięknego domku z czerwonym dachem.


Człowiek w odpowiedzi rzekł, że aktualnie czuje się nieco znudzony tym domkiem z czerwonym dachem i chętnie przehandlowałby go za odpowiednią ilość ryb - ale te kilka ryb, które Forfer miał przy sobie było niewystarczające do zamiany. Forfer szybko powiedział, że ma mnóstwo ryb w swojej jaskini pokrytej mchem. Człowiek uśmiechnął się szeroko i powiedział, że to brzmi wspaniale i z chęcią zamieni swój domek na wszystkie ryby Forfera wraz z jego miłą jaskinią (poniważ mimo wszystko człowiek musiał gdzieś mieszkać).


Tak więc natychmiast wyruszyli do pokrytej mchem jaskini Forfera i jego zapasów ryb. Po przybyciu i pokazaniu człowiekowi jego "nowej jaskini" pełnej ryb, człowiek podziękował Forferowi i zabił go swą siekierą. Później zebrał ryby i wrócił do swojego pięknego domku z czerwonym dachem, uważając się za całkiem chytrego człowieka.


← Bajki Khryma I cz. 1Bajki Khryma II cz. 2Bajki Khryma III cz. 1 →Brown Book.gif  Bajki Khryma III cz. 1
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
K'khryms' Fairy Tales
Volume 3


Trihd and the Dragon
Part 1


Once upon a time, in a land far, far away, there lived a young boy. This young boy loved to wander about the countryside, day and night. He was what you might (if you were so inclined to make judgements on others) call "curious".


One day, he happened upon a not overly small opening in the rocky side of a hill. Under Normal circumstances, he would not have even thought about wandering into such a dark place, but as luck (or perhaps, in spite of luck) would have it, there was a gold coin lying in the entrance, and another a few steps inside.


So upon retrieving the first coin he heard a booming voice from further within the cave, and the conversation that ensued was something like this:


Dragon (for it was a dragon in the cave): Who goes there?


Trihd: I do. (at this point he takes a few more steps inside and retrieves the next gold coin, and spots several more further in)


Tekst przetłumaczony:
Bajki Khryma
Tom 3


Trihd i Smok
Część 1


Dawno temu, w dalekiej krainie żył mały chłopiec. Ten mały chłopiec uwielbiał włóczyć się po okolicy dniami i nocami. Mógłbyś go nazwać (jeśli oceniasz innych) "ciekawym świata".


Pewnego dnia natknął się na małe wejście do jaskini w skałach wzgórza. W normalnych warunkach nigdy by mu nie przyszło do głowy włazić do tak ciemnego miejsca, ale szczęście sprawiło (albo raczej było to nieszczęście), że u wejścia leżała złota moneta, a kolejna kilka kroków dalej.


Podnosząc pierwszą monetę usłyszał dudniący głos z głębi jaskini, a rozmowa która się potem rozwinęła, wyglądała mniej więcej tak:


Smok (ponieważ to właśnie Smok siedział w jaskini): Kto tam?


Trihd: Ja. (po tych słowach wszedł kilka kroków wgłąb jaskini i podniósł kolejny złoty pieniążek, a dalej dostrzegł jeszcze kilka)


← Bajki Khryma II cz. 2Bajki Khryma III cz. 1Bajki Khryma IV cz. 2 →Brown Book.gif  Bajki Khryma IV cz. 2
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  

Tekst oryginalny:
K'khryms' Fairy Tales
Volume 4


Trihd and the Dragon
Part 2


Dragon: This is my cave, you should not be here!


Trihd: Well, ah, I was, in fact, just leaving. (when, in fact, he was doing quite the opposite, and took a few steps further in)


Dragon: You should not take what does not belong to you.


Trihd: Ah, wise advice indeed. (another gold coin, another few steps)


Dragon: Mmmmhfh... Crunch, crunch.


Trihd: AHHH!! ARRRGGGg-hck--


At which point the dragon politely wiped his jaws clean and replaced his gold coins, just inside the entrance, and then a bit further in.


Tekst przetłumaczony:
Bajki Khryma
Tom 4


Trihd i Smok
Część 2


Smok: To moja jaskinia, nie powinno cię tu być!


Trihd: No.. tak, właściwie już sobie idę (podczas gdy w rzeczywistości robił coś całkiem innego, zrobił kolejne kilka kroków wgłąb)


Smok: Nie powinieneś brać nic, co nie należy do ciebie.


Trihd: Ach, mądra to rada (kolejny pieniążek, kolejne kilka kroków)


Smok: Mmmmhfh... Chrup, chrup.


Trihd: AAAAAA! ARRRGGGg-hck--


Po czym Smok wytarł grzecznie paszczę i rozłożył z powrotem swoje złote monety najpierw tuż przy wejściu, a później nieco głębiej.


← Bajki Khryma III cz. 1Bajki Khryma IV cz. 2Nie ma następnego tytułu →Czterdziesta Druga Szafka

Brown Book.gif  Dziennik Inkwizytora, Cz. I
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dziennik w którym jest zapisany przebieg pościgu za czarownicą.

Tekst oryginalny:
(This book looks rather old and torn)
Inquisitor's log Pt. I


Day 34: Finally we found her. By the sacred powers of all divine beings, it was a hard time catching that one. May all witches burn in the eternal hellfires. Though, there is no time for recreation; this witch was not the one I was looking for. Another disappointment in a long row. But I will stay strong - No, I *must* be strong! For the king and for the well-being of mankind...


Day 35: That foul creature! It was not her, she must have bewitched me and my guards. When the one which we mistook for the witch burned at the stake the enchantment fell off. Another innocent, murdered by that evil hag.


Day 36: Now I am sure, she must be in possession of the unholy formula that allows godless minions of Zathroth to fortify their physical and magical powers by brewing a potion out of God-fearing people. She managed once again to escape. We impaled four members of her circle in Carlin, but she managed to escape from a twofold guarded cell. The queen was very ...displeased about the death of four of her citizens. I doubt she would have said a word if it had been men.


Day 40: Finally! I found out her name! It is Wyda. I will hunt her down, I swear. And when I caught her I will be the only one in possession of the secret formula...


Day 45: We followed her to the region of the femur hills. I do not have the impression she is fleeing, she rather seems to hurry to reach some specific place - if I only knew where and why.


Day 46: I managed to get my best scouts in front of her to set up an ambush. This will be the day of my greatest victory. The fame for the inquisition, the defeat for Zathroth's minions... and the secret formula for ME! I will be the mightiest of all priestlords!


Tekst przetłumaczony:
(Książka wygląda na raczej starą i zniszczoną)
Dziennik Inkwizytora, Cz. I

Dzień 34: W końcu ją znaleźliśmy. Na święte moce wszystkich boskich stworzeń, tą było bardzo trudno złapać. Niech wszystkie czarownice spłoną w wiecznych ogniach piekła. Ale nie ma czasu na wypoczynek; ta wiedźma nie jest tą, której szukam. Kolejne rozczarowanie. Ale pozostanę silny - Nie, ja *muszę* być silny! Dla króla i wszystkich dobrych stworzeń ludzkości...

Dzień 35: Ta plugawa kreatura! To nie była ona, prawdziwa musiała zaczarować mnie i moich strażników. Kiedy ta, którą wzięliśmy za czarownicę spłonęła na stosie, urok przestał działać. Kolejna niewinna kobieta zamordowana przez tę złą wiedźmę.

Dzień 36: Teraz jestem już pewien, ona musi być w mocy diabelnej formuły, która pozwala bezbożnym poplecznikom Zathrotha umacniać swoje fizyczne i magiczne moce poprzez pędzenie mikstury z bogobojnych ludzi. Znowu udało jej sę uciec. Nabiliśmy na pal jej cztery pomocnice w Carlin, ale jej samej udało się uciec z podwójnie strzeżonej celi. Królowa była bardzo... niezadowolona ze śmierci swoich czterech obywateli. Wątpię czy powiedziałaby chociaż słowo, gdyby to byli mężczyźni.

Dzień 40: Wreszcie! Poznałem jej imię! To Wyda. W końcu ją upoluję, przysięgam. A kiedy ją złapię, tylko ja będę w posiadaniu magicznej formuły...

Dzień 45: Ścigaliśmy ją do regionu Femur Hills. Nie odnoszę wrażenia, że ona ucieka, wydaje się, że raczej śpieszy się, by dotrzeć do jakiegoś konkretnego miejsca - gdybym tylko wiedział jakiego i po co.

Udało mi się wysłać moich najlepszych zwiadowców, by ją wyprzedzili i urządzili zasadzkę. To będzie dzień mojego najwspanialszego zwycięstwa. Sława Inkwizytora, który pokonał popleczników Zathrotha... i tajemna formuła będzie MOJA! Będę największym z wszystkich kapłanów!


← Nie ma poprzedniego tytułuDziennik Inkwizytora, Cz. IDziennik Inkwizytora, Cz. II →Brown Book.gif  Dziennik Inkwizytora, Cz. II
Tekst ten można spotkać w następujących przedmiotach: Brown Book
Szukaj w:  Biblioteka klasztorna na Isle of Kings
Opis:  Dziennik w którym jest zapisany przebieg pościgu za czarownicą.

Tekst oryginalny:
(This book looks rather old and torn)
Inquisitor's log Pt. II
Day 47: Everything seems to be going well. The scouts sent word that the ambush is ready at the Dwarf Bridge. Once all this is over everyone will kneel down in front of ME! With that formula in my hands and Wyda dead I will be the mightiest being ever. Nothing will be in my way, I will crush her and everyone who opposes me.


Day 48: No! No! With inhuman powers she managed to escape to the swamps. She must have a secret hideout somewhere. We have to push and get her. My advisors wanted to retreat. They maundered something of the dangerousness of the swamps and some "dangers" for the troops. Hah! The cowards. I had their heads chopped off and put them on spears. Noone dares to oppose me. We will ride tomorrow at dawn. And when the sun sets I will be amongs the mightiest beings of the kingdom.


-This is the last entry-


Tekst przetłumaczony:
(Książka wygląda na raczej starą i zniszczoną)
Dziennik Inkwizytora, Cz. II

Dzień 47: Wydaje się, że wszystko dzieje się po mojej myśli. Zwiadowcy wysłali wiadomość, że zasadzka jest gotowa na Moście Krasnoludów. Kiedy to wszystko się skończy, wszyscy będą musieli uklęknąć przede MNĄ! Z tą formułą w moich rękach i martwą Wydą, będę największym spośród wszystkich stworzeń. Nic nie stanie mi na drodze, zmiażdżę każdego kto mi się sprzeciwi.

Dzień 48: Nie! Nie! Z pomocą nieludzkich mocy udało jej się uciec na bagna. Musi mieć gdzieś tajemną kryjówkę. Musimy ją odnaleźć. Moi doradcy chcieli się wycofać. Bredzili coś o niebezpieczeństwach bagien i jakichś "zagrożeniach" dla oddziałów. Ha! Tchórze. Rozkazałem ich ściąć, a ich głowy nabić na włócznie. Nikt nie będzie mi się sprzeciwiać. Wyruszymy jutro o świcie. A kiedy słońce zajdzie, ja będę najpotężniejszym stworzeniem w królestwie.


← Dziennik Inkwizytora, Cz. IDziennik Inkwizytora, Cz. IINie ma następnego tytułu →